Skip to main content
فهرست مقالات

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان (ﻣﻄﺎﻟﻌه ی ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (19 صفحه - از 141 تا 159)

ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻷﺧﺺ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﭼﻮن اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد. از ﭘـﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﯾـﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ را ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﺪﯾـﺪه ای روﺑﻪرو ﺳﺎزد. ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘـﺬﯾﺮای ﮔﺮدﺷـﮕﺮان ﺑـﯽ ﺷـﻤﺎری اﺳـﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪة اﻣﻨﯿﺖ( ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻧﻈﺮات 384 ﻧﻔﺮ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در دﺳﺘﺮس اﺧـﺬ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی و روش آن ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده و دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﺻﻮری ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﺆاﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻀﺎوت ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزة ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از 0/7 ﺑﺮای ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و آزﻣﻮﻧﺘﯽ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار spss اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪﻣﯿﺎنﺗﻤﺎﻣﯽﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎیﻧﻘﺶﭘﻠﯿﺲ)ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ،ﻋﻤﻠﮑﺮد،ﺟـﺪﯾﺖ(وﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎیاﺣﺴﺎساﻣﻨﯿﺖﮔﺮدﺷﮕﺮان)ﻣﺎﻟﯽ،ﺟﺎﻧﯽوﻓﻀﺎﻫﺎیﺷﻬﺮی(راﺑﻄﻪایﻣﻌﻨﺎداروﻣﺜﺒﺖوﺟﻮدداردﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻧﻘـﺶﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را ﺑﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ داردـﺮد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.