Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه حافظه و شناخت در بیماران افسرده، وسواس و افراد بهنجار

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 25 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : حافظه ، وسواس ، بیماران ، افسرده ، بیماران افسرده ، گروه بهنجار ، شناخت ، افراد بهنجار ، وسواس و افراد بهنجار ، سن

هدف از این تحقیق،تعیین مشکلات شناخت و حافظه در بیماران افسرده و وسواس و مقایسهء آنها با افراد بهنجار است.نمونه‌هایی که تحت آزمون قرار گرفتند شامل 81 مورد بیمار وسواس اجباری و 91 مورد بیمار افسرده بود که به بیمارستان سینا و همچنین مطب روانپزشکان همدان از مهرماه 7731 تا اردیبهشت‌ماه 8731 مراجعه‌ کرده بودند.همچنین 83 مورد از افراد بهنجار که هیچ‌گونه سابقهء مصرف داروی‌ روانگردان و یا مراجعه به روانپزشک را نداشتند،به‌طور تصادفی انتخاب شدند و با بیماران فوق مقایسه گردیدند. تحقیق به روش علی-مقایسه‌ای انجام شد و از روش آماری تحلیل واریانس و آزمون‌ ẓtẒ استفاده گردید. فرضیه‌های تحقیق این بود که بین بیماران وسواس و افسرده و گروه بهنجار در حافظه تفاوت معنی‌داری وجود دارد.همچنین بین بیماران وسواس و افسرده و گروه‌ بهنجار از نظر شناخت تفاوت معنی‌داری وجود دارد.بین سه گروه وسواس و افسرده‌ و بهنجار از نظر سنی و جنسی در یادآوری مطالب مربوط به حافظه و شناخت تفاوت‌ معنی‌دار وجود دارد. نتایج نشان داد که بیماران وسواس و افسرده در مقایسه با گروه بهنجار از نظر حافظه تفاوت معنی‌داری دارند.در شناخت تفاوتی بین سه گروه مشاهده نشد.فقط در گروه بهنجار در بین زنان و مردان از نظر شناخت تفاوت معنی‌داری به دست آمد و میزان شناخت مردان از زنان بیشتر بود.

خلاصه ماشینی:

"بحث و نتیجه‌گیری 1-نتایج به دست آمده از فرضیهء اول نشان دهندهء این مطلب است که بین سه گروه افسرده‌ و وسواس و افراد بهنجار از نظر حافظه تفاوت معنی‌داری وجود دارد و تفاوت بین نمرهء حافظهء گروه بهنجار و افسرده بیشتر است‌ F-11/69 و P>0/05 جدول شمارهء 1). 2-نتیجهء به دست آمده از فرضیهء دوم نشان دهندهء این مطلب است که بین سه گروه‌ افسرده،وسواس و بهنجار از نظر شناخت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین از آنجا که در این تحقیق صرفا بیماران افسرده و وسواس که جهت درمان‌ به روانپزشک مراجعه کرده بودند تحت آزمون قرار گرفتند معنی‌دار نبودن تفاوت‌ شناخت در تحقیق فعلی می‌تواند بدین علت باشد که شناخت افراد بیمار نزدیک به‌ شناخت افراد بهنجار بوده است. 4-نتایج به دست آمده از فرضیهء چهارم نشان دهندهء این مطلب است که براساس رگرسیون‌ انجام شده بین متغیر وابستهء شناخت و متغیر مستقل سن همبستگی در گروه بهنجار،افسرده‌ و وسواس نزدیک به صفر است و باهم ارتباط ندارند. از آنجا که آزمون حافظه‌سنج کیم کاراد برای 51 سال به‌ بالا استفاده می‌شود و همچنین در این تحقیق سعی شده که سه گروه بهنجار،وسواس و افسرده از نظر سنی باهم همگن شوند،لذا یک حیطهء سنی خاصی از افراد 81 تا 94 سال در این تحقیق تحت آزمون قرار گرفتند و معنی‌دار نبودن ارتباط سن با شناخت و حافظه در این تحقیق می‌تواند به این دلیل باشد. 5-نتیجهء به دست آمده از فرضیهء پنجم نشان دهندهء این مطلب است که بین نمرهء حافظه و جنسیت در سه گروه بهنجار،وسواس و افسرده تفاوت معنی‌داری وجود ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.