Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 45 تا 56)

کلیدواژه ها :

رضایت مشتری ،بازارگرایی ،عملکرد مالی ،ارزش ایجاد شده سهامداران

کلید واژه های ماشینی : بازارگرایی ، رضایت مشتری ، عملکـرد مـالی بـر ارزش ایجـاد ، کارکنان ، تـأثیر بـازارگرایی بـر ارزش ایجـاد ، بررسی تاثیر بازارگرایی شرکت ، بازاریابی ، عملکرد مالی بـر ارزش ایجـاد ، ارزش ، بازاریابی خارجی بر رضایت مشتری

امروزه شرکت‌های دارای عملکرد برتر در صنایع مختلف، در حال حرکت به سمت حفظ و جلب وفاداری مشتریان می‌باشند؛ یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف می¬تواند بازارگرایی موثر در سازمان¬ها باشد. تحقیق پیش¬رو با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران با اثر میانجی رضایت مشتری و عملکرد مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کارکنان بخش فروش و بازاریابی شرکتهای صنایع‌ غذایی، کاشی و سرامیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مشتریان آنها است. بدین منظور، به ترتیب 120 و 384 پرسشنامه از این دو جامعه جمع‌آوری شد. فرضیه‌های تحقیق به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری یعنی تحلیل مسیر بررسی شد. مطابق نتایج به‌دست آمده، تاثیر مستقیم و معنادار بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی بر رضایت مشتری، تاثیر مستقیم و معنادار رضایت مشتری بر عملکرد مالی و تاثیر مستقیم و معنادار عملکرد مالی بر ارزش ایجاد شده سهامداران تایید شد. و در نهایت پیشنهاداتی نیز در راستای نتایج آزمون¬های فرضیه ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"ارزش ایجاد شده سهامداران ، بازارگرایی ، رضایت مشتری ، عملکرد مالی Twenty-third Year No. 07 Spring & Summer 2016 دو فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه شاهد سال بیست و سوم - دوره جدید شماره ٧ مقدمه فروش و یا بازگشت سـرمایه گـذاری مـورد بررسـی قـرار با توجه به تشدید رقابت بـین شـرکتها و تـلاش بـرای می گیرد، از طرف دیگر رضایت مـشتری نیـز اهمیـت دارد حفظ بقا، شرکتها به دنبال افـزایش قیمـت سـهام خـود در ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا منجر بـه رضـایت بازار هستند تا بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را جلب کنند، مـشتری و سـودآوری بیـشتر مـی شـود [٤]. پیتــر می تواند به بهبود ارزش ایجاد شده برای سـهامداران بـا در دراکر یکی از اولین محققـانی کـه بـه بحـث در خـصوص نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و عملکـرد مـالی اهمیت بازاریابی در کسب و کار پرداخته و معتقد است هر منجر شود؟ کسب وکار دو عملکرد اصـلی بازاریـابی و نـوآوری را بـر پیشینه تحقیق عهـده دارد لـیکن بـا وجـود شـناخت اولیـه در خـصوص اهمیت بازارگرایی و نـوآوری بـه عنـوان منـابع اسـتراتژیک پیشینه داخلی تحقیق اصلی برای موفقیت موسسه ، تـاکنون محققـان بازاریـابی و در ادبیات بازارگرایی در درجه اول تمرکز بر ذی نفعـان استراتژیست ها توجه کافی به این موارد معطوف نداشته اند، خارجی ، مشتریان و رقبا می باشد و تمرکز کمتری بـر روی تنها طی دو دهه اخیر مـی تـوان شـاهد رشـد تئـوری هـای ذی نفعان داخلی یعنی کارکنان بوده اسـت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.