Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395

نویسنده:

(14 صفحه - از 127 تا 140)

کلیدواژه ها :

کیفیت خدمات ،رضایت مشتریان ،بانکداری الکترونیکی ،بانک ملی

کلید واژه های ماشینی : رضایت مشتریان بانک ملی شعبه ، مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه ، رضایت مشتری ، بانک ، خدمات بانکداری الکترونیکی رضایت مشتریان ، خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان ، کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت ، خدمات بانکداری الکترونیکی ، شعبه دانشگاه آزاد اسلامی ، رضایت مشتریان بانک ملی رابطه

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و شناخت کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال ١٣٩٥ است که از نظر هدف ، کابردی و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. دراین تحقیق جامعه آماری کلیه مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال ١٣٩٥ است . که بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده از رییس بانک مربوط برابربا ٧١٤١ نفر هستند .حجم نمونه پس از محاسبه از روش کوکران برابر با ٣٧٨ نفر شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق ،نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد، همچنین در این تحقیق ازابزار پرسشنامه محقق ساز استفاده شده است . جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون پیرسون ، رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه معناداری بین متغیره های کیفیت خدمات بامکداری ( کارایی، کامل بودن ، در دسترس بودن ، محرمانه بودن ، پاسخگوبودن و جبران خدمات ) بر رضایت مشتریان وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"سطح معناداری 0/000 کل 378 378 همبستگی پیرسون 0/598** 1 رضایت مشتریان سطح معناداری 0/000 کل 378 378 با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر sig٠٠٠٠= شده است و به دلیل اینکه (α>sig )و ٠/٠١= α میباشد فرضیه HO رد و فرضیه H١ تایید میشود که با اطمینان ٩٩ درصد میگوییم کـارایی خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت مشتریان بانک ملی دارد . جدول شماره ٦-١:ضریب همبستگی کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان جدول ضریب همبستگی پیرسون کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیکی رضایت مشتریان کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک همبستگی پیرسون 1 0/634** ی سطح معناداری 0/000 کل 378 378 همبستگی پیرسون 0/634** 1 رضایت مشتریان سطح معناداری 0/000 کل 378 378 با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر sig٠٠٠٠= شده است و به دلیل اینکه (α>sig )و ٠/٠١= α میباشد فرضیه HO رد و فرضیه H١ تایید میشود که با اطمینان ٩٩ درصد مـیگـوییم کامـل بودن خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت مشتریان بانک ملی دارد . با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر ٠٠٠٠=sig شده است و به دلیل اینکه ( sig α>)و ٠/٠١= α میباشد فرضیه HO رد و فرضیه H١ تایید میشود که با اطمینان ٩٩ درصد میگوییم کارایی خدمات الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت مشتریان بانک ملی دارد . با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر ٠٠٠٠=sig شده است و به دلیل اینکه ( sig α>)و ٠/٠١= α میباشد فرضیه HO رد و فرضیه H١ تایید میشود که با اطمینان ٩٩ درصد میگوییم محرمانه بودن خدمات بانکداری الکترونیکی تاثیر مثبت ومعنی داری بر رضایت مشتریان دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.