Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی «دانستن» معلم های درس زبان انگلیسی در ایران از دانش آموز مستقل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 117 تا 133)

دانستن معلم عبارت است از مشارکت فرد (کسی که می داند) در تمام فعالیت های فهمیدن. دانستن متمایز از دانش است: دانستن فرآیند جستار حل مسایل است ولی دانش نتایج ثابت چنین جستاریست (کوماراوادولو، 2012). با در نظر گرفتن این وجه تمییز و این واقعیت که «دانستن معلم» رد پاهای انکارناپذیری در عملکرد آنها می گذارد، پژ.هشگران بر این باورند که ادغام «دانستن معلم» در تحولاتی که انتظار می رود معلم ایجاد کند مورد تایید بسیاری از دانشمندان فن است ولی کمتر عملی شده است (بورگ، 2012). این فقدان عملگرایی در بررسی «دانستن» معلم ها خلا ایست که پژوهش حاضر درصدد پرکردن آن برآمده است. بدین منظور 77 نفر معلم زبان انگلیسی از آذربایجان غربی و 65 معلم از شیراز به صورت لایه ای هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از برگزاری مصاحبه با 12 نفر از معلم های که در دسترس بودند و استخراج اطلاعات مرتبط با موضوع و بررسی دقیق ادبیات موجود، پرسشنامه ای با پایایی و روایی مناسب تهیه و از تمام افراد نمونه خواسته شد که آن را جواب دهند. در این پرسشنامه ابعاد اصلی «استقلال دانش آموز» عبارت اند از: ابعاد روانشناسی، جامعه شناسی، سیاسی و تخصصی. بررسی کرانباخ آلفا نشان داد که بیشتر معلم ها «استقلال دانش آموز» را به عنوان سازه ای روانشناسی می بینند. همچنین درمورد امکانپذیری و مطلوبیت این مفهوم، معلم ها آن را بیشتر خوشایند و مطلوب می بینند تا امکان پذیر. در پایان امید می رود نتایج و پیشنهادات ارائه شده بتواند در بهبود و بروزرسانی دانستن معلم ها و به طبع روش تدریس آنها مفید واقع گردد.

خلاصه ماشینی:

"این مفهوم به طور کلی حداقل برای اشاره به پنج چیز به کار می رود (بنسن و ولر، ١٩٩٧):  برای اشاره به موقعیت هایی که دانش آموز به طور مستقل مطالعه می کند  برای اشاره به مجموعه مهارتهایی که دانش آموز فراگرفته و برای مطالعه ی مستقل به کار می - گیرد  برای اشاره به ظرفیتی ذاتی که با آموزش سنتی سرکوب شده است  برای اشاره به تمرین مسئولیت پذیری در قبال یادگیری خود  برای اشاره به حق دانش آموز در مشخص کردن مسیر یادگیری خود آکسفورد (٢٠٠٣) برای درک گونه های مختلف استقلال دانش آموز مدل مفیدی ارائه کرده است که شامل ابعاد زیر می شود:  بعد تخصصی : بر موقعیت فیزیکی تمرکز دارد  بعد روانشناسی : بر ویژگی های دانش آموزان تمرکز دارد  بعد اجتماعی -فرهنگی : بر یادگیری غیرمستقیم تمرکز دارد  بعد سیاسی -انتقادی: بر ایدئولوژی ها و ساختار قدرت و اختیار تمرکز دارد. ٤- نتایج اولین سؤال پژوهش این بود که از نظر معلم های زبان انگلیسی شهرستان های بوکان ، مهاباد و ناحیه یک شیراز استقلال دانش آموز به چه معنی است ؟ قسمت اول پرسشـنامه کـه شـامل ٢٧ پرسش با میزان ٥تایی لایکرت می باشد برای پاسخ ی به این سوال ایجاد گردید. درصد مربوط به مطلوبیت مشارکت دادن دانش آموزان در تصمیم گیری حیطه های بالا در مورد عملی بودن استقلال دانش آموز نیز (تصویر ٢) می توان گفـت کـه از منظـر معلـم هـا مشارکت دانش آموزان در تصمیمات مربوط به مواد آموزشی بـا (٥٠,٤%) بیشـترین فراوانـی را در غیر عملی بودن کسب کرده است و درباره تصمیمات مربـوط بـه اهـداف دوره (٥٦,١%) و موضوعات مورد بحث (٤٦,٣%) بیشترین فراوانی بـرای عملـی بـودن را دریافـت کـردهانـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.