Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی؛ مطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی

نویسنده:

(14 صفحه - از 29 تا 42)

کلیدواژه ها :

ارتباطات اثربخش ،سکوت سازمانی ،سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی

کلید واژه های ماشینی : ارتباطات ، کارکنان ، ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی ، اطلاعات ، بررسی ارتباطات اثربخش ، سکوت سازمانی ، ارتباط اثربخش و سکوت سازمانی ، ارتباط اثربخش ، مدیران ، ارتباطات اثربخش جزو عوامل

امروزه در بسیاری از سازمان‌ها شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده‌ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان‌ها جوی به وجود آمده است که اغلب موجب می‌شود، کارکنان احساس کنند عقیده‌ی آن‌ها باارزش نبوده و باعث می‌شود که کارکنان را از صحبت کردن بازدارد. این پدیده تحت عنوان پدیده‌ی سکوت سازمانی به عنوان چالشی جدید برای مدیریت منابع انسانی موردبررسی قرار می‌گیرد. ارتباطات اثربخش جزو عوامل موثر در کاهش سکوت سازمانی به شمار می‌رود. سکوت سازمانی تاثیر انکار ناپذیری بر کاهش مشارکت کارکنان می‌گذارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ارتباط اثربخش و سکوت سازمانی پرداخته‌شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش 200 نفر از کارکنان سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی است که از این تعداد 127 نفر بر اساس جدول مورگان، نمونه‌گیری شده‌اند. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای ارتباط اثربخش و سکوت سازمانی، به ترتیب برابر822/0 و 845/0 محاسبه شد. روایی آزمون نیز به کمک روش اعتبار محتوا و با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و شاخص KMO به تایید رسید. داده‌های جمع‌آوری‌شده در نرم‌افزارهای LISREL و SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین ارتباط اثربخش سازمانی و سکوت سازمانی در جامعه موردبررسی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"تحقیقات گسترده در مورد تصمیم‌گیری گروهی نشان داده که کیفیت تصمیم‌گیری زمانی بیشتر می‌شود که رویکردها و گزینه‌های مختلف در نظر گرفته شوند؛ بنابراین در تدوین استراتژی وجود دیدگاه‌های متعدد و متناقض در گروه مدیریت ارشد تأثیر مستقیم بر کیفیت تصمیم‌گیری سازمانی و عملکرد شرکت دارد (بورجویس، 1985) به‌علاوه این‌که ابتکار و نوآوری مستلزم محیطی است که کارمندان در آن احساس راحتی کنند و رویکردهای جدید مطرح کنند و یا عقاید و شیوه‌های جاری را زیر سؤال ببرند تحقیقات بیانگر این است که سکوت سازمانی با محدود کردن تغییرات داده‌های اطلاعاتی در دسترس افراد تصمیم‌گیرنده، کیفیت تصمیم‌گیری سازمانی و پروسه‌های تغییر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف عوامل ارتباط اثربخش سازمانی و سکوت سازمانی عامل میانگین انحرافمعیار سطحمعناداری (sig) مقدار خطا تأیید فرضیه نتیجه 1 گوش دادن فعال 3/64 0/71 0/41 0/05 H0 نرمال 2 استفاده از مجراهای ارتباطی چندگانه 3/48 0/61 0/26 0/05 H0 نرمال 3 ساده‌سازی 4/21 0/61 0/048 0/05 H0 نرمال 4 ارتباطات غیررسمی 4/12 0/81 0/26 0/05 H0 نرمال 5 بازخورد 3/68 0/94 0/11 0/05 H0 نرمال 6 کنترل هیجان‌ها 3/82 0/81 0/1 0/05 H0 نرمال 7 سکوت تدافعی 3/60 0/94 0/27 0/05 H0 نرمال 8 سکوت مطیع 2/62 0/89 0/72 0/05 H0 نرمال 9 سکوت نوع‌دوستانه 2/84 0/84 0/06 0/05 H0 نرمال همان‌طور که در جدول 3 مشاهده می‌شود، ازآنجاکه سطح معناداری برای داده‌ها بیشتر از مقدار 05/0 است، دلیلی برای رد فرض H0 مبنی بر نرمال بودن داده‌ها وجود ندارد، لذا فرض H 0 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود، بنابراین می‌توان گفت کلیه عوامل از توزیع نرمال برخوردارند. The relationship between organizational climate and communication skills of managers of the Iranian physical education organization. " Organizational silence, a survey on employees working in a telecommunication company" International Conference Computers & Industrial Engineering, Pp. 1647-1651. Examine the role of emotional intelligence in effective communication (case study managers branch of bank Mellat in Tehran city."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.