Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگوی مناسب تبلیغات برای کالاهای منتخب ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تبلیغات ، اطلاعات ، رسانه ، روش برآورد بودجه تبلیغات ، کالاهای منتخب ایرانی ، پیام ، مصرف‌کنندگان ، برآورد بودجه تبلیغات ، فروش مناسبترین روش برآورد بودجه ، طراحی الگوی مناسب تبلیغات

اعتماد به تبلیغات نسبتا مناسب است و رسانه‌های تلویزیون،روزنامه‌ها و رادیو به‌ ترتیب بیشترین سهم را در جلب اعتماد مردم به تبلیغات دارند.موسیقی و کوتاه‌ بودن پیام،شعر و استفاده از بچه‌ها به ترتیب‌ مهمترین عوامل جذاب‌کننده تبلیغات‌ تلویزیونی از دیدگاه مصرف‌کنندگان است.و استفاده از موسیقی،صدای خوب گوینده و آموزنده بودن آگهی‌های تبلیغاتی در جذاب‌ کردن آگهی‌های رادیویی بیشترین سهم را دارند.اکثریت مصرف‌کنندگان از تبلیغات‌ میان برنامه‌ها راضی نیستند و فقط 18 درصد این روش تبلیغ را موجب تنوعع و رفع‌ خستگی می‌دانند.50 درصد از پاسخ‌دهندگان به تبلیغات زیرنویس توجه‌ می‌کنند و 50 درصد تا حدودی و یا به طور کمل نسبت به این نوع تبلیغات بی‌توجه‌ هستند. -دادن اطلاعات و آگاهی به مخاطبین، ترغیب و تشویق به خرید و فراهم آوردن‌ امکان مقایسه کالاها با یکدیگر به ترتیب‌ جزء مهمترین اهداف پیامهای تبلیغاتی از طرف آژانسهای تبلیغاتی عنوان گردیده‌ است و روش درصدی از فروش مناسبترین‌ روش برآورد بودجه تبلیغات از نظر این‌ مؤسسات است.تداوم تبلیغات در کل دوره‌ برنامه‌ریزی و کاهش و افزایش حجم‌ تبلیغات در مقاطع زمانی خاص به عنوان‌ مناسب‌ترین روش مصرف اعتبارات تبلیغاتی‌ مورد توصیه آژانسهای تبلیغاتی بوده است. همچنین ارائه تاییدیه از طرف کارشناسان، توأم نمودن تبلیغات با موسیقی و ارائه‌ مستندات علمی از جمله بهترین سبکهای‌ تبلیغاتی عنوان گردیده است.80 درصد شرکتهای تبلیغاتی ضمن اینکه بر بررسی و توجه به تبلیغات رقبا تأکید دارند.بزرگ‌ بودن آگهی‌ها،استفاده از طراحی جذاب و خاطره‌دار بودن تبلیغات را به ترتیب به‌ عنوان عوامل جذاب‌کننده تبلیغات عنوان‌ نموده‌اند. -تولیدکنندگان دادن اطلاعات و آگاهی، فراهم آوردن امکان مقایسه کالاها و ترغیب‌ و تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر را به عنوان مهمترین اهداف تبلیغات ذکر 2Lکرده‌اند.روش درصدی از فروش مناسبترین‌ روش برآورد بودجه تبلیغات از دید تولیدکنندگان است و نمایش بخشی از زندگی‌ روزمره همراه با موسیقی بودن پیام،ارائه‌ سبکی ایده‌آل از زندگی و ارائه مستندات‌ مناسب‌ترین سبکهای تبلیغاتی از دیدگاه این‌ گروه است. مهمترین نتایج حاصله براساس‌ اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌ آنها به شرح زیر است: -گرایش مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای ایرانی نسبتا زیاد است. مصرف‌کنندگان اطلاعات کافی در مورد کالاهای مورد نظر در این تحقیق را دارند اما بررسی منابع کسب اطلاعات آنها بیانگر این موضوع است که سهم تبلیغات‌ تجربه استفاده از کالا؛دریافت اطلاعات از دوستان و آشنایان بیشترین سهم منبع کسب‌ اطلاعات در مورد خود کالا و کالاهای‌ رقیب را دارد.