Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش آمیخته ی بازاریابی بر رفتار خرید استادان مدیریت ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 37 تا 54)

کلیدواژه ها :

آمیخته بازاریابی ،رفتار مصرف کننده ،بازاریابی ورزشی

Consumer behavior ،Sport Marketing ،Mix marketing

کلید واژه های ماشینی : بازاریابی ، رفتار مصرف‌کنندگان ، رفتار مصرف‌کنندة ورزشی ، رفتار خرید استادان مدیریت ورزشی ، ی بازاریابی بر رفتار خرید ، پژوهش ، پرسشنامه ، رفتار مصرف‌کنندگان ورزشی نقش ، قیمت ، مشتریان

یکی از جنبه های مشترک همه انسان ها ـ صرف نظر از میزان تحصیلات ، سطح درآمد، محل سکونت و غیره ـ این است که همه آنها مصرف کننده هستند. نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی، هم از منظر محلی و هم از حیث جهانی، درک رفتار مصرف کننده است . بنابراین ، هدف از این پژوهش ، بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر رفتار مصرف کنندة ورزشی بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماری این پژوهش را همه اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور با گرایش مدیریت ورزشی تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تصادفی بود. حجم نمونه پژوهش در بازة ٨٤ تا ١٥٤ نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که از ٣٨ سوال تشکیل شده بود. روایی پرسشنامه به لحاظ محتوایی و سازه ای تایید شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، مقدار ٠/٨٧ گزارش شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مولفه های آمیخته بازاریابی، نقش مثبت و معناداری بر رفتار مصرف کنندة ورزشی دارند. همچنین ، نتایج اولویت بندی مولفه های آمیخته بازایابی نشان داد که «محصول » با وزن نسبی ٠/٢٨١ مهم ترین مولفه است و بعد از آن به ترتیب کیفیت خدمات (٠/٢٢١)، قیمت (٠/١٧٥)، مجاری توزیع (٠/١٠٨)، ترویج و تبلیغات (٠/١٠٨) و شخصیت برند (٠/١٠٨) قرار دارند. در این پژوهش مشخص شد شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی باید توجه زیادی به مشتریان و رفع نیازهای آنها (بهتر از رقبا) داشته باشند. از طرفی ، مشتریان در خرید محصولات ، گرایش های مختلفی دارند که باید در تنظیم استراتزیهای بازاریابی به آنها توجه شود.

One common aspect of all human beings, regardless of education level, income level, location and so on, is that they are consumers. The key of success in marketing strategy both in terms of local and global aspects is understanding consumer behavior. So aim of this study was to investigate the role of mix marketing on sports consumer behavior. This research was survey- descriptive. The study population were included all sports management faculty members in the country. The sampling method was random. Based on the PASS statistical software, research sample size was determined in the range of 84 to 154 people. Data collection instrument was a questionnaire consisting of 38 questions. The validity of questionnaire was content and constructs validity. Reliability of questionnaire according to Cronbach alpha was 0.87. In order to data analyzing was used structural equation modeling and analytic hierarchy process (AHP). The results showed that mix marketing have a significant positive effect on sports consumer behavior. Also social factors prioritize results showed that product with the relative weight of 0.281 is the most important component of mix marketing and then are located service quality (0.221), price (0.175), place (0.108), promotion (.0108) and brand character (0.108). In this study found companies to gain competitive advantage should have be given to customers and meet their needs (better than competitors). In addition, customers buy products with different trends that should be considered in formulating marketing strategies.

خلاصه ماشینی:

"همچنین ، نتایج اولویت بندی مؤلفه های آمیختۀ بازایابی نشان داد که «محصول » با وزن نسبی ٠/٢٨١ مهم ترین مؤلفه است و بعد از آن به ترتیب کیفیت خدمات (٠/٢٢١)، قیمت (٠/١٧٥)، مجاری توزیع (٠/١٠٨)، ترویج و تبلیغات (٠/١٠٨) و شخصیت برند (٠/١٠٨) قرار دارند. واژگان کلیدی: آمیختۀ بازاریابی، بازاریابی ورزشی، رفتار مصرف کننده مقدمه امروزه تصمیم گیری دربارة ورزش و مسائل مربوط به آن تحت تأثیر آشکار عامل های اقتصادی قرار دارد و سازمان های اقتصادی و شرکت های تجاری بر سازماندهی فعالیت های ورزشی نظارت و بعضا کنترل دارند (اند١ و همکاران ، ٢٠١٠). از میان این عوامل ، رفتار مصرف کنندگان و آنچه در انتخاب آنها تأثیرگذار است ، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هدف نهایی از تولید و فروش محصولات جدید، کسب رضایت مشتریان برای ماندگاری در بازار و تداوم سودآوری است (بهنام و همکاران ، . تمایل به ارائۀ خدمات باکیفیت و قابل انتظار مشتریان ، نقش مهمی در رفتار مصرف کنندة ورزشی دارد؛ زیرا امروزه بهبود کیفیت خدمات در صنعت ورزش به عنوان یک راهبرد کلیدی برای دوام ، پایداری و سوددهی این سازمان ها مطرح است . الحسن (٢٠١١) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که قیمت ، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان آنلاین عربستانی است . (2013) an analysis of relationship between arousal, pleasure, attitude toward advertisements, consumers’ future intention in sport service (university of Tehran student’s case study). A model to evaluate the factors influencing the purchasing behavior of a sudden (Case Study: Tehran University students, the School of Management). The Role of Marketing Mix on Purchase Behavior of Sport Management Professor."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.