Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد حافظه سمعی دانش آموزان نابینا و عادی و حافظه بصری دانش آموزان ناشنوا و عادی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 81 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : حافظهء بصری دانش‌آموزان ناشنوا ، حافظهء ، شنوایی ، نابینا ، نمرات عملکرد حافظهء بصری دانش‌آموزان ، ناشنوا ، کل شنوایی دانش‌آموزان نابینا ، دانش‌آموزان نابینا و عادی ، دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان ناشنوا و عادی

هدف از این پژوهش مقایسهء عملکرد حافظهء سمعی و بصری دانش‌آموزان دختر و پسر ناشنوا،نابینا،و عادی در گروههای سنی 8 و 01 و 21 سالهء استان کرمان در سال تحصیلی 87-77 بود.نمونهء این تحقیق 072 دانش‌آموز در سه گروه 09 نفری بودند.گروه عادی به‌طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند.ابزار این تحقیق از دو آزمون تشکیل می‌شد،آزمون حافظهء وکسلر که در مورد گروه عادی و نابینا اجرا شد و آزمون کیم-کاراد که در مورد گروه ناشنوا و عادی اجرا شد.در این گروهها، حافظهء کوتاه‌مدت،درازمدت،کل شنوایی و حافظهء بصری ارزیابی گردید.نمرات‌ حافظهء درازمدت از مجموع نمرات خرده آزمون‌های اطلاعات عمومی،جهت‌یابی‌ زمانی-مکانی و کنترل ذهنی وکسلر و نمرات حافظهء کوتاه‌مدت از مجموع نمرات‌ خرده آزمون‌های تکرار ارقام و حافظهء منطقی وکسلر تشکیل می‌شد.نمرات حافظهء کل شنوایی از مجموع نمرات حافظهء درازمدت و حافظهء کوتاه‌مدت تشکیل‌ می‌گردید.نمرات حافظهء بصری از مجموع نمرات سه مرحلهء آزمون کیم-کاراد تشکیل می‌شد.چنین فرض شد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات حافظهء درازمدت،کوتاه‌مدت و کل شنوایی دانش‌آموزان نابینا و عادی و حافظهء بصری‌ دانش‌آموزان ناشنوا و عادی وجود دارد نتایج تحلیل مانوا نشان داد که نمرات عملکرد حافظهء درازمدت،کوتاه‌مدت و کل شنوایی دانش‌آموزان نابینا به‌طور معنی‌داری‌ بیشتر از نمرات دانش‌آموزان عادی بود .(P>0/05) نمرات عملکرد حافظهء بصری‌ دانش‌آموزان ناشنوا به عکس به‌طور معنی‌داری کمتر از نمرات دانش‌آموزان عادی‌ بود .(P-0) تأثیر متقابل بین سن و عضویت گروهی عادی و نابینا با توجه به حافظهء درازمدت،کوتاه‌مدت،و کل شنوایی معنی‌دار بود،یعنی با افزایش سن تفاوت بین دو گروه نابینا و عادی کاهش می‌یافت‌ .(P>0/05)

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-میانگین برآورده شدهء نمرات حافظهء کوتاه‌مدت دو گروه‌ عادی و نابینا پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گر فرضیهء 3-تفاوت معنی‌داری بین نمرات حافظهء کل دانش‌آموزان عادی و نابینا وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-میانگین برآورده شدهء نمرات حافظهء کل شنوایی دو گروه‌ عادی و نابینا پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گر فرضیهء 4-تفاوت معنی‌داری بین نمرات حافظهء بصری دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-میانگین برآورد شدهء نمرات حافظهء بصری دو گروه‌ عادی و ناشنوا پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گر همچنین همان طور که در جدول شمارهء 1 مشاهده می‌شود،تأثیر تعامل عضویت گروهی‌ و گروههای سنی بر حافظهء درازمدت،کوتاه‌مدت و کل شنوایی پس از کنترل متغیرهای‌ مداخله‌گر معنی‌دار است(به ترتیب‌ . (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 6-میانگین برآورد شدهء نمرات گروههای سنی و عادی و نابینا از لحاظ حافظهء کوتاه‌مدت پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گر چنانکه در نمودار شمارهء 6 مشاهده می‌شود با افزایش سن تفاوت بین دو گروه‌ عادی و نابینا از لحاظ حافظهء کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 7-میانگین برآورد شدهء نمرات گروههای سنی و عادی و نابینا از لحاظ حافظهء کل شنوایی پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گر بحث و نتیجه‌گیری در زمینهء حافظهء نابینایان و ناشنوایان تحقیقات زیادی صورت نگرفته و اگر بخواهیم‌ نتیجهء این تحقیق را با تحقیقات گذشته در خارج مقایسه کنیم به این قرار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.