Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کاربرد اصول مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگان کارکنان وارباب رجوع

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 1 تا 6)

کلیدواژه ها :

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،کلیدی. مدیریت کیفیت فراگیر ،کارکنان و مدیران

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، مدیریت کیفیت فراگیر ، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ، مدیران ، مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه ، کارکنان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ، مشارکت کارکنان ، کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم ، اصول مدیریت کیفیت فراگیر ، دیدگاه کارکنان و مدیران

مقدمه. این پژوهش به بررسی کاربرد اصول موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر TQM در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران در سال 82-1381 پرداخته است. در این پژوهش شش سوال پژوهشی با توجه به دیدگاه دمینگ در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر طراحی شد که در این سوالات مشخص گردید اصل تعهدگرایی، اصل کسب رضایت مشتری و مشتری‌مداری، اصل مشارکت کارکنان، مدیران و تامین کنندگان، اصل استفاده مناسب و به جا از آمار و اطلاعات، اصل بهبود همیشگی و مستمر در کار و اصل توانمندسازی تا چه میزان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران به کار می‌روند. روش بررسی. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده، نمونه‌آماری شامل 35 نفر مدیران و معاونین دانشکده‌ها می‌باشد و حجم نمونه 172 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص گردید. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه 34 سوالی محقق ساخته است که شش اصل مدیریت کیفیت فراگیر )تعهدگرایی، رضایت مشتری، مشارکت کارکنان، استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات، بهبود کیفیت مستمر و توانمندسازی( را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. سپس داده‌ها با استفاده از روشهای آماری tتک متغیری، tمقایسه دو میانگین مستقل و تحلیل واریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها. از دیدگاه کارکنان و مدیران اصل تعهدگرایی، اصل مشتری مداری، اصل مشارکت کارکنان، اصل استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات و اصل توانمندسازی و نهادینه کردن آموزش کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی در حد ضعیفی استفاده شده است و اصل بهبود مستمر در کار در دانشگاه علوم پزشکی در حد مطلوب به کار رفته است. نتیجه‌گیری. بنابر نتایج به دست آمده از شش اصل مدیریت کیفیت فراگیر، تنها یک اصل )بهبود مستمر در کار( در دانشگاه علوم پزشکی به کار رفته است و این نتایج طبق نظر کارکنان و مدیران، روسا و معاونین دانشکده‌ها به دست آمده است برهمین اساس علیرغم نظر مدیران دانشگاه هنوز اصول مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد استفاده قرار نگرفته است.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها در زمینه شش اصل مدیریت و کیفیت فراگیر در جدول مربوط ارائه شده است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعنوان یکی از مراکز جدول 3: نتایج آزمون t تک متغیری مقایسه میانگین نمرات مؤلفه تعهدگرایی، مشتری مداری، مشارکت کارکنان، استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات بهبود مستمر در کار و توانمندسازی )مدیریت کیفیت فراگیر( با نمره ملاک نام مؤلفه میانگین انحراف معیار نمره ملاک سطح معناداری تعهدگرایی 2/41 0/69 3 0/42 مشتری مداری 2/78 0/76 3 0/31 مشارکت کارکنان 2/25 0/73 3 0/53 استفاده‌مناسب ازآمار 2/71 0/81 3 0/14 بهبود مستمر در کار 3/27 0/99 3 0/05 توانمندسازی 2/44 0/83 3 0/41 آموزشی مهم در سطح کشور چند سال است که سعی در پیاده نمودن روش مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین نظرات کارکنان و مدیران (2/71) پیرامون کاربرد اصل استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی کمتر از نمره ملاک (3) می‌باشد، ولی به هر حال کارکنان معتقدند که در دانشگاه این اصل به طور ضعیف در حال اجرا می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین نظرات کارکنان و مدیران (2/44) پیرامون کاربرد اصل توانمندسازی و نهادینه کردن آموزش کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی کمتر از معیار )نمره 3) می‌باشد، بنابراین کارکنان معتقدند که در دانشگاه این اصل به طور ضعیف اجرا شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.