Skip to main content
فهرست مقالات

آیا درجه ای ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها رابطه دارد؟

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 1 تا 7)

کلیدواژه ها :

مطالعات ارزشیابی ،ارزشیابی برنامه ،بیمارستانهای خصوصی ،بیمارستانهای دولتی‌

کلید واژه های ماشینی : درجه‌ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش ، پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ، بیمار ، درجه ارزشیابی ، علوم پزشکی تهران با عملکرد ، درصد اشغال تخت ، درجه ارزشیابی فعلی ، ارزشیابی فعلی بیمارستانهای خصوصی ، بهداشتی

مقدمه:بیمارستانها نیز نظیر سایر سازمانها نیازمند نظارت و ارزشیابی مستمر و دائمی هستند.با نگرش به وظایف اصلی این مراکز که آموزش،درمان، پژوهش و مشارکت در بهداشت جامعه است،این امر،از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.بر این اساس هدف پژوهشگران نیز مقایسه درجه‌ی‌ ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها بوده است. روش بررسی:این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی به روش مقطعی (cross-sectional) بوده،که در 27 بیمارستان تحت‌ پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است.داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه‌ای که پس از تهیه توسط پژوهشگر،روایی آن توسط استادان و برخی از مدیران بیمارستانها به تأیید رسید،جمع‌آوری گردید و به دلیل استفاده از فرمها،دفاتر آماری بیمارستانها و جداول ارزشیابی‌ بیمارستانها در معاونت سلامت دانشگاه مذکور(جهت تکمیل آن)از اعتبار لازم نیز برخوردار بود.برای تحلیل نتایج از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. آزمونهای آماری مورد استفاده نیز عبارتند از: Mann WhitneyṣMc Nemar و ضریب همبستگی spearman . یافته‌ها:یافته‌های این مطالعه نشان داد که بین درجه‌ی ارزشیابی فعلی بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی،رابطه معنی‌داری وجود ندارد.اما بین درجه‌ی ارزشیابی پیشنهادی برای بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی مورد بررسی(بجز درصد اشغال تخت؛احتمالا به‌ دلیل کم بودن تعداد نمونه‌ها)،ارتباط معنی‌داری وجود داشته و جهت ارتباط نیز صحیح بوده است.همچنین،در بیمارستانهای دولتی دارای درجه‌ی‌ ارزشیابی 1 و 3،بین درجه ارزشیابی فعلی و پیشنهادی(بر اساس شاخصهای عملکردی آنها)تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید. نتیجه‌گیری:یافته‌های فوق نشان‌دهنده‌ی واقعی‌تر بودن درجه ارزشیابی فعلی بیمارستانهای خصوصی نسبت به بیمارستانهای دولتی بوده و سیستم‌ ارزشیابی فعلی بیمارستانها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

خلاصه ماشینی:

"اما بین درجه‌ی ارزشیابی پیشنهادی برای بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی مورد بررسی(بجز درصد اشغال تخت؛احتمالا به‌ دلیل کم بودن تعداد نمونه‌ها)،ارتباط معنی‌داری وجود داشته و جهت ارتباط نیز صحیح بوده است. یافته‌ها نتایج مربوط به شاخصهای عملکردی مختلف در بیمارستانهای مورد مطالعه به تفکیک دولتی و خصوصی، نشان می‌دهد که بین نوع مالکیت بیمارستانها و شاخصهای عملکردی آنها فقط در مورد شاخص درصد اشغال تخت و متوسط اقامت بیمار رابطه معنی‌دار وجود داشت و این موضوع حاکی از آن است که عوامل دیگری‌ از جمله ساختار سازمانی،نوع مدیریت،نوع قوانین‌ مقررات و... همچنین،نتایج نشان داد که بین درجه ارزشیابی‌ پیشنهادی بیمارستانهای مورد مطالعه بر اساس شاخصهای‌ عملکردی آنها با شاخصهای مورد بررسی،در تمام‌ شاخصها بجز درصد اشغال تخت(احتمالا به دلیل کم‌ بودن تعداد نمونه‌ها)رابطه معنی‌دار بود و تمام‌ شاخصهای مورد مطالعه دارای رابطه صحیح با درجه‌ ارزشیابی بیمارستانها داشته است(جدول 2). جدول(1):رابطه بین نوع مالکیت بیمارستانها(خصوصی یا دولتی بودن)و شاخصهای عملکردی آنها (با استفاده از آزمون Mann-Whitney ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول(2):همبستگی شاخصهای عملکردی بیمارستانی با درجه ارزشیابی فعلی و پیشنهادی بیمارستانها (ضریب همبستگی اسپیرمن) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس جدول 3 یافته‌ها نشان می‌دهد گرچه تفاوت‌ معنی‌داری از نظر آماری بین درجه ارزشیابی فعلی و پیشنهادی بیمارستانهای دارای درجه ارزشیابی‌2 وجود داشت ولی بین درجه ارزشیابی‌1 و 3 با سطح معنی‌داری‌ P-/04 و P-/022 ،اختلاف معنی‌داری را نشان‌ می‌داد و این امر نشان داد بیمارستانهایی که در ارزشیابی‌ فعلی و پیشنهادی،درجات یکسان و مشابهی کسب‌ نمودند،اغلب از بیمارستانهای دارای درجه ارزشیابی‌2 بودند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.