افراد متخصص و فنی، دوستان و آشنایان بیشترین تأثیر را در تصمیم‌گیری خرید افراد ایفاء می‌کنند. اگرچه مصرف‌کنندگان با تبلیغات کالاها از طریق رسانه‌ها برخورد کرده‌اند اما میزان‌ اطلاع‌رسانی تبلیغات پایین بوده است. پیام‌های تبلیغاتی از دیدگاه مصرف‌کنندگان‌ بوده است.اکثریت مصرف‌کنندگان به‌ تبلیغات میان‌برنامه علاقه زیادی ندارند و فقط 50 درصد از آنها به تبلیغات زیرنویس‌ تلویزیونی توجه می‌کنند.شبکه‌های‌ تلویزیونی پنجم،سوم و اول سیما و شبکه‌های‌ پیام،سراسری و جوان رادیو جزء جذابترین‌ شبکه‌ها می‌باشند با تمام اینها تلویزیون‌ فراگیرترین و معتمدترین رسانه برای تبلیغ‌ کالاها به شمار می‌رود و بعد از ان‌ روزنامه‌ها و مجلات قرار می‌گیرند و جایگاه رادیو در این زمینه در رده سوم‌ است. روش«تدوین اهداف و وظایف شرکت»و برآورد بودجه تبلیغات براساس آن جزء مناسبت‌ترین روشهای پیشنهادی از دیدگاه‌ تولیدکنندگان و آژانس‌های تبلیغاتی است و تداوم تبلیغات در کل دوره برنامه‌ریزی و نوسان دادن تبلیغات در مقاطع زمانی خاص‌ برای مصرف اعتبارات اختصاص یافته به‌ تبلیغ مورد پیشنهاد و توصیه بوده است. با توجه به نتایج حاصله در این تحقیق به‌ نظر می‌رسد روش رایج در تدوین اهاف‌ تبلیغات بر مبنای سیکل عمر کالا(تبلیغات‌ آگاه‌کننده در دوران معرفی،ترغیب‌کننده و مقایسه‌ای در دوران رشد،یادآوری‌کننده و تقویت‌کننده در دوران بلوغ و یادآوری‌کننده‌ در مرحله نزول)می‌باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.اهمیت کسب اطلاعات و آگاهی‌ در مورد کالا و تشدید فضای رقابتی تدوین‌ اهداف تبلیغات به صورت آگاه‌کننده، ترغیب‌کننده و مقایسه‌ای را در هریک از دوران معرفی،رشد و بلوغ از سیکل عمر کالا به یک ضرورت تبدیل کرده است. موضوع این گزارش ارائه الگوی مناسب‌ تبلیغات برای کالاهای منتخب ایرانی است. کالاهای منتخب در این تحقیق گروه کالاهای‌ مغازه‌ای می‌باشد و به طور مشخص 3 کالای‌ تلویزیون،یخچال و اجاق گاز در این گروه‌ مدنظر بوده است.ضعف موجود در صنعت‌ تبلیغات کشور و نبود الگویی مناسب در این‌ زمینه،عدم وجود تحقیقات کاربردی در مقوله تبلیغات،فضای رقابتی کشور و ضرورت توجه علمی و کاربردی به تبلیغات، انگیزه‌های اصلی برای انجام این تحقیق بوده‌ است.در این تحقیق ضمن بررسی نظریات و 2Lدیدگاههای علمی در زمینه تبلیغات،پنج‌ تحقیق داخلی و خارجی مرتبط با موضوع‌ بررسی و از مصرف‌کنندگان،آژانسهای‌ تبلیغاتی و تولیدکنندگان نظرسنجی به عمل‌ آمده است. سئوال اصلی مطرح شده در این تحقیق، این است اکه چه الگویی برای تبلیغات‌ کالاهای منتخب ایرانی مناسب است؟