Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان اطلاعات از طریق میزان افشاء در گزارش‌های سالانه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 51 تا 74)

کلیدواژه ها :

درماندگی مالی ،مالکیت خانوادگی ،عملکرد آتی ،مدیریت برداشت ،میزان افشای اختیـاری

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، مدیران ، افشای اطلاعات ، مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان اطلاعات ، مدیریت برداشت ، میزان افشای اختیاری ، اطلاعـات ، تـاثیر ایـن میزان افشای اختیاری ، شـرکت ، اطلاعات شرکت ها همـواره بـه

افشای اطلاعات شرکت ها همـواره بـه صـورت کامـل و بـیطرفانـه در اختیـار استفاده کنندگان قرار نمیگیرد و در بعد افشای اختیاری، مدیران بر اسـاس شـرایط و منافع خود این اطلاعات را حذف ، پنهان و یا غیر شفاف ارائـه مـیکننـد. ایـن گونـه فعالیت ها را مدیریت برداشت مینامند. هدف این پژوهش ، بررسی استراتژی مـدیریت برداشت است که از طریق میزان افشای اختیاری، اندازه گیری شده است . در این راستا تاثیر عوامل و شرایط مختلفی از قبیـل عملکـرد جـاری، درمانـدگی مـالی و درصـد مالکیت خانوادگی بر میزان افشای اختیاری سنجیده شده اسـت . همچنـین تـاثیر ایـن میزان افشای اختیاری بر عملکرد آتی نیز سنجیده شد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان میدهد که عملکرد جاری و سطح درماندگی مالی شرکت ها با میزان افشای اختیاری ، ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین درصد مالکیت خـانوادگی بـا میـزان افشـای اختیاری ارتباط منفی و معناداری دارد. علاوه بر این یافته ها حاکی از آن است که بین میزان افشای اختیاری با عملکرد آتی ارتباط معناداری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"چک لیست افشای اختیاری عنوان شرح نمودار سازمانی و تشریح ساختار آن اطلاعات درباره اعضای هیئت مدیره (وظیفه هر عضو) حاکمیت شرکتی اطلاعات در مورد سابقه و تجربه اعضا هیئت مدیره فهرستی از مدیران اجرایی شرکت پاداش هر جلسه برگزار شده هیئت مدیره اطلاعات زیست محیطی اطلاعات برنامه های غیر عملیاتی اطلاعات آزمایشگاهی محصولات شرکت برنامه های اجتماعی شرکت پیش بینی فروش آتی مقایسه فروش پیش بینیشده با فروش واقعی پیش بینی سود آتی مقایسه سود پیش بینیشده با سود واقعی پیش بینیها و مقایسه ها پیش بینی مخارج سرمایه ای پیش بینی سهم بازار محصولات شرکت پیش بینی دریافت ها و پرداخت های نقدی پیش بینی در مورد زمان تحقق اهداف اساسی نسبت های سودآوری نسبت های نقدینگی نسبت های فعالیت نسبت های مالی نسبت های ارزیابی بازار نسبت های اهرمی فروش سر به سر محصولات تشریح و بیان چشم انداز آتی تشریح و بیان استراتژی شرکت استراتژیها و چشم اندازها اقدامات انجام شده طی سال برای تحقق اهداف اقدامات برنامه ریزیشده برای تحقق اهداف در سال های آتی تشریح و توضیح ریسک های شرکت بررسی محدودیت های موجود بر سر راه اهداف (داخلی) محدودیت ها و پیامدها پیامدهای سیاسی و محیطی آتی ناشی از اهداف بیان استراتژی پیامدهای سیاسی و محیطی اطلاعات مربوط به سیاست های استخدامی کارکنان میانگین حقوق کارکنان هزینه های آموزش کارکنان نیروی انسانی حواد٠ و سوانح پیش آمده برای کارکنان مخارج اقدامات ایمنی انجام شده برای کارکنان جزئیاتی در مورد امکانات رفاهی برای کارکنان تجزیه و تحلیل کمی و کیفی رقبا تجزیه و تحلیل کمی و کیفی بازار تحلیل صنعت مربوطه در حال حاضر بحث و تحلیل چشم انداز رقابتی اطلاعات بازار، رقبا و مشتریان رتبۀ مقایسۀ کیفیت افشاء از منظر بورس اطلاعاتی در مورد تأثیر رقابت بر منافع شرکت میزان رشد کمی فروش تشریح مشتریان عمده توضیح پروUه های پژوهش و توسعه سیاست های شرکت در رابطه با پژوهش و توسعه هدف از سرمایه گذاری در تولیدات جدید پژوهش و توسعه تشریح توسعه محصولات جدید تشریح ویژگیهای محصولات جدید تعداد کارکنان مشغول در پژوهش و توسعه عملکرد آتی: در این پـژوهش بـرای انـدازه گیری عملکـرد آتـی از عملکـرد واقعـی هـر شـرکت استفاده شده اسـت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.