Skip to main content
فهرست مقالات

اول سخن

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"در عصـر حاضـر عـلاوه بـر حوزه هـای علمیـه کـه دروس اصلـی تحصیلـی آنـان فقـه و اصـول می باشـد مراکـز آمـوزش عالـی و دانشـگاه ها نیـز بـه تأسـیس «رشـته فقـه و مبانـی حقوق اسـلامی » مبـادرت ورزیـده و بـرای برطـرف کـرد نیازهـای الهـی و حقوقـی جامعـه قـدم برداشـته اند. ازسـوی دیگـر، بـا توجـه بـه نقـش اساسـی نشـریات دانشـجویی در پـرورش علمـی و فرهنگی دانشــجویان و نیــز لــزوم نهادینــه ســاختن فعالیت هــای پژوهشــی دانشــجویان در زمینــه علــوم اسـلامی و بـا توجـه بـه اهمیـت و جایـگاه رشـته فقـه و مبانـی حقـوق اسـلامی ، در دانشـگاه علـوم اسـلامی رضـوی بـر آن شـدیم تـا بـا انتشـار دوفصنامـه دانشـجویی تحـت عنـوان «گفتمـان فقـه و اصـول » در تحقـق اهـداف دانشـگاه و برطـرف کـردن نیازهـای پژوهشـی علمـی و حقوقی اسـاتید و دانشـجویان و طـلاب حوزه هـای علمیـه در ایـن زمینـه گام برداریـم ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.