Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های یادگیری و تفکر انتقادی با خودکارآمدی و سلامت روان دانش-آموزان

نویسنده:

(15 صفحه - از 26 تا 40)

کلیدواژه ها :

خودکارآمدی ،سبک های یادگیری ،تفکر انتقادی و سلامت روان

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان ، سبک ، سلامت روان دانش ، تفکر انتقادی ، تفکر انتقادی با خودکارآمدی ، خودکارآمدی و سلامت روان ، تفکر انتقادی و سلامت روان ، دانش ، یادگیری و تفکر انتقادی ، اطلاعات

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ/ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 200 ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﺐ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮر، ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی واﺗﺴﻮن و ﺳﻼﻣﺖ روان 28- GHQ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﺎﻓﺘه ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ:1( ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. 2( ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. 3( ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. 4( ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.

خلاصه ماشینی:

"برای عملی شدن این مهم ، معلم باید در افزایش مهارت های تفکر و استدلال شاگردان خود بکوشد و آن ها را از مرحله ی یادگیری طوطی وار مطالب ، به مرحله تفکر سوق دهد و آن ها را در یافتن راه حل مناسب که اساس یادگیری توأم با تفکر است ، آموزش دهد؛ به طور ی که دانش آموزان بتوانند مهارت های کسب شده در دروس گوناگون و موقعیت های مختلف زندگی استفاده کنند، زیرا زندگی دانش آموزان محدود به مدرسه نبوده و باید یادگیری مهارت های تفکر به عنوان یکی از مهمترین عوامل آموزش و پرورش باشد؛ به عبارتی دیگر، محور فعالیت های مراکز آموزشی باید آموختن اندیشیدن باشد نه آموش اندیشه ها. لذا از آنجایی که دانش آموزان یکی از بزرگترین سرمایه های یک جامعه محسوب می شوند و با توجه به اینکه در مورد سبک یادگیری، تفکر انتقادی، خودکارامدی و سلامت روان دانش آموزان در مدارس پژوهش چندانی انجام نگرفته است ، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال می باشد که آیا بین سبک یادگیری، تفکر انتقادی، خودکارامدی و سلامت روان دانش آموزان رابطه وجود دارد؟ در بخش بعدی این مقاله ، ادبیات تحقیق ، آورده شده است و سپس ، روش شناشی و تجزیه و تحلیل داده ها بیان می گردد. Investigating the Relationship among Learning Styles, critical thinking, Self-efficacy and Mental Health of Students Reza Naderi Master of Psychology, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Branch of Garmsar, Garmsar, Iran Abstract This study aimed to determine the relationship among learning styles, self-efficacy, critical thinking and mental health of students."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.