Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی تحمل وزن اندام تحتانی و مصرف زیاد کافئین بر زمان واکنش زنان یائسه

نویسنده:

(9 صفحه - از 19 تا 27)

اهداف هدف از انجام این مطالعه تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی تحمل وزن اندام تحتانی و مصرف زیاد کافئین بر زمان واکنش زنان سالمند بود. مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی بود که با استفاده از طرح تحقیق پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 43 زن یائسه سالمند غیرفعال با میانگین سنی 88/5±69/55 سال بودند که به صورت تصادفی به سه گروه فعال (15نفر)، کافئین (15نفر) و کنترل (13نفر) تقسیم شدند. گروه فعال هشت هفته تمرین تحمل وزن را اجرا کردند، درحالی‌که گروه کافئین و کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی یا تغذیه‌ای نداشتند. برای اندازه‌گیری شاخص‌های ترکیب بدن و زمان واکنش ساده و انتخابی آزمودنی‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون از دستگاه تحلیل‌گر بدن و دستگاه واکنش‌سنج استفاده شد. به منظور تحلیل آماری از آزمون‌های تی همبسته، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها نتایج نشان داد تمرین‌های تحمل وزن در مورد زمان واکنش ساده (نور) و زمان واکنش انتخابی معنادار بود، اما در مورد زمان واکنش ساده (صدا) معنادار نبود (به‌ترتیب 003/0=P، 003/0=P، 09/0=P). همچنین مشخص شد مصرف یک بار کافئین با غلظت 2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن آزمودنی‌ها بر زمان واکنش آن‌ها تاثیری نداشت (12/0=P). نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان داد فعالیت بدنی تحمل وزن از طریق تغییرات مثبت فیزیولوژیکی، زمان واکنش سالمندان را بهبود می‌بخشد

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.