Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 48 تا 62)

هدف: پیش بینی امید به زندگی زوجین بر اساس باور فراشناختی و همجوشی شناختی صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر اردبیل در سال 1394 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 126 نفر ( 63 زن و شوهر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها، از مقیاس باور فراشناختی ولز ) 2004 (، مقیاس همجوشی شناختی گیلاندرز 2014 ( و مقیاس امید به زندگی اشنایدر ( 1991 ) استفاده شد. داده های پژوهش نیز با روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: نتایج نشان داد بین باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی با امید به زندگی زوجین رابطه منفی معناداری وجود دارد. ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نیز نشان داد که خودآگاهی شناختی 0.20 - اطمینان نگرانی 0.28 - و همجوشی شناختی 0.17 - قابلیت پیش بینی معنادار امید به زندگی زوجین دارندP<0.05 در نتیجه میتوان بیان نمود که مولفه های باور فراشناختی و همجوشی شناختی در زمره متغیرهای مرتبط با امید به زندگی زوجین بودند و توانایی پیشبینی آن را دارند.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها: نتایج نشان داد بین باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی با امید به زندگی زوجین رابطه منفی معناداری وجود دارد. منظور از همجوشی شناختی این است که فرد طوری تحت تاثیر افکارش قرار گیرد که گویی کاملا واقعی هستند و موجب می شوند رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد نسبت به نتایج مستقیم، حساسیت کمتری پیدا می کند (Gillanders, Ashleigh, Margaret &amp; Kirsten, 2015). مقیاس امید به زندگی (SHS) 1 : این مقیاس توسط اشنایدر، هریس، اندرسون، هالرن و ایروینگ، سیگمون و همکاران (Snyder, Harris, Anderson, Holleran, Irving, Sigmon, &amp; et al, 1991)برای سنجش امیدواری ساخته شده است. جدول 1: میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش (رجوع شود به تصویر صفحه) در گام دوم برای بررسی رابطه بین متغیرهای پیش بین (مؤلفه های باور فراشناختی و همجوشی شناختی) با متغیر ملاک (امید به زندگی) از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جدول 2: ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش با امید به زندگی زوجین (رجوع شود به تصویر صفحه) طبق نتایج جدول فوق، بین مؤلفه های باور فراشناختی و همجوشی شناختی با امید به زندگی زوجین رابطه معناداری وجود دارد. ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نیز نشان می‌دهد که از بین مؤلفه های باور فراشناختی: خودآگاهی شناختی20/0-، اطمینان شناختی 19/0-، کنترل ناپذیری افکار 13/0-، نیاز به کنترل فکر 28/0- و متغیر دیگر پژوهش همجوشی شناختی 17/0- قابلیت پیش‌بینی معنادار امید به زندگی زوجین را دارند. نتیجه نتایج کلی پژوهش حاضر نشان دهنده وجود روابط بین باورهای فراشناختی و همجوشی شناختی با امید به زندگی زوجین بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.