Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی - اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان مسجد سلیمان

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 51 تا 74)

کلیدواژه ها :

جو عاطفی خانواده ،سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : جو عاطفی خانواده ، دانش‌آموزان پسردبیرستانهای شهرستان مسجد سلیمان ، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسردبیرستانهای شهرستان ، حیطه‌های جو عاطفی خانواده ، شهرستان مسجد سلیمان رابطهء معنادار ، پسردبیرستانهای شهرستان مسجد سلیمان رابطه ، حیطهء جو عاطفی خانواده ، دبیرستانهای پسرانه شهرستان مسجد سلیمان ، اجتماعی ، دانش‌آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان مسجد

هدف پژوهش حاضر بررسی جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی- اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسردبیرستانهای شهرستان مسجد سلیمان در سال 28-1831 می‌باشد.آزمودنیها 042 نفر از دانش‌آموزان‌ دبیرستانهای این شهرستان بودند که به‌طور تصادفی و با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند.پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی‌ است.فرضیه‌های پژوهش به‌طور کلی عبارت بودند از اینکه بین جو عاطفی‌ خانواده و سازگاری این دانش‌آموزان رابطهء ساده و چندگانه وجود دارد. برای سنجش فرضیه‌ها از پرسشنامهء روابط عاطفی اعضای خانوادهء هیل‌برن،مقیاس 081 ماده‌ای شخصیتی کالیفرنیا و معدل دو ترم تحصیلی‌ دانش‌آموزان استفاده گردید.برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی چندگانه)استفاده‌ شد.نتایج نشان داد که بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی‌ رابطهء مثبت و معناداری وجود دارد(0/164- r و 0/1000> P ).همچنین‌ بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی(0/23- r و 0/10> P )و از طرفی با سازگاری اجتماعی(0/614- r و 0/1000> P )و همچنین بین جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی(0/61- r و 0/50> P )رابطهء مثبت و معناداری وجود دارد.براساس نتایج بین هشت حیطهء جو عاطفی و حیطه‌های‌ مختلف سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی رابطهء چندگانه‌ (MR) وجود دارد.تحلیل رگرسیون نشان داد که نقش مجموع حیطه‌های جو عاطفی‌ خانواده از نقش تک‌تک آنها در تبیین و پیش‌بینی سازگاری فردی-اجتماعی‌ و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است.

خلاصه ماشینی:

"صص 47-15رابطهء بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد 2-بررسی رابطهء چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی- 7-رابطهء چندگانه بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر عاطفی و نمرهء تمایلات واپس‌زده(حیطهء 5 سازگاری فردی)رابطهء معنادار وجود دارد. جدول 5-ضرایب همبستگی ساده بین نمرهء 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و 6 حیطهء سازگاری فردی همچنین مطابق این جدول نتایج همبستگی بین حیطه‌های جو عاطفی خانواده و هرکدام‌ بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و نمرهء کل سازگاری فردی رابطهء چندگانه وجود دارد و همزمان(جدول 31)بیانگر آن است که بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی‌ جدول 9-ضرایب همبستگی چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی خانواده و نمرهء کل سازگاری فردی با استفاده از رگرسیون همزمان جدول 11-ضرایب همبستگی چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی با نمرهء کل سازگاری اجتماعی... جدول 11-ضرایب همبستگی چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی با نمرهء کل سازگاری اجتماعی با استفاده از روش رگرسیون همزمان 0/50> P *0/10> P ** جدول 31-ضرایب همبستگی چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی با عملکرد تحصیلی با استفاده از روش رگرسیون همزمان در این پژوهش رابطهء جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد 1-بین هریک از حیطه‌های جو عاطفی خانواده و سازگاری فردی دانش‌آموزان رابطهء 2-بین هریک از حیطه‌های جو عاطفی خانواده و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان رابطهء 4-بین هریک از حیطه‌های جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطهء 5-بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و نمرهء کل سازگاری فردی دانش‌آموزان رابطهء 7-بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطهء چندگانه‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.