Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی تحمل وزن اندام تحتانی و مصرف زیاد کافئین بر زمان واکنش زنان یائسه

نویسنده:

(9 صفحه - از 19 تا 27)

اهداف هدف از انجام این مطالعه تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی تحمل وزن اندام تحتانی و مصرف زیاد کافئین بر زمان واکنش زنان سالمند بود. مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی بود که با استفاده از طرح تحقیق پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 43 زن یائسه سالمند غیرفعال با میانگین سنی 88/5±69/55 سال بودند که به صورت تصادفی به سه گروه فعال (15نفر)، کافئین (15نفر) و کنترل (13نفر) تقسیم شدند. گروه فعال هشت هفته تمرین تحمل وزن را اجرا کردند، درحالی‌که گروه کافئین و کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی یا تغذیه‌ای نداشتند. برای اندازه‌گیری شاخص‌های ترکیب بدن و زمان واکنش ساده و انتخابی آزمودنی‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون از دستگاه تحلیل‌گر بدن و دستگاه واکنش‌سنج استفاده شد. به منظور تحلیل آماری از آزمون‌های تی همبسته، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها نتایج نشان داد تمرین‌های تحمل وزن در مورد زمان واکنش ساده (نور) و زمان واکنش انتخابی معنادار بود، اما در مورد زمان واکنش ساده (صدا) معنادار نبود (به‌ترتیب 003/0=P، 003/0=P، 09/0=P). همچنین مشخص شد مصرف یک بار کافئین با غلظت 2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن آزمودنی‌ها بر زمان واکنش آن‌ها تاثیری نداشت (12/0=P). نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان داد فعالیت بدنی تحمل وزن از طریق تغییرات مثبت فیزیولوژیکی، زمان واکنش سالمندان را بهبود می‌بخشد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.