Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نظر مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان درباره علل نارساییهای مدیریت آموزشی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 57 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : مدیران، مدیریت آموزشی، نحوهء اعمال مدیریت راهبردی، نارسایی، علل نارساییهای مدیریت آموزشی، بروز نارسایی در مدیریت آموزشی، توجه نداشتن مدیران آموزشی، بررسی علل نارساییهای مدیریت آموزشی، مدیریت راهبردی موجب بروز نارسایی، نداشتن مدیران آموزشی به فرهنگ

این پژوهش به بررسی علل نارساییهای مدیریت آموزشی در چهار بعد ساختار نامناسب‌ اداری و سازمانی،عدم اطلاعات کافی و مناسب مدیران در مورد نحوهء ایجاد تغییر در سازمان،عدم آشنایی و آگاهی مدیران آموزشی با نحوهء اعمال مدیریت راهبردی و توجه نداشتن مدیران آموزشی به فرهنگ سازمانی،که به عنوان سؤالهای تحقیق تنظیخم‌ گردیده و به بررسی این عوامل از دیدگاه مدیران دبیرستانهای دخترانهء شهر اصفهان‌ پرداخته و ارتباط آنها را با متغیرهایی چون سنوات خدمت،سن،رشتهء تحصیلی و ناحیه،تحت عنوان فرضیه‌های تحقیق مورد سنجش قرار داده است. برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است و پاسخهای افراد با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی،درصد،میانگین،انحراف معیار و آزمونهای کروسکال والیس، U (یومن ویتنی)و آزمون‌ t ،استیودنت بررسی و تجزیه‌ و تحلیل شد و نتایج کلی زیر به دست آمد: اکثر پاسخگویان ساختار نامناسب سازمانی و اداری،نحوهء ایجاد تغییر در سازمان، نحوهء اعمال مدیریت راهبردی و توجه نداشتن به فرهنگ سازمانی را به عنوان عواملی که‌ موجب بروز نارسایی در مدیریت آموزشی می‌گردند تأیید کردند. در رابطه با متغیر رشته‌های مختلف تحصیلی در خصوص ایجاد تغییر در سازمان و سنوات مختلف خدمت دربارهء نحوهء اعمال مدیریت راهبردی،تفاوت معناداری بین‌ میانگین رتبه‌ها از لحاظ آماری مشاهده شد،بدین معنا که پاسخگویان در این خصوص‌ نظرات یکسانی ابراز ننموده‌اند.در دیگر موارد،رابطهء مشاهده شده با متغیرهای مورد نظر از لحاظ آماری معنادار نبوده است،به عبارت دیگر پاسخگویان در این خصوص‌ نظرات یکسانی ابراز نموده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش بررسی علل نارساییهای مدیریت آموزشی،شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی‌ است که به نوعی موجب بروز نارسایی در امر مدیریت آموزشی می‌گردند و بدین منظور 1)آیا ساختار نامناسب سازمانی و اداری عامل بروز نارسایی در مدیریت آموزشی است؟ 2)آیا نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی و مناسب مدیران آموزشی با نحوهء ایجاد تغییر در 3)آیا آشنایی و آگاهی نداشتن مدیران آموزشی با نحوهء اعمال مدیریت راهبردی‌ 4)آیا توجه نداشتن مدیران آموزشی به فرهنگ سازمانی عامل ایجاد نارسایی در 1)آیا ساختار نامناسب سازمانی و اداری موجب بروز نارسایی در مدیریت آموزشی است؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول حاکی از آن است که متوسط نمرهء پاسخگویان به سؤالات مربوط به‌ مدیریت آموزشی می‌گردد)که بین 0/25 تا 4/7 در نوسان است و بیانگر تأثیر زیاد این‌ 2)آیا آگاهی و اطلاعات کافی و مناسب نداشتن مدیران آموزشی در مورد نحوهء ایجاد تغییر در سازمان موجب بروز نارسایی در مدیریت آموزشی است؟ (نداشتن اطلاعات کافی و مناسب مدیران آموزشی در رابطه با نحوهء ایجاد تغییر در (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول حاکی از آن است که متوسط نمرهء مدیران به سؤالات تنظیم شده در نداشتن مدیران آموزشی به فرهنگ سازمانی موجب بروز نارساییهایی در امر مدیریت‌ جدول شمارهء 5-مقایسهء میانگین رتبهء نظرات مدیران با سوابق مختلف در خصوص فرضیهء اول پژوهش به عبارت‌ دیگر مدیران با رشته‌های مختلف تحصیلی در این خصوص نظرات یکسانی ابراز (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج نشان دهندهء آن است که‌ Z محاسبه شده در خصوص فرضیهء اول،دوم سوم‌ نحوهء اعمال مدیریت راهبردی و توجه نداشتن مدیران آموزشی به فرهنگ سازمانی)را"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.