Skip to main content
فهرست مقالات

اثر بخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 5 تا 15)

هدف: بررسی اثربخشی گروهدرمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین معتاد . روش: شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 40 نفر از زوجین معتاد کمپ امید به زندگی شهرستان سبزوار بود که 20 نفر در گروه گواه و 20 نفر در گروه آزمایش گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروهدرمانی تحلیل رفتار متقابل را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخلهای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه پرخاشگری توسط گروه نمونه تکمیل شدند. یافته ها: در پس آزمون، پرخاشگری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشتهاست. یافتههای پژوهش موید این مهم است که گروهدرمانی تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش پرخاشگری زوجین معتاد میگردد.

خلاصه ماشینی:

"The Effectiveness of Transactional Analysis Group Therapy on Decreasing Aggression in Addict Couples تاریخ دریافت: 12/7/94 تاریخ پذیرش: 24/11/95 جواد اسدللهی 1 ، سیدعلی کیمیایی 2 ، سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی 3 Javad Asadolahi , Seyed Ali Kimiaei , Seyed Mohammad Mahdi Moshirian Farahi چکیده هدف: بررسی اثربخشی گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین معتاد . Abstract گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل، پرخاشگری، زوجین معتاد Purpose: To investigate the effectiveness of transactional analysis group therapy on decreasing aggression in addicted couples. جدول 4: مقایسه پس آزمون پرخاشگری در دو گروه با کنترل اثر پیش‌آزمون منابع تغییرات Df F P-value ضریب اثر توان آماری پیش‌آزمون 1 91/107 000/0 74/0 000/1 گروه 1 34/83 000/0 69/0 000/1 خطا 37 کل 40 همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون پرخاشگری در دو گروه با کنترل کردن اثر پیش‌آزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل، نمرات پرخاشگری زوجین وابسته به موادی که در گروه آزمایش شرکت داشتند، نسبت به زوجین وابسته به موادی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، کاهش معناداری داشته است (P<0. نتایج حاکی از این بود که شرکت در جلسات گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش پرخاشگری زوجین معتاد می‌گردد. این یافته‌ با نتایج تحقیقات ترکان، کلانتری، مولوی، لورنس، برادبوری، ماد، هاهلوگ، باکوم و مارکان (Torkan, Kalantari& Molavi, 2006)، (Lawrence & Bradbury, 2000)، (Mudd, 2000)، (Hahlweg, Baucom & Markman, 1988) که به تأثیرات مثبت گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل و آموزش ارتباط بر کاهش پرخاشگری اشاره کرده‌اند، همخوانی‌ دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.