Skip to main content
فهرست مقالات

پیش‌بینی گرایش به موسیقی بر اساس مولفه‌های معنا در زندگی و هیجان خواهی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (13 صفحه - از 51 تا 63)

موسیقی یک صفت جهانی نوع بشر است که در هر نقطه این دنیا و در تمام سنین، نقش معناداری را در زندگی مردم بازی کرده است. در این راستا هدف این مطالعه پیش‌بینی گرایش به موسیقی بر اساس معنا در زندگی و هیجان خواهی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که از بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان 206 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه معنا در زندگی (استگر، فریزر، اویشی و کالر)، مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (زاکرمن، آیزنک و آیزنک) و پرسشنامه محقق ساخته شدت گرایش به موسیقی بود. داده‌ها به روش رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جستجوی معنا، تجربه طلبی و گریز از بازداری به طور معناداری شدت گرایش به موسیقی را پیش‌بینی کردند. نتایج پژوهش نشان داد کسانی که دارای ویژگی‌های تجربه طلبی و گریز از بازداری زیادی داشتند گرایش کمتری به موسیقی داشتند و کسانی که در جستجوی معنا بودند تمایل بیشتری به موسیقی نشان داده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"روش روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه: با توجه به هدف پژوهش معنا در زندگی و هیجان خواهی به عنوان متغیرهای پیش‌بین و گرایش به موسیقی به عنوان متغیر ملاک و از طرح پژوهشی توصیفی - همبستگی استفاده شد که در آن رابطه چند متغیر با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج همچنین نشان می‌دهد تجربه طلبی و گریز از بازداری (001/0P<)؛ و جستجوی معنا (05/0P<) به طور معناداری در پیش‌بینی میزان گرایش به موسیقی سهیم می‌باشند. <رجوع شود به تصویر صفحه> در بررسی فرضیه اول مبنی بر پیش‌بینی گرایش به موسیقی بر اساس تجربه طلبی به عنوان یکی از مؤلفه‌های هیجان خواهی، نشان می‌دهد این مؤلفه قادر به پیش‌بینی گرایش به موسیقی به طور منفی می‌باشد. در بررسی فرضیه چهارم مبنی بر پیش‌بینی گرایش به موسیقی بر اساس گریز از بازداری به عنوان یکی از مؤلفه‌های هیجان خواهی، نشان می‌دهد این مؤلفه قادر به پیش‌بینی گرایش به موسیقی به طور منفی می‌باشد. </رجوع شود به تصویر صفحه> بحث این مطالعه بر آن بود تا شدت گرایش به موسیقی را با استفاده از معنا در زندگی و هیجان خواهی مورد بررسی و پیش‌بینی قرار دهد. همچنین در مطالعه‌ای دیگر نشان داده شده است که جستجوگران هیجان موسیقی سبک "هوی راک" (هوی راک یک سبک موسیقی راک است) را به خاطر آنکه برانگیزاننده، بلند، سریع و اغلب دارای تم خطرپذیر می‌باشد را ترجیح می‌دهند (ولتری، 2010). [1] amusia [2] STOMP [3] Tabakhnick & Fidell [4] Sensation Seeking Scale [5] Zuckerman & Eysenck [6] the Meaning in Life Questionnaire [7] Steger, Frazier, Oishi, Kaler [8] scatter مراجع <H2>شریفی، ن. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology , 42(1),131–138."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.