Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 135 تا 154)

کلیدواژه ها :

اجتناب مالیاتی ،توانایی مدیریت ،ارزش شرکت و تحلیل پوششی داده ها

کلید واژه های ماشینی : توانـایی مـدیریت بـر اجتنـاب مالیـاتی ، توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی ، اجتناب مالیاتی ، مالیـات ، شـرکت ، اجتناب مالیاتی بـر ارزش شـرکت ، اجتناب مالیـاتی بـر ارزش شـرکت ، اجتنـاب مالیـاتی ، مـدیریت بـر اجتنـاب مالیاتی ، توانایی مدیران

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانـایی مـدیریت بـر اجتنـاب مالیـاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . اجتناب مالیاتی با استفاده از دو شاخص نرخ موثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات ، محاسبه شده است . توانـایی مدیریت نیز با استفاده از دو رویکرد نرخ بازدة داراییها به عنـوان شـاخص رویکـرد سنتی و نیز روش تحلیل پوششی داده ها به پیـروی از دمرجیـان و همکـاران ١ (٢٠١٢) به عنوان رویکردی جدید، اندازه گیری شده است . نمونـه آمـاری، شـامل ٨١ شـرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ است . به منظـور آزمون فرضیه های پژوهش ، الگوی رگرسیون خطی چند متغیره اسـتفاده شـده اسـت . نتایج پژوهش نشان میدهد که توانایی مدیریت تاثیر منفی بر اجتناب مالیـاتی دارد و این نتیجه موید دیدگاه مبتنی بر تئوری نمایندگی است . همچنین ، نتایج پژوهش نشـان میدهد که اجتناب مالیاتی و تعامل آن با توانایی مدیریت بر ارزش بازار شرکت تاثیر معناداری ندارد و نمیتواند بر واکنش سرمایه گذاران در بازار سرمایه موثر واقع شود.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها 1 شیما کمالی منفرد  دکتر سعید علی احمدی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانـایی مـدیریت بـر اجتنـاب مالیـاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . از این رو، سؤال پـژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه آیا توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و میزان تأثیر گذاری آن بر رابطۀ بین اجتناب مالیـاتی و ارزش شرکت تأثیر دارد؟ نتایج این پـژوهش مـیتوانـد عـلاوه بـر توسـعه ادبیـات نظـری اجتناب مالیاتی، فرضیه های رقیب مطرح شـده دربـارة اجتنـاب مالیـاتی را در بـازار سـرمایۀ ایران مورد آزمون قرار دهد. نتایج آمار توصیفی انحراف انحراف نام متغیر میانگین میانه نام متغیر میانگین میانه معیار معیار نرخ مؤثر مالیات ٠/٢٠ ٠/١٣ ٢/٣٦ سطح وجه نقد ٠/٠٤ ٠/٠٣ 0/04 تفاوت دفتری مالیات ٠/٠٣ ٠/٠٢ ١/١٩ اندازة شرکت ٠/٦٣ ٥/٧٨ 5/87 نرخ بازدة دارایی ٠/١٨ ٠/١٥ ٠/١٤ فرصت های رشد ١/٣٣ ١/٣٠ 1/72 کارایی مدیر ٠/٠٠١ ٠/٠٠٤ ٠/٠٨١ جریان نقد آزاد ٠/٤٣ ٠/٠٠ -0/07 ارزش بازار شرکت ٠/٣٧ ٠/٠٥ ١/٠٨ خالص سرمایه در گردش ٠/٢٠ ٠/٠٣ 0/02 متغیر مجازی سود 0/30 0/89 1 مخارج سرمایه ای ٠/١٨ ٠/٢٦ 0/29 تقسیمی نتایج مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شمارة ١ نشان میدهـد کـه میانگین و انحراف معیار متغیر نرخ مـؤثر مالیـات بـه ترتیـب ٠/٢٠ و ٢/٣٦ اسـت . از این رو، میتوان استنباط نمود که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، استراتژی اجتناب مالیاتی مورد حمایـت مـدیران با توانایی بالا قرار نمیگیرد؛ به عبارت دیگر، مدیران توانمند بـه جـای صـرف وقـت خـود برای انجام اجتناب مالیاتی و استفاده از خلأهای قانونی، زمان و منـابع خـود را صـرف سـایر فرصت های سرمایه گذاری میکنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.