Skip to main content
فهرست مقالات

نقش پیش‌بینی‌کننده هوش هیجانی و سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده در شادکامی دانش‌آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 39 تا 50)

هدف از انجام پژوهش، تعیین سهم هر یک از متغیرهای سبک­های ­فرزندپروری و هوش هیجانی در پیش­بینی شادکامی دانش­آموزان بود. روش پژوهش همبستگی از نوع پیش­بینی بود. نمونه 345 نفر از دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر نورآباد ممسنی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه اقتدار والدین و پرسشنامة هوش هیجانی پترایدز و فورنهام استفاده شد. به منظور مقایسه شادکامی با توجه به متغیر جنسیت از آزمون t برای گروه­های مستقل و برای تعیین و تحلیل رابطه بین متغیرها و پیش­بینی تغییرات شادکامی، روش­های همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد میان شادکامی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود داشت. سبک­های فرزندپروری و مؤلفه­های هوش هیجانی در هردو گروه پسران و دختران با شادکامی رابطه معناداری داشت. همچنین، نتایج نشان داد که در گروه پسران به ترتیب سبک فرزندپروری مقتدرانه، خودآگاهی و سبک­فرزندپروری سهل­گیرانه به ترتیب 50 درصد از شادکامی را تبیین می­کند اما در گروه دختران مهارت­های اجتماعی و سبک فرزند­پروری مقتدرانه 17 درصد شادکامی را تبیین کرد. در مجموع نتایج حاکی از آن است که هوش هیجانی و نوع سبک فرزندپروری که والدین به کار می­برند در  پیش‌بینی شادکامی نقش اساسی و مهمی دارند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین نتایج ضریب همبستگی برای دانش‌آموزان دختر نشان می‌دهد که، شادکامی با سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه دارای رابطه 18/0، با خودآگاهی دارای رابطه 29/0، با خوش‌بینی دارای رابطه 29/0، با مهارت‌های اجتماعی دارای رابطه 33/0 و با درک و ارزیابی عواطف دارای رابطه 28/0 می‌باشد. این ضرایب همبستگی از لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار بوده و نشانگر آن است که با بالا رفتن نمرات سبک فرزندپروری مقتدر و سهل‌گیرانه، و نیز مؤلفه‌های هوش هیجانی؛ خودآگاهی، خوش‌بینی، مهارت‌های اجتماعی و درک و ارزیابی عواطف، شادکامی دانش‌آموزان در هر دو جنس نیز افزایش می‌یابد. <رجوع شود به تصویر صفحه> نتایج ارایه شده در جدول(3) نشان می‌دهد که در گام اول، متغیر سبک مقتدرانه وارد تحلیل شده و 31 درصد از واریانس شادکامی دانش‌آموزان پسر را تببین نموده است. <رجوع شود به تصویر صفحه> نتایج ارایه شده در جدول(4) نشان می‌دهد که در گام اول، متغیر مهارت‌های اجتماعی وارد تحلیل شده و 11 درصد از واریانس شادکامی دانش‌آموزان دختر را تببین نموده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که50 درصد از واریانس شادکامی دانش‌آموزان پسر توسط متغیرهای سبک مقتدرانه، خودآگاهی و سبک سهل‌گیرانه تبیین شده است. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد 17 درصد از واریانس شادکامی دانش‌آموزان دختر توسط متغیرهای مهارت‌های اجتماعی و سبک مقتدرانه تبیین شده است. در مجموع، از آنجا که سبک فرزندپروری مقتدرانه و مؤلفه‌‌های هوش هیجانی مخصوصا خودآگاهی و مهارت‌های اجتماعی در شادکامی افراد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند لذا پیشنهاد می‌شود در زمینه آموزش روش‌های فرزندپروری مثبت به والدین و متوجه ساختن والدین در نحوه فرزندپروری توجه بیشتری شود.. Parental emotional support and adolescent happiness: Mediating roles of self-esteem and emotional intelligence."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.