Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین ویژگی های فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 36 تا 41)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،سبک رهبری ،مدیر

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ سازمانى و سبک رهبرى ، مدیران ، سازمانى و سبک رهبرى مدیران ، سبک رهبری مدیران دانشکده‌های دانشگاه ، سبک رهبرى ، فرهنگ سازمانى ، مدیران دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، کارکنان ، ى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

مقدمه. امروزه در فرآیند بهبود و بازسازی سازمان، فرهنگ سازمانی نقش مهمی را ایفا می‌کند. انتخاب سبک رهبری مناسب توسط سازمان، نقش مهمی در ایجاد و استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب دارد تا با ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب مزیت رقابتی را برای سازمان به وجود آورد. روش بررسی. نوع مطالعه توصیفی می‌باشد و جامعه آماری مورد بررسی 28 نفر از مدیران، روسا و معاونین دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری استفاده شده که روایی و پایایی آنها تعیین شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی به صورت درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمونهای chi-squer، fisher exact و Mann-withney و با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSSصورت گرفته است. یافته‌ها. سبک رهبری غالب در این پژوهش سبک مشارکتی است. فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشکده‌ها از نوع قوی بوده و بین سبک رهبری مدیران و انواع فرهنگ سازمانی بدلیل متنوع نبودن سبک رهبری غالب، رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین بین سبک رهبری مدیران و ویژگیهای دموگرافیک آنها نیز رابطه‌ای وجود ندارد. همینطور بین انواع فرهنگ سازمانی و ویژگیهای دموگرافیک مدیران در سطح p<0. 50 رابطه معنی‌داری وجود ندارد. نتیجه‌گیری. یافته‌ها نشان داد که مدیران در ارائه سبک رهبری از تنوع کافی برخوردار نبوده‌اند با توجه به اهمیت مدیریت اقتضایی شیوه و سبک مدیریت هر سازمان بر مبنای درجه بلوغ سازمانی کارکنان انتخاب و مدیران باید برای هر موقعیت خاص سبک رهبری متناسب با آن را انتخاب کنند.

خلاصه ماشینی:

"آزاده دهقان و همکاران بررسی رابطه بین ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 11)1382) آزاده دهقان(12)، دکتر محمدحسین یارمحمدیان(13) چکیده واژه‌های کلیدی. با این حال در درون سازمانها فرهنگهای متفاوتی رواج دارد، و فرهنگ سازمانی در امر تعیین شیوه اعمال نفوذ بر دیگران نقش اساسی دارد و باید به طور دقیق در آن تفحص شود نظر به اینکه دانشگاه یکی از سازمانهای موثر در ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ به خانواده‌ها و جامعه می‌باشد در این تحقیق فرهنگ حاکم بر سازمان، شیوه رهبری آنها و رابطه بین آن دو بررسی شده و پس از بررسی و شناخت لازم راهبردهای مناسب ارائه شده است تا بدین وسیله راه رسیدن سازمان را به اهدافش هموار سازد. روش بررسی نوع پژوهش توصیفی بوده و جامعه آماری شامل کلیه مدیران، رؤسا و معاونین دانشکده‌ها ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (28 نفر( می‌باشد که به صورت سرشماری انتخاب شدند در این تحقیق سبک رهبری متغیر وابسته و فرهنگ سازمانی متغیر مستقل بود و با توجه به دو بعد رابطه گرایی و وظیفه‌گرایی مورد بررسی قرار گرفت. سبک مدیریت مدیر وظیفه گرایی رابطه گرایی استبدادی - استثماری 51-100 0-37 استبدادی - خیرخواهانه 0-50 0-37 مشورتی 0-50 38-75 مشارکتی 51-100 38-75 پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل 60 سؤال پاسخ بسته بود که براساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت طرح ریزی گردید و طبق آخرین تحقیقات انجام شده Rabinz براساس هفت ویژگی اصلی تشکیل دهنده فرهنگ طراحی شد و در نه حیطه خلاقیت، خطرپذیری، توجه به جزئیات، توجه به نتیجه، مشارکت دادن کارکنان، توجه به تاثیر نتایج تصمیم‌گیری، تشکیل تیم، تهورطلبی و جسارت مشخص گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.