Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ویژگیهای شخصیتی افراد متخلف و فاقد تخلف سازمانی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 75 تا 92)

کلیدواژه ها :

ویژگیهای شخصیتی ،کارکنان متخلف ،کارکنان شایسته ،تخلفات سازمانی ،رفتارهای ضد تولید و رفتارهای کناره‌گیرانه

کلید واژه های ماشینی : ویژگیهای شخصیتی افراد متخلف ، کارکنان شایسته ، مقایسهء ویژگیهای شخصیتی افراد متخلف ، میان کارکنان شایسته ، تفاوت معناداری میان ویژگیهای افراد ، پژوهش مقایسهء ویژگیهای شخصیتی افراد ، تفاوت معنادار میان کارکنان ، میان نمرات کارکنان شایسته ، آزمون ، آزمون

هدف اصلی این پژوهش مقایسهء ویژگیهای شخصیتی افراد متخلف و فاقد تخلف سازمانی(رفتارهای ضد تولید و کناره‌گیرانه)بوده است.در این‌ پژوهش رابطهء 41 ویژگی شخصیتی(روان رنجورخویی،درونگرایی، برونگرایی،کنترل درونی،کنترل بیرونی،عزت نفس،خودشکوفایی، استقلال،همدلی،مسؤولیت‌پذیری،واقعگرایی،توانایی حل مسأله،کنترل‌ تکانشی و انعطاف‌پذیری)با پنج متغیر تخلف سازمانی(غیبت،رفتارهای‌ خلاف شؤونات شغلی،کارشکنی،مصرف مواد مخدر و سهل‌انگاری)در 5 گروه 06 نفره از متخلفان سازمانی و یک گروه 06 نفره از میان کارکنان‌ شایسته به عنوان گروه ملاک برای آزمون 5 فرضیهء اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نمونهء مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از میان جامعهء آماری انتخاب و برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از سه آزمون(شخصیتی‌ آیزنک،منبع کنترل راتر و هوش هیجانی بار-اون)استفاده گردید.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون،آزمون‌ t استیودنت‌ و آزمون آنووا نشان داد که تفاوت معناداری میان ویژگیهای افراد متخلف و افراد شایسته وجود دارد(0/50> P ).

خلاصه ماشینی:

"هدف اصلی این پژوهش مقایسهء ویژگیهای شخصیتی افراد متخلف و فاقد شایسته به عنوان گروه ملاک برای آزمون 5 فرضیهء اصلی پژوهش مورد (7)-این پژوهش دارای 56 فرضیهء فرعی بوده که به دلیل محدویت چاپ از بیان آنها خودداری شده است. 3-میان نمرات افراد شایسته و افراد کارشکن در 41 ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد. 4-میان نمرات افراد شایسته و افراد معتاد در 41 ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد. در این پژوهش از روش توصیفی-مقایسه‌ای استفاده شده است. این آزمون به‌طور کلی دارای 711 سؤال برای سنجش 51 مقیاس می‌باشد. فرضیهء اصلی 1-میان نمرات کارکنان شایسته و کسانی که مرتکب غیبت شده‌اند،تفاوت‌ پرداخته و تفاوت این کارکنان را در 31 متغیر مورد مطالعه نشان می‌دهد. اعمال خلاف شؤونات شغلی داشته‌اند(گروه 2)پرداخته و تفاوت این کارکنان را در 31 اختلاف معناداری وجود دارد و در رابطه با سایر متغیرهای مورد مطالعه این تفاوت‌ فرضیهء اصلی 3-میان نمرات کارکنان شایسته و کارشکن‌ها تفاوت وجود دارد. به مقایسهء کارکنان شایسته(گروه 6)و کارشکن‌ها(گروه 3)پرداخته و تفاوت این کارکنان‌ فرضیهء اصلی‌4-میان نمرات کارکنان شایسته و معتاد تفاوت وجود دارد. فرضیهء اصلی 5-میان نمرات کارکنان شایسته و سهل‌انگار تفاوت وجود دارد. به مقایسهء کارکنان شایسته(گروه 6)و سهل‌انگار(گروه 5)پرداخته و تفاوت این کارکنان‌ (1)- Mccrae Costa به کارگیری آزمونهای شخصیتی در پیش‌بینی موفقیت شغلی این است که کارکنان موفق‌ این پنج عامل یک چارچوب پایدار برای ملاحظهء ساختار شخصیتی در میان ملل‌ (5) Schmit Ryan پژوهش حاضر نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و تخلفات سازمانی رابطهء و کنترل تکانشی در سطح 0/50> P و تفاوت معناداری میان کارکنان شایسته و سهل‌انگار."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.