با توجه به اینکه در طراحی یک برنامه‌ تبلیغاتی،تدوین اهداف تبلیغات،برآورد بودجه تبلیغاتی و نحوه مصرف آن،تهیه پیام‌ تبلیغاتی می‌باید مدنظر و توجه قرار گیرد نظرسنجی‌ها و بررسی‌ها حول این چهار محور بوده و تلاش شده که در مورد هر کدام‌ 3Lبا بهره‌گیری از اطلاعات جمع‌آوری شده‌ الگوها و چارچوب مناسب ارائه شود. نتایج حاصله بیانگر آن است که تبلیغات‌ موجود برای کالاهای منتخب در این تحقیق‌ نقش اطلاع‌رسانی و مقایسه‌ای خد را به‌ نحو مطلوبی ایفا نمی‌کند،این در حالی است‌ که سطح برخورد مصرف‌کننده با تبلیغ کالا در رسانه‌های تبلیغاتی مطلوب است.افراد متخصص،دوستان و آشنایان و اعضای‌ خانواده‌ها جزء مؤثرترین گروهها بر تصمیم‌گیری خرید و کسب اطلاعات در مورد کالاها بورده‌اند.میزان اعتماد به‌ رسانه‌های تبلیغاتی در حد مورد انتظار نیست.موسیقی،شعر و استفاده از بچه‌ها جزء مؤثرترین عوامل در جذب نمودن‌

خلاصه ماشینی:

"سئوال اصلی مطرح شده در این تحقیق، این است اکه چه الگویی برای تبلیغات‌ کالاهای منتخب ایرانی مناسب است؟با توجه به اینکه در طراحی یک برنامه‌ تبلیغاتی،تدوین اهداف تبلیغات،برآورد بودجه تبلیغاتی و نحوه مصرف آن،تهیه پیام‌ تبلیغاتی می‌باید مدنظر و توجه قرار گیرد نظرسنجی‌ها و بررسی‌ها حول این چهار محور بوده و تلاش شده که در مورد هر کدام‌ با بهره‌گیری از اطلاعات جمع‌آوری شده‌ الگوها و چارچوب مناسب ارائه شود. سئوالات اصلی تحقیق سئوالات اصلی ه این تحقیق در صدد پاسخگویی به آنها است به شرح زیر می‌باشد: 1-دیدگاهها و نگرش مصرف‌کنندگان در مورد بخش‌های مختلف یک برنامه تبلیغاتی‌ چیست؟ 2-آیا تفاوت معنی‌داری بین دیدگاههای‌ مصرف‌کنندگان،تولیدکنندگان و آژانسهای‌ تبلیغاتی در مورد تبلیغات وجود دارد؟ 3-اهداف تبلیغات را به چه نحوی‌ می‌باید تدوین نمود؟ 4-مناسب‌ترین روش برآورد بودجه‌ تبلیغات کدام است؟ 5-مناسب‌ترین روش مصرف اعتبارات‌ تبلیغات چیست؟ 6-ویژگی یک پیام مؤثر و اثربخش‌ تبلیغاتی چیست؟ 7-معتبرترین منابع ارسال پیام‌های‌ تبلیغاتی کدام است؟ 8-آیا ویژگی‌های افراد(سن،درآمد، تبلیغات،جنسیت)بر اعتماد به منابع ارسال‌ پیام تأثیر معنی‌داری دارد؟ 9-مناسب‌ترین رسانه تبلیغاتی،با توجه‌ به عادت رسانه‌ای مصرف‌کنندگان،برای‌ تبلیغ کالاها کدام است؟ 01-بهترین شیوه استفاده از رسانه‌های‌ تبلیغاتی در ایران چیست؟ جامعه آماری جامعه مورد مطالعه که اطلاعات از آن‌ گردآوری شده به 3 بخش زیر تقسیم می‌شود که عبارتند از: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1-مصرف‌کنندگان 2-تولیدکنندگان 3-آژانس‌ها و مؤسسات تبلیغاتی مصرف‌کنندگان کالاهای منتخب منظور مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها می‌باشند که‌ در این بخش نیز به طور مشخص منظور از مصرف‌کنندگان نهایی خانوارهای‌ مصرف‌کنندگان این کالاها است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.