Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر تعدیل‌گری اندازه شرکت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 155 تا 182)

کلیدواژه ها :

حاکمیت شرکتی ،اندازة شرکت ،ارزش افزودة اقتصادی ،عملکرد اقتصادی شرکت ،متغیر تعدیل گر

کلید واژه های ماشینی : شـرکت ، حاکمیـت شـرکتی ، حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی ، ارزش افزودة اقتصادی ، حاکمیـت شـرکتی و عملکرد اقتصادی ، تعدیل ، عملکرد ، حاکمیت شرکتی ، حاکمیـت شـرکتی و عملکـرد شـرکت ، پژوهش

این پژوهش به بررسی اثر حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی با توجه به تاثیر تعدیل گری اندازة شرکت می پردازد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چنـد متغیره ، بهره برده شده است . جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها، داده ها برای ١١٨ شرکت مهیا و افق زمانی از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٣ است . بنابراین ٧٠٨ سال - شرکت در ایـن پـژوهش موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاکمیـت شـرکتی و عملکرد اقتصادی دارای اثر مستقیم هستند و این رابطه توسط اندازة شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر، تقویت می شود.

خلاصه ماشینی:

"حال با توجه به خلأها و تضاد پژوهشی ذکرشده که باعث گیج کننـدگی و کـاهش کیفیـت تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران و سایر بازیگران بازار سرمایه می شود، یـافتن جـوابی برای این سؤال که آیا اندازة شرکت می تواند تأثیر حاکمیت شرکتی بـر عملکـرد اقتصـادی شــرکت را تقویــت می نمایــد یــا خیــر؟ می توانــد حــائز اهمیــت فراوانــی بــرای بســیاری از استفاده کنندگان از صورت های مالی و ذی نفعان باشد. الگوهای این پژوهش بر اساس الگوی شارما (١٩٨١) به صورت زیر بیان شده اند: EVA= α+ β1CG+ β2Age+ β3Levreg+ β4CR+ β5Firm-growth+ ε (1) EVA= α+ β1CG+ β2size+ β3Age+ β4Levreg+ β5CR+ β6Firmgrowth+ε (2) EVA= α+ β1CG+ β2Size+ β3)Size*CG(+ β4Age+ β5Levreg+ β6CR+ β7Firm- (3) growth + ε که در آن ؛ EVA: ارزش افـزودة اقتصـادی؛ CG: حاکمیـت شـرکتی؛ Size: انـدازة شـرکت ؛ Age: عمـر شـرکت ؛ Levreg: اهـرم مـالی؛ :CRنسـبت جـاری؛ Firm-growth: رشـد شـرکت ؛ SieCG: اثر متقابل اندازة شرکت در رتبۀ حاکمیت شـرکتی؛ β: شـدت تغییـرات متغیـر مسـتقل ؛ α: عرض مبدأ؛ و ε: جز خطا است . خلاصه آمار توصیفی انحراف متغیر علامت اختصاری حداقل حداکثر میانگین معیار ارزش افزودة اقتصادی 1936 5435 298632 -293537 Eva حاکمیت شرکتی 1/55 6/14 11 3 CG اندازة شرکت 13/38 18/49 8/89 Size 1/46 عمر شرکت 1/19 Age 4/13 3/45 0/45 نسبت نقدینگی 0/03 CR 0/49 0/07 0/07 اهرم مالی 0/18 0/63 1/21 0/11 Levreg رشد شرکت -0/30Firm-growth 1/65 0/23 0/17 نتایج آزمون همبستگی در این پژوهش قبل از پرداختن به آزمون فرضـیه ها بـه بررسـی همبسـتگی بـین متغیرهـا بـرای مشخص شدن همبسـتگی پرداخته شـده اسـت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.