Skip to main content
فهرست مقالات

اﺛﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

نویسنده:

(11 صفحه - از 139 تا 149)

کلیدواژه ها :

سرمایه انسانی ،توسعه ی مالی ،ضریب هوشی

کلید واژه های ماشینی : ضریب هوشی ، کشورهای در حال توسعه ، توسعه ، اثر ضریب هوشی ، بررسی اثر ضریب هوشی ، اقتصادی ، ضریب هوشی کشورها ، تولید ناخالص داخلی ، توسعه مالی ، شاخص

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ضریب هوشی بر توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه می باشد. بر این اساس ، کشورها بر اساس میزان درآمد متوسط و متوسط رو به پایین انتخاب شده اند. در این پژوهش برای دستیابی به داده های ضریب هوشی کشورها از مطالعات لین و وان هانن در سال ٢٠١٢ استفاده شده است . درنتیجه برای سنجش توسعه ی مالی از شاخص های اعتبار بخش خصوصی و دارایی بانکی به صورت میانگین دوره ی زمانی ٢٠١٢-١٩٩٠ استفاده شده است . این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف ، از نوع کاربردی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است . روش آماری این پژوهش روش حداقل مربعات وزنی و نرم افزار اقتصاد سنجی مورد استفاده ایویوز است . یافته ها حاکی از آن است که ضریب هوشی کشورهای در حال توسعه بر توسعه مالی آنها اثر مثبت و معناداری دارد به طوری که سیاست گذاران و دولت مردان با اتکا بر این نتایج می توانند در مورد ارتقاء سطح اقتصادی و توسعه ی مالی کشور دانش بیشتری کسب نموده و در تصمیمات اقتصادی خود لحاظ نمایند و با بهبود شرایط محیطی زمینه ی رشد و شکوفایی استعدادها را فراهم آورند که به نوبه ی خود افزایش هوش افراد جامعه را در پی دارد. همچنین با ایجاد شرایط مناسب برای نخبگان کشور موجب ماندن این افراد در کشور خود شده تا از شرایط موجود بهترین استفاده را ببرند و به کشورهای دیگر مهاجرت نکنند که در نهایت می تواند به پیشرفت سطح فردی و ملی جامعه منجر شود.

خلاصه ماشینی:

"یافته ها حاکی از آن است که ضریب هوشی کشورهای در حال توسعه بر توسعه مالی آنها اثر مثبت و معناداری دارد به طوری که سیاست گذاران و دولت مردان با اتکا بر این نتایج می توانند در مورد ارتقاء سطح اقتصادی و توسعه ی مالی کشور دانش بیشتری کسب نموده و در تصمیمات اقتصادی خود لحاظ نمایند و با بهبود شرایط محیطی زمینه ی رشد و شکوفایی استعدادها را فراهم آورند که به نوبه ی خود افزایش هوش افراد جامعه را در پی دارد. 11 Emotional Quotient 12 Spiritual Intelligence 13 Reaction Range 14 Economic Freedom 142 15 ٢-٤- سرانه تولید ناخالص داخلی در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی، بر این مطلب تایید می کنند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک کشور، علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر، به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور نیز مربوط است . در این مدل "ضریب هوشی" به عنوان متغیر مستقل ، " آزادی اقتصادی"، " سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی" ضو "منشاء قانونی" به عنوان متغیرهای کنترلی و " توسعه مالی" به عنوان متغیر وابسته بکار رفته است . داده های ضریب هوشی توسط پژوهش های علمی صورت گرفته طی قرن بیستم و بیست و یکم جمع آوری شده و به صورت مقطعی در دسترس است لذا شاخص های توسعه ی مالی در بازه ی زمانی ٢٠١٢- ١٩٩٠ به طور میانگین محاسبه شده و نیز سایر متغیرهای کنترلی شامل سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی و آزادی اقتصادی ، در سال پایه برآورد شده است ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.