Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین میزان شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 33 تا 50)

کلیدواژه ها :

سبک رهبری ،شادمانی ،روابط در مدرسه ،امکانات مدرسه ،فضای فیزیکی ،عوامل آموزشگاهی

کلید واژه های ماشینی : شادی ، میزان شادمانی دانش‌آموزان ، دبیران ، میزان شادمانی دانش‌آموزان دختر ، عوامل آموزشگاهی دانش‌آموزان دبیرستانی ، امکانات مدرسه ، میزان شادمانی و عوامل آموزشگاهی ، شادمانی دانش‌آموزان دختر و پسر ، میزان میانگین شادمانی دانش‌آموزان پسر ، میزان شادمانی دانش‌آموزان با کیفیت

در این پژوهش میزان ارتباط بین شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش‌آموزان‌ دورهء متوسطهء شهرستان مبارکه مورد بررسی قرار گرفته است.فرضیه‌های این‌ پژوهش عبارت‌اند از:1-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان با کیفیت روابط آنان با مدیر،معاون،دبیران،دبیر ورزش،مربی پرورشی،مشاور،فضای‌ فیزیکی،امکانات مدرسه و سبک رهبری همبستگی وجود دارد.2-بین‌ میزان شادمانی دانش‌آموزان دختر و پسر،شهر و روستا و هنرستان و دبیرستان‌ تفاوت وجود دارد.بدین‌منظور 284 نفر از دانش‌آموزان(دختر و پسر)سال‌ سوم متوسطه به پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد و روابط در مدرسه و 042 نفر از دبیران به پرسشنامهء سبک رهبری مسیر هدف پاسخ دادند. همچنین پرسشنامه‌های مربوط به امکانات مدرسه و وضعیت فیزیکی تکمیل‌ گردید.برای تحلیل داده‌ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون‌ t استفاده گردید.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین میزان شادمانی‌ دانش‌آموزان با کیفیت روابط آنان با مدیر مدرسه(0/811- r و 0/10> P )، دبیران(0/591- r و 0/10> P )،دبیر ورزش(0/331- r و 0/10> P )و مشاور مدرسه(0/190- r و 0/50> P )همبستگی معنادار وجود دارد،ولی‌ با کیفیت روابط آنان با معاون(0/260- r )و مربی پرورشی(0/850- r ) همبستگی معنادار وجود ندارد،همچنین بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و سبکهای رهبری حمایتی(0/380- r و 0/50> P )موفقیت‌مدار (0/790- r و 0/50> P )و مشارکتی(0/840- r و 0/50> P )همبستگی‌ معنادار است ولی با سبک رهبری آمرانه(0/510- r )معنادار نیست.از بررسی تفاوت بین میزان شادمانی دانش‌آموزان دختر و پسر،میزان میانگین‌ شادمانی دانش‌آموزان پسر به‌طور معناداری بیشتر از دختران(2/625- t و 0/50> P )و میزان شادمانی دانش‌آموزان شهری به‌طور معناداری بیشتر از دانش‌آموزان روستایی بود(2/401- t و 0/50> P ).بین شادمانی‌ دانش‌آموزان دبیرستانی و هنرستانی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش میزان ارتباط بین شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش‌آموزان‌ پژوهش عبارت‌اند از:1-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان با کیفیت روابط همبستگی معنادار وجود ندارد،همچنین بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و و بهداشت روانی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد،ولی بین سبک رهبری آمرانهء معلم‌ 1-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و کیفیت روابط آنان با مدیر،معاون،دبیران،دبیر 2-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و سبک رهبری مدرسه همبستگی وجود دارد. 3-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و امکانات مدرسه همبستگی وجود دارد. 4-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و فضای فیزیکی مدرسه همبستگی وجود دارد. جدول 1 نشان می‌دهد که میانگین نمرات شادمانی دانش‌آموزان پسر بیشتر از فرضیهء 1-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و کیفیت روابط آنان با مدیر،معاون،دبیران، جدول 2-ضرایب همبستگی بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و کیفیت روابط جدول 2 ضریب همبستگی بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و کیفیت روابط آنان‌ نتایج جدول 2 بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و کیفیت روابط آنان با مدیر،دبیران،دبیر فرضیهء 2-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و نوع سبک رهبری مدرسه همبستگی وجود دارد. فرضیهء 3-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و امکانات مدرسه همبستگی وجود دارد. جدول 4 ضریب همبستگی بین شادمانی دانش‌آموزان و امکانات مدرسه را نشان‌ براساس نتایج جدول 4 بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و امکانات مدرسه‌ فرضیهء 4-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و فضای فیزیکی مدرسه همبستگی وجود دارد. جدول 5-ضریب همبستگی بین شادمانی دانش‌آموزان و وضعیت فیزیکی جدول 5 ضریب همبستگی بین شادمانی دانش‌آموزان و وضعیت فیزیکی‌ براساس نتایج جدول 5 بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و کیفیت روابط آنان با مدیر،دبیران،دبیر ورزش‌ با توجه به همبستگی معنادار بین شادمانی و امکانات مدرسه می‌توان استنباط"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.