Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نیازهای آموزشی دبیران علوم اجتماعی دوره راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان به منظور تدوین برنامه های ضمن خدمت

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 27 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : بررسی نیازهای آموزشی دبیران علوم ، دبیران ، تحقیق بررسی نیازهای آموزشی دبیران ، نیازهای آموزشی ، دبیران علوم اجتماعی دوره راهنمایی ، ارزشیابی ، دبیران علوم اجتماعی دورهء راهنمایی ، بررسی نیازهای دبیران علوم اجتماعی ، خدمات مشاوره و راهنمایی ، بررسی کلیهء دبیران علوم اجتماعی

هدف از این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی دبیران علوم اجتماعی دورهء راهنمایی و متوسطهء شهر اصفهان به منظور تدوین برنامه‌های ضمن خدمت می‌باشد.به این منظور نیازهای آموزشی دبیران در 7 زمینه؛مهارتهای شغلی،خدمات مشاوره و راهنمایی، تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی،روان‌شناسی تربیتی،ارزشیابی،مدیریت و برنامه‌ریزی و روابط انسانی طبقه‌بندی و بررسی شدند.جامعهء مورد بررسی کلیهء دبیران علوم اجتماعی(تاریخ،جغرافی و علوم اجتماعی)مرد و زن شاغل در مدارس‌ راهنمایی و متوسطهء شهر اصفهان بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای 551 دبیر انتخاب گردید. توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده انجام گرفت.نتایج‌ تحقیق نشان داد که رتبه‌بندی دبیران در خصوص نیازهای آموزشی یکسان نبوده‌ است و رتبه‌بندی نیازهای آموزشی دبیران به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: 1-تکنولوژی و وسایل کمک‌آموزشی 2-روان‌شناسی تربیتی 3-خدمات مشاوره و راهنمایی 4-مهارتهای شغلی 5-ارزشیابی 6-مدیریت و برنامه‌ریزی 7-روابط انسانی.-میانگین‌های به‌دست‌آمده از گروه دبیران با مدارک مختلف تحصیلی(فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس)در مورد نیازهای آموزشی هفتگانه بیانگر آن است که‌ بیشترین نیاز آموزشی به ارزشیابی و روابط انسانی را دبیران دارای مدرک تحصیلی‌ فوق دیپلم و کمترین نیاز را دبیران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس ابراز کردند. -میانگین به‌دست‌آمده از دبیران زن و مرد نشان می‌دهد که در زمینهء مهارتهای شغلی، خدمات مشاوره و راهنمایی،ارزشیابی و مدیریت و برنامه‌ریزی دبیران زن بیشتر از دبیران مرد اعلام نیاز نموده‌اند. -مقایسهء میانگین‌ها نشان می‌دهد که بین نیاز آموزشی دبیران راهنمایی و متوسطه، دبیران تازه‌کار و باسابقه و دبیران با مدارک تحصیلی مرتبط و غیر مرتبط تفاوت‌ معناداری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی دبیران علوم اجتماعی دورهء راهنمایی و بیشترین نیاز آموزشی به ارزشیابی و روابط انسانی را دبیران دارای مدرک تحصیلی‌ نیازهای آموزشی معلمان آموزش و پرورش است که از طریق نیازسنجی علمی و دقیق‌ 2-نیاز آموزشی دبیران تا چه‌اندازه در زمینهء خدمات مشاوره و راهنمایی است؟ 3-نیاز آموزشی دبیران تا چه‌اندازه ر زمینهء تکنولوژی و وسایل کمک‌آموزشی است؟ 6-نیاز آموزشی دبیران تا چه‌اندازه در زمینهء مدیریت و برنامه‌ریزی است؟ 7-نیاز آموزشی دبیران تا چه‌اندازه در زمینهء روابط انسانی است؟ 8-آیا بین نیازهای آموزشی دبیران راهنمایی و متوسطه،دبیران تازه‌کار و باسابقه، روش این پژوهش توصیفی‌1از نوع پیمایشی‌2است که به بررسی نیاز آموزشی دبیران علوم‌ )با 16/3 درصد و کمترین نیاز آموزشی اعلام شده مربوط به سؤال 21 جدول شمارهء 3-توزیع فراوانی و درصد پاسخهای دبیران در خصوص پرسش سوم تحقیق (توان استفاده و کاربرد کامپیوتر)با 57/4 درصد و کمترین نیاز آموزشی دبیران مربوط جدول شمارهء 4-توزیع فراوانی و درصد پاسخهای دبیران در خصوص پرسش چهارم تحقیق سطح انگیزش دانش‌آموزان)با 96 درصد و کمترین نیاز آموزشی دبیران مربوط به سؤال‌ جدول شمارهء 5-توزیع فراوانی و درصد پاسخهای دبیران در خصوص پرسش پنجم تحقیق جدول شمارهء 6-توزیع فراوانی و درصد پاسخهای دبیران در خصوص پرسش ششم تحقیق جدول شمارهء 7-توزیع فراوانی و درصد پاسخهای دبیران در خصوص پرسش هفتم تحقیق روابط سازنده با والدین)با 94/6 درصد و کمترین نیاز آموزشی دبیران مربوط به سؤال‌ (18 درصد)بیشترین نیاز آموزشی خود را در زمینهء تکنولوژی و وسایل کمک‌آموزشی‌ همچنین با توجه به اینکه 17 درصد از دبیران علوم اجتماعی نیاز آموزشی خود"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.