بررسی رفتار اطلاع یابی استادان، دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

بررسی رفتار اطلاع یابی استادان، دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 7 تا 14)

کلیدواژه ها :

استادان ،دستیاران ،رفتار اطلاع یابی ،کارورزان

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، پزشکان ، کسب اطلاعات ، کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم ، پزشکى ، مجارى غیررسمى کسب اطلاعات ، کارورزان دانشگاه علوم پزشکى اهواز ، مجارى غیررسمى براى کسب اطلاعات ، مجارى غیررسمى جهت کسب اطلاعات

مقدمه. هدف از این پژوهش بررسی رفتار اطلاع یابی سه گروه استادان، دستیاران و کارورزان شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جستجوی اطلاعات مورد نیازشان می‌باشد. روش بررسی. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. شیوه‌ی گردآوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه‌ای بود، به طوری که الگوی آن از کتاب »روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی" از کریشان کومار (1374 198) با تغییراتی مانند کاستن و افزودن برخی سوالات تهیه و تنظیم گردید. یافته‌ها. با توجه به آنکه 75 درصد افراد جامعه آماری مرد هستند، نتایج به دست آمده نشان داد در ابتدا هر سه گروه جهت همگامی با پیشرفتهای تازه‌های پزشکی از مجاری غیررسمی کسب اطلاعات می‌کنند و سپس از راههای رسمی کسب اطلاعات، سود می‌جویند. استادان به منظور دستیابی به منابع مختلف اطلاعاتی و همگامی با تازه‌های پزشکی، ابتدا به مجلات پزشکی مراجعه نموده، سپس از کتابها و تک نگاشتها استفاده می‌کنند در صورتی که دستیاران و کارورزان ابتدا کتابها و تک نگاشتها و سپس مجلات پزشکی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مشکلات فردی در بازیابی اطلاعات جهت همگامی با پیشرفتهای تازه پزشکی برای هر سه گروه، کمبود وقت و عدم آشنایی با شیوه‌های بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی می‌باشد. از نظر مشکلات غیرفردی )سازمانی( در مورد استادان، نخست عدم غنای مجموعه کتابخانه و سپس روزآمد نبودن مجموعه مشاهده گردید. در مورد دستیاران و کارورزان به ترتیب، روزآمد نبودن مجموعه و سپس غنی‌نبودن مجموعه مورد توجه بود. نتیجه‌گیری. قابل ذکر است نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده در این زمینه در مورد استفاده از مجاری رسمی و غیررسمی کسب اطلاعات با نتایج برخی پژوهشها مانند سامانیان (1378) هماهنگ بوده ولی با نتایج برخی پژوهشها مانند Fried Lander و Koughدر سال 1973 و Permsmithمغایرت دارد. همچنین نتایج به دست آمده در این پژوهش در خصوص منابع مختلف کسب اطلاعات با نتایج حاصل از تحقیق Osiobe در 1984 سازگار است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 5: توزیع فراوانی و مشکلات فردی و غیرفردی )سازمانی( در بازیابی اطلاعات جهت همگامی با پیشرفتهای تازه پزشکی توسط سه گروه مورد بررسی موانع و مشکلات‌موجود موانع و مشکلات فردی موانع و مشکلات غیرفردی )سازمانی( گروهها عدم آشنایی با شیوه‌های بهره‌گیری از منابع کمبود وقت عدم خدمات مناسب کتابدار نبود کتب کافی نبود کتب جدید نبود مجله کافی نبود مجله جدید تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد استادان 18 60 24 80 21 70 26 86/7 23 76/7 26 86/7 22 73/3 دستیاران 17 44/7 32 84/2 17 44/7 25 65/8 24 63/2 23 60/5 24 63/2 کارورزان 26 56/5 36 78/3 21 45/7 32 69/6 35 76/1 22 47/8 21 45/7 در این رابطه پرسشهایی از جامعه مورد پژوهش جهت شناخت مشکلات موجود آنها صورت گرفت که با مشاهده جدول شماره 5 می‌توان به یافته‌های تحقیق در این زمینه دست یافت: در جدول شماره 5، به علت امکان پاسخگویی همزمان به گزینه‌ها توسط پاسخگویان، جمع کل در ردیف‌های افقی در گروه استادان از عدد 30، در گروه دستیاران از عدد 38 و در گروه کارورزان از عدد 46 بیشتر می‌باشد. در این قسمت جهت مقایسه نتایج حاصل از پژوهش حاضر در مورد رفتار اطلاع‌یابی استادان، دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در زمینه استفاده از مجاری و منابع مختلف اطلاعات با نتایج پژوهشهای انجام شده به ذکر نتایج برخی از پژوهشها می‌پردازیم؛ در مورد مجاری کسب اطلاعات در سال 3791 FriedLander در تحقیقی به منظور مشخص نمودن مجاری اطلاعاتی مورد نیاز پزشکان به این نتیجه رسید که افرادی که در امور پژوهشی فعالیت دارند بیشتر از مجاری رسمی و کسانیکه به جنبه‌های عملی می‌پردازند بیشتر از مجاری غیررسمی استفاده می‌کنند (7)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.