Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش گردشگران به نقش رسانه های اجتماعی در فرآیند برنامه ریزی سفر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (36 صفحه - از 203 تا 238)

کلیدواژه ها :

صنعت گردشگری ،رسانه‌های اجتماعی ،فرآیند برنامه‌ریزی سفر

Scocial Media ،Travel Planning Process ،tourism industry

کلید واژه های ماشینی : گردشگران ، سفر ، رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی ، فرآیند برنامه‌ریزی سفر ، نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند ، رسانه‌های اجتماعی ، اطلاعات ، برنامه‌ریزی سفر به مقصد رامسر ، مقصد رامسر ، فرآیند برنامه‌ریزی سفر به مقصد

امروزه فرآیند برنامه‌ریزی سفر توسط گردشگران یک مقصد تا حدودی پیرامون رسانه‌های اجتماعی شکل می‌پذیرد. تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر توسط گردشگرانمقصد رامسر صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری رامسر بود. تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه برای جامعه آماری نامحدود، 384 نفر محاسبه گردید. برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه صورت پذیرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از بسته نرم‌افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 انجام شد. یافته‌ها حاکی از آن است که تمام فرضیه‌ها تایید شدند؛ یعنی از دیدگاه گردشگران، رسانه‌های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر فرآیند برنامه‌ریزی سفر به مقصد رامسر، یعنی برنامه‌ریزی قبل از سفر، اقدامات حین سفر و رفتارهای پس از سفر به رامسر دارند. در مطالعه حاضر، سعی شده است که نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر به رامسر از طریق رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گیرد؛ در حالی ‌که در تحقیقات پیشین داخلی، به این حوزه پرداخته نشده است. رسانه‌های اجتماعی (در سه بعد دامنه و قابلیت دسترسی، استمرار و اعتبار داشتن و تعاملی و نامحدود بودن) نقش بسیار مهمی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر به مقصد رامسر ایفا می‌کنند. سایر نتایج در قالب نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به ضریب همبستگی (٠/١٧٦) و واریانس تبیین شده (٣%) در سطح معناداری (٣/٤٧١)، فرضیه فرعی اول-٢ "از دیدگاه گردشگران، استمرار و اعتبار داشتن رسانه های اجتماعی بر فرآیند برنامه ریزی قبل از سفر آنها به مقصد رامسر تأثیرگذار است " تأیید شد. با توجه به ضریب همبستگی (٠/٤٢٤) و واریانس تبیین شده (١٨%) در سطح معناداری (٨/٨٣٤)، فرضیه فرعی اول-٣ "از دیدگاه گردشگران، تعاملی و نامحدود بودن رسانه های اجتماعی بر فرآیند برنامه ریزی قبل از سفر آنها به مقصد رامسر تأثیرگذار است " تأیید شد. با توجه به ضریب همبستگی (٠/٣٧١) و واریانس تبیین شده (١٤%) در سطح معناداری (٨/٦٣١)، فرضیه فرعی دوم-٢ "از دیدگاه گردشگران، استمرار و اعتبار داشتن رسانه های اجتماعی تأثیر معناداری بر فرآیند برنامه ریزی حین سفر آنها به مقصد رامسر داشتند" تأیید شد. با توجه به ضریب همبستگی (٠/١٥٣) و واریانس تبیین شده (٢%) در سطح معناداری (٢/٦٢٥)، فرضیه فرعی دوم-٣ "از دیدگاه گردشگران، تعاملی و نامحدود بودن رسانه های اجتماعی تأثیر معناداری بر فرآیند برنامه ریزی حین سفر آنها به مقصد رامسر داشتند" تأیید شد. با توجه به ضریب همبستگی (٠/٤٠٥) و واریانس تبیین شده (١٦/٥%) در سطح معناداری (٨/٤٩٧)، فرضیه فرعی سوم-٣ "از دیدگاه گردشگران، تعاملی و نامحدود بودن رسانه های اجتماعی تأثیر معناداری بر فرآیند برنامه ریزی بعد از سفر آنها به مقصد رامسر داشتند" تأیید شد. Social Media in Tourism and Hospitality: a Literature Review, Journal of Travel & Tourism Marketing, No. 30: 3-22."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.