Skip to main content
فهرست مقالات

نقش اموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و محیط یادگیری سازنده در پیشرفت درس ریاضی پنجم ابتدایی

نویسنده:

(21 صفحه - از 28 تا 48)

کلیدواژه ها :

ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮا ،ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺎﺿﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ

کلید واژه های ماشینی : محیط یادگیری سازنده گرا ، پیشرفت درسی ریاضی دانش‌آموزان تاثیر ، پیشرفت درسی ریاضی ، آموزش یادگیری سازنده گرا ، تاثیر محیط یادگیری سازنده گرا ، آموزش ، یادگیری سازنده در پیشرفت درس ، تفکر انتقادی ، محیط یادگیری سازنده در پیشرفت ، سازنده گرایی

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮا در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درس رﯾﺎﺿﯽ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد. روش اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و دارای دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭘﻠﺬﻫﺎب در ﺳﺎل 1394 اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﭘﻠﺬﻫﺎب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 890 ﻧﻔﺮ ﺑﻮد، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 60 ﻧﻔﺮ (دو ﮔﺮوه 15 ﻧﻔﺮه آزﻣﺎﯾﺶ، 2 ﮔﺮوه 15 ﻧﻔﺮه ﮐﻨﺘﺮل) ﺑﻮد، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد، اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزش روش ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد، و دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار spss ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری دارد و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ 84 درﺻﺪ ﺑﻮد ودر ﺳﻄﺢ 99 درﺻﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ، آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮا ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ 68 درﺻﺪ ﺑﻮد.

خلاصه ماشینی:

"اما باید توجه داشت که در تحقیقات اندکی به آموزش این متغیرها و تـاثیر آن بر عملکرد ریاضی در یک مدل منسجم مورد بررسی قرار گرفته است و لازم است که در این تحقیق جزئیات این روابط به طور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد، همچنین با توجه به نوظهور بودن مفهوم یادگیری سازنده گرا و اینکه پژوهش هـای انـدکی بـه بررسی این متغیر پرداخته و یافته های متناقضی که در حیطه تاثیر تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصـیلی در درس ریاضـی وجـود دارد، بنابراین مسئله مورد بررسی در این پژوهش این است که تا چه میزان آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و محـیط یـادگیری سازنده گرا در پیشرفت درس ریاضی پنجم ابتدایی تاثیر گذار است ؟ دانش آموزان بزرگترین سرمایه های انسانی هر جامعه ای به حساب می آیند، زیرا می توانند با در هم آمیخـتن نیـروی جـوانی ، علم و مهارت آموخته شده ، چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند. نتیجه گیری: آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی بر پیشرفت درسی ریاضی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد و میزان این تاثیر ٨٤ درصد بود ودر سطح ٩٩ درصد تایید شد، این یافته همسو با نتایج مطالعات علیوندی وفا (١٣٨٤)، فیلیپ ، برنارد و ریدل ١ (٢٠٠٨)، نعمت بخش و بابامحمدی (١٣٨٨)، رشیدیان (١٣٨٨)، عطاالهی (١٣٧٥)، شفیعی، خلیلی و مسگرانی (١٣٨٨)؛ بابامحمدی و خلیلی (١٣٨٨)؛ بدری گرگری (١٣٨٧)، آلسوپ (٢٠٠٤) و مورون و سایرین (٢٠٠٤) است .  محدودیت در زمان برگزاری دوره ها و همکاری ناکافی مدیران مدارس  سخت گیری اداره آموزش و پرورش در اجازه ورود به مدارس پیشنهادهای پژوهش پیشنهادهای کاربردی  با توجه به تاثیر محیط یادگیری سازنده گرا بر پیشرفت درس ریاضی، پیشنهاد میشود معلمان و مربیان از اصول یادگیری سازنده گرا در کلاس های درس استفاده کرده و هدف ها و محتوای مواد درسی ریاضی را به مسائل موجود در زندگی واقعی دانش آموزان ارتباط داد و صرفا توانش حل مساله را محدود به حوزه های مطرح شده در کتب درسی نکنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.