Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (38 صفحه - از 119 تا 156)

کلیدواژه ها :

آگاهی ،فناوری اطلاعات و ارتباطات ،آموزش سواد رسانه ای

Knowledge ،Information and Communication Technologies ،Media literacy education

کلید واژه های ماشینی : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، رسانه‌ای ، آموزش ، آموزش سواد ، دانش‌آموزان ، پژوهش ، آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات ، میزان آگاهی دانش‌آموزان ، دوره آموزش سواد ، آزمون

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر دوره آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان آگاهی دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ١٣٩٤-٩٥ صورت پذیرفته است . روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران بود، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ٤٠ نفر از دانش آموزان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع آوری دادهها در این پژوهش ، آزمون محقق ساخته آگاهی که میزان پایایی آزمون از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ٧٩/٠ به دست آمد. پس از اجرای پیش آزمون بر روی هر دو گروه، گروه آزمایش طی شش جلسه با استفاده از نرمافزار چندرسانه ای محقق ساخته آموزش دیدند و گروه کنترل به دوراز متغیر مستقل نگاه داشته شدند. پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه وتحلیل دادهها از روشهای آماری در دو سطح توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیری) استفاده شده است . نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش میزان آگاهی دانش آموزان از سواد رسانه ای شده است . نتایج این پژوهش در راستای سایر پژوهش های انجام شده، بیانگر نقش مثبت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش سواد رسانه ای و افزایش آگاهی در ارتباط با مولفه های اساسی سواد رسانه ای بود.

خلاصه ماشینی:

"در ارتباط با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، یافته های پژوهش رحمتی (١٣٩٣) با عنوان بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه ای مفاهیم علوم بر یادگیری، یادداری و انتقال یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی که به روش شبه آزمایشی انجام شد، نشان داد گروهی که از طریق چندرسانه ای مفاهیم علوم آموزش دیده بودند در مقایسه با گروه گواه که تحت آموزش سنتی بودند در آزمون یادگیری، یادداری و آزمون انتقال یادگیری عملکرد بهتری نشان دادند. بر اساس نتایج مندرج در جدول ٢، میتوان به این توصیف دست زد که آموزش سواد رسانه ای با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (چند رسانه ای آموزشی) باعث افزایش آگاهی در دانش آموزان گروه آزمایش شده است . بنابراین نمرات پس آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل با کنترل اثر پیش آزمون ازلحاظ آماری در سطح اطمینان ٠/٠٥ دارای تفاوت معنادار است و با اطمینان ٩٥ درصد این فرض که آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آگاهی دانش آموزان تأثیر دارد تائید میگردد. در طی مراحل آموزش، پس از گفتگویی که با دانش آموزان، معلم ، مشاور و مدیر مدرسه به عمل آمد، آنان معتقد بودند که استفاده از چند رسانه ایهای آموزشی جهت آموزش مؤلفه های سواد رسانه ای، به دلیل فراهم آوردن محیط یادگیری جذاب و همچنین تازگی موضوعات و ملموس و مرتبط بودن به زندگی واقعی آنها در ارتباط با رسانه ها، این فرصت را برای دانش آموزان فراهم کرده است که میان موضوعات مطرحشده و تجربیات شخصیشان ارتباط برقرار کنند و در بعضی موقعیت ها در ارتباط با رسانه ها رفتاری هوشمندانه از خود بروز میدادند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.