Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آثار فشار روانی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 115 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : کیفیت تصمیم‌گیری مدیران ، عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم‌گیری ، مدیران ، بررسی آثار فشار روانی ، کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت ، فشار روانی ، کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر ، آثار فشار روانی از عوامل ، فشار روانی ناشی ، عوامل سازمانی فشار روانی

امروزه،استرس یا فشار روانی،یکی از مسائل همه‌گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند.دامنهء نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است.عوامل‌ فشار روانی(استرس‌زاها)،هر آنچه که باشند،در موقعیت‌های مختلف آثار و عواقبی‌ را برای انسان به همراه دارند.در این میان،مدیران را یکی از حساترین قشرها در برابر فشار روانی معرفی نموده‌اند.با توجه به اینکه،حرفهء مدیریت با مقولهء تصمیم‌گیری اجین شده است،بنابراین،اگر مدیران مورد تهاجم فشار روانی قرار گیرند،آثار آن به سرعت بر کیفیت تصمیم‌گیری آنها اثر گذاشته و چه بسا،آن را دچار مشکلاتی می‌نماید. هدف از انجام این تحقیق،بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران جامعهء مورد مطالعه،بوده است.برای انجام این تحقیق، یک فرضیهء اصلی و چهار فرضیهء فرعی تدوین گردید.فرضیهء اصلی عبارت است از: فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت تولید مواد اولیهء الیاف مصنوعی‌ (D.M.T) مؤثر است.به منظور انجام پژوهش، پرسشنامه‌ای با 23 سؤال از نوع بسته با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت،در بین‌ مدیران شرکت‌ D.M.T توزیع گردید و پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش،نشان می‌دهد که فشار روانی ناشی از عوامل‌ سازمانی،به نحوی با ابهام نقش،سنگینی و گرانباری نقش(کمی و کیفی)،خطمشی‌ سازمان و نداشتن امنیت شغلی مرتبط است.همچنین،براساس نتایج حاصل،می‌توان‌ اظهار نمود که عوامل سازمانی فشار روانی،بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ D.M.T در استان اصفهان مؤثر بوده است.در پایان،پیشنهادهایی که از نتایج به دست‌ آمد،ارائه گردید.

خلاصه ماشینی:

"(**)-کارشناس ارشد مدیریت دولتی هدف از انجام این تحقیق،بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت تولید فرضیهء اصلی تحقیق به این شرح بوده است:فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر 1-فشار روانی ناشی از ابهام نقش بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر است. 3-فشار روانی ناشی از خطمشی سازمان بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر است. 4-فشار روانی ناشی از عدم امنیت شغلی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر است. بررسی تأثیر عوامل سازمانی فشار روانی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران از سازمانی فشار روانی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ ẓD. می‌توان نتیجه گرفت که فشار روانی ناشی از ابهام نقش در سطح متوسط بر کیفیت‌ متوسط تا زیاد،بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر بوده است(جدول شمارهء 2). می‌توان نتیجه گرفت که فشار روانی ناشی از خطمشی سازمان در سطح متوسط تا زیاد بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر بوده است(جدول شماره 3). می‌توان نتیجه گرفت که فشار روانی ناشی از عدم امنیت شغلی در سطح زیاد بر کیفیت‌ مدل ماهواره‌ای تاثیر عوامل سازمانی فشار روانی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ D. تحقیق حاضر که به منظور بررسی تأثیر فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت‌ توجه داشت که تأثیر فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی(مثلا شرح دقیق وظایف)بر چرخش شغلی نیز بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر بوده است. پایین آمدن کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر بوده است که از نتایج بسیار مهم این تحقیق‌ عدم انجام تحقیق در ارتباط با فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی و تأثیر آنها بر کیفیت‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.