Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ابعاد چهارگانه پدیده سرایت (سرریز شدن) در حیطه های کار - خانواده با منابع و موانع سازمانی، خانوادگی و ویژگیهای فردی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 21 تا 32)

کلیدواژه ها :

سرریز شدن ،رویکرد بوم‌شناسی ،رابطهء کار-خانواده ،ویژگیهای محیط کار و خانواده

کلید واژه های ماشینی : سرریز شدن، خانواده، سرریز شدن منفی، سرریز شدن مثبت، خانواده رابطهء منفی و معنادار، فشار سایر افراد خانواده، حمایت سایر افراد خانواده، همسر، برونگرایی، ساعات صرف‌شده در کار

با وجود اهمیت حیطه‌های کار و خانواده،پژوهش دربارهء رابطهء متقابل کار- خانواده به‌ندرت انجام گرفته و چهارچوب نظری فراگیر و مناسبی نیز ارائه‌ نشده است.پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد بوم‌شناسی به بررسی عوامل‌ مربوط به محیط کار(حمایت در کار،فشار شغل،آزادی در تصمیم‌گیری، ساعات صرف شده در کار)،محیط خانواده(حمایت همسر،حمایت سایر افراد خانواده،فشار همسر،فشار سایر افراد خانواده)و ویژگیهای فردی‌ (برونگرایی،سن،تحصیلات،تعداد فرزندان)پرداخته است. این پژوهش بر روی نمونه‌ای 68 نفری شامل رؤسا،سرپرستان،مسؤولان‌ و متصدیان که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از جامعهء آماری(114 نفری)در شرکت فولاد مبارکه انتخاب شده بودند،در سال 1831 اجرا شد.تجزیه و تحلیلهای حاصل از بررسی روابط همبستگی و رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که منابع مربوط به کار و خانواده(حمایت در کار،آزادی در تصمیم‌گیری، حمایت همسر و حمایت سایر افراد خانواده)با سرریز شدن منفی کمتر و سرریز شدن مثبت بیشتر در حیطه‌های کار و خانواده همراه است.در مقابل، موانع سازمانی و خانوادگی(فشار شغل،ساعات صرف شده در کار،فشار همسر،فشار سایر افراد خانواده)با سرریز شدن منفی بیشتر و سرریز شدن‌ مثبت کمتر همراه است(0/10> P ). نتایج حاصل از بررسی ارتباط ویژگیهای فردی نظیر سن و تحصیلات با سرریز شدن کار-خانواده نشان‌دهندهء نداشتن رابطهء معنادار بود.فقط بین‌ ویژگی برونگرایی(0/10> P )با سرریز شدن منفی از کار به خانواده رابطهء منفی و معنادار و تعداد فرزندان(0/50> P )با سرریز شدن منفی از خانواده‌ به کار ارتباط مثبت و معناداری به دست آمد. یافته‌ها ضمن تأیید برخی پژوهش‌های پیشین نشان‌دهندهء این نکتهء مهم بود که رابطهء کار-خانواده همواره منفی نیست و منابع و سرریز شدن مثبت نیز این رابطه را تسهیل یا تقویت می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"که رابطهء کار-خانواده همواره منفی نیست و منابع و سرریز شدن مثبت نیز سایر افراد خانواده)با پدیدهء سرریز شدن منفی و مثبت در حیطهء کار-خانواده‌ فشار شغل بیشتر از سایر متغیرها در پیش‌بینی سرریز شدن منفی از کار به خانواده نقش‌ نتایج بررسی منابع و موانع سازمانی با سرریز شدن مثبت از کار به خانواده نیز نشان داد که تنها بین تعداد فرزندان و سرریز شدن منفی از خانواده به کار رابطهء مثبت و صرف شده در کار)و ویژگیهای محیط خانواده(حمایت همسر و سایر افراد خانواده، فشار همسر یا سایر افراد خانواده)با سرریز شدن مثبت و منفی در حیطه‌های کار-خانواده‌ سرریز شدن مثبت و منفی در حیطه‌های کار-خانواده در جدول 2 ارائه شده است. کار تأثیر بیشتری در پیش‌بینی سرریز شدن منفی و مثبت از کار به خانواده خواهد داشت. نتایج همچنین نشان داد که سرریز شدن منفی از کار به خانواده با موانع سازمانی‌ (فشار شغل و ساعات صرف شده در کار)رابطهء مثبت و معنادار داشته و با سرریز شدن‌ نتایج نشان داد که سرریز شدن منفی از حیطهء خانواده به کار با منابع خانوادگی‌ حمایت سایر افراد خانواده)در پیش‌بینی سرریز شدن منفی و مثبت از خانواده به کار از همان‌طور که نتایج نشان داد بین سرریز شدن مثبت از خانواده به کار با موانع‌ فرزندان با سرریز شدن منفی از کار به خانواده هیچ رابطهء معناداری وجود ندارد. هیچ نوع رابطهء معناداری در ارتباط با سرریز شدن منفی از حیطهء خانواده به کار با تعداد فرزندان و سرریز شدن منفی از خانواده به کار رابطهء مثبت و معناداری وجود"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.