Skip to main content
فهرست مقالات

مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با تولید کنندگان ریسک گریز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 75 تا 96)

کلیدواژه ها :

تورم ،ترجیحات ریسک ،وارانتی PRW ،قیمت وارانتی ،نرخ شکست محصول

Pro Rata Warranty ،risk preferences ،warranty price ،product failure rate ،and inflation

کلید واژه های ماشینی : وارانتی ، مدل تعیین قیمت وارانتی ، تولید کننده ، ریسک ، تولید کننده ریسک‌گریز ، قیمت وارانتی ، طول دوره وارانتی ، مدل ، تولید کننده ریسک ، قیمت وارانتی PRW

رقابت های بسیار شدید در بازار و نیز تقاضای متنوع مشتریان در سال های اخیر تولید کنندگان را مجبور به ارائه محصولات خود به همراه سیاست های متفاوت وارانتی کرده است. در این میان، سیاست وارانتی تسهیم هزینه یکی از پرکاربردترین سیاست های وارانتی می باشد. این مطالعه با هدف حداکثر سازی سود تولید کننده به توسعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت می پردازد که در آن تولید کننده ریسک گریز است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار دارند و نرخ شکست محصول نیز تابعی از زمان فرض شده است. با استفاده از فرایند ناهمگن پواسان و بکارگیری تابع مطلوبیت نمایی مدل ریاضی برای حداکثر سازی معادل قطعی سود تولید کننده ریسک گریز و تعیین قیمت بهینه وارانتی ارائه شد. در انتها به کمک یک مثال عددی و با در نظر گرفتن عواملی مانند ترجیحات ریسک تولید کننده، پارامتر های متفاوت تابع توزیع شکست محصول، طول دوره وارانتی، و نرخ تورم و تنزیل اعتبار سنجی مدل صورت پذیرفت.

خلاصه ماشینی:

"[ ( ( ) ) ( ) ( ) ( )] {∫ } ∫ رابطه ١٦ ∑ ( ) اگر تفاوت میان هزینه های خریدار با تولید کننده برای اصلاح در هر بار شکست محصول ( ) را با c و نیز نسبت محصولات خریداری شده بدون وارانتی (p١) را با q نشان دهیم ؛ در ضمن چنانچه شکست ها از فرایند ناهمگن پواسان پیروی کنند و از دو طرف معادله ١٥ لگاریتم معکوس بگیریم ، آنگاه میتوان رابطه ١٥ را بر اساس ١٦مجددا بازنویسی نمود و بنابراین رابطه جدید ١٦ به شکل زیر حاصل میشود: [ ( ( ) ) ( ) ] [( ) ] ( ) رابطه ١٧ ∑ در نهایت رابطه ١٧ به شکل زیر بسط داده میشود: [( ) ] ( ) رابطه ١٨ ∑ [( ) ] ⁄ [ ( ) ] اعتبار سنجی مدل در این قسمت تجزیه و تحلیل قیمت بهینه وارانتی توسط تولید کننده با توجه به ترجیحات ریسک تولید کننده ، پارامترهای شکست ، طول دوره وارانتی، و نرخ تورم و تنزیل ارائه میشود. تاثیر نرخ خالص ارزش فعلی هزینه های اصلاح بر روی قیمت پیشنهادی وارانتی نیزمورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از تحلیل مدل نشان میدهد هر چه نرخ تورم بیشتر باشد تولید کننده قیمت بالاتری را برای وارانتی محصول تعیین میکند. Cost optimization model following extended renewing twophase Warranty, Computers & Industrial Engineering 79, 188–194. , (2000), Supply chain models for perishable products under inflation and permissible delay in payment, Computers & Operations Research 27, 5975 Stamenković, D."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.