Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر روشهای تغییر نگرش و ابراز وجود بر عدم گرایش به مصرف مواد معتادان داوطلب

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 109 تا 128)

کلیدواژه ها :

مواد مخدر ،اعتیاد ،ترک ،درمان اعتیاد ،آموزش تغییر نگرش ،آموزش‌ ابراز وجود ،معتادان خودمعرف ،مراکز ترک ،سوء مصرف ،گرایش به مصرف مواد مخدر

کلید واژه های ماشینی : گرایش به مصرف مواد، مصرف مواد مخدر، معتادان، تغییