Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی، خرید ناگهانی و استفاده نادرست از کارت اعتباری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 1 تا 12)

کلیدواژه ها :

مادی‌گرایی ،خرید ناگهانی ،خرید وسواسی ،استفاده نادرست از کارت اعتباری.

کلید واژه های ماشینی : مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی ، خریـد ، مادی ، خرید ناگهانی و استفاده نادرست ، خرید ناگهانی ، خرید وسواسی ، استفاده نادرست از کارت ، کارت اعتباری ، مادی‌گرایی ، خریـد وسواسی

امروزه مصرف­کنندگان به دلیل راحتی و امنیت به استفاده از کارت­های اعتباری برای انجام فرایند خریدشان تمایل پیدا کرده اند. در یک محیط رقابتی دستیابی به موقعیت اجتماعی از طریق اموال مادی باعث استفاده نادرست از کارت اعتباری و ولخرجی می­شود.استفاده از کارت­های اعتباری مستلزم کنترل بر محدودیت­های مادی و برنامه­ریزی مالی به طور محتاطانه است. در این تحقیق پس از بررسی پژوهش­های انجام شده داخل و خارج از کشور، در زمینه معیارهای تاثیر­گذار بر رفتار خرید و استفاده از کارت­های اعتباری، یک مدل مفهومی ارائه شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می­باشد. داده­های پژوهش از طریق مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای شهر شیراز گردآوری شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده شد و در سطح اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد حجم تقریبی 384 نفر تخمین زده شد. در این تحقیق جهت جمع ­آوری داده­ ها از روش میدانی استفاده شد و اطلاعات مورد نیاز بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. در نهایت یافته­ ها نشان داد که مادی­گرایی بر رفتار خرید ناگهانی ، خرید وسواسی و استفاده نادرست از کارت اعتباری تاثیرگذار است.

خلاصه ماشینی:

"مادی گرایی ، خرید ناگهانی ، خرید وسواسی ، استفاده نادرست از کارت اعتباری Journal of Business strategies Shahed University Twenty-third Year No. 07 Spring & Summer 2016 دو فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه شاهد سال بیست و سوم - دوره جدید شماره ٧ بهار و تابستان ١٣٩٥ مقدمه است [٣]. با این حـال ، درک ایـن موضـوع کـه مادی گرایی خرید یک پتانسیل افراطـی مـشابه بـا دیگـر فعالیـت هـای نگـــرش هـــای پـــولی تـــصویر روشـــنی از ادراک افراطی یا وسواسی است ، نشان می دهد که محققان باید در مصرف کنندگان از پول و اینکه پول چگونگه احساس آنهـا مورد رفتارهای مصرفی غیرمعمـول نیـز مطالعـه و تحقیـق را نسبت به خودشان و کالاهـا و خـدمات مختلـف شـکل کنند. پژوهش ها در رابطـه استفاده شده در این پژوهش دارای بخش های زیـر اسـت : با کارت های اعتباری بیان کرده اند که مالکیـت کـارت هـای اعتباری با افزایش درآمد و رفتـار خریـد وسواسـی مـرتبط تأثیر مادی گرایی بر روی خرید ناگهانی و خرید وسواسی ، [٢٨]. از سـویی خرید را چندین برابر می کند، بنابراین بهتر اسـت افـراد بـا فرضیه دوم یعنی تأثیر مادی گرایی بـر خریـد ناگهـانی نیـز مشکل خرید وسواسی کارت های اعتباری شان را به همـراه مورد پذیرش قرار گرفت که همراسـتا بـا نتـایج مطالعـات نبرند و یا حداکثر یک کـارت بـه همـراه داشـته باشـند. همچنـین رابطـه مثبـت بـین خریـد خرید ، سطح تحصیلات ، متغیرهای اقتصادی ، سطح درآمد، ناگهانی و استفاده نادرست از کـارت اعتبـاری همراسـتا بـا شاغل بودن و نبودن افراد و انـواع روش هـای خریـد مثـل نتایج مطالعات پایروگ و رابرتز(٢٠٠٧) است در حالی کـه اینترنت را بر استفاده از کارت اعتباری مورد بررسـی قـرار طبق نتایج مطالعات عمر و همکاران (٢٠١٤) خرید ناگهـانی دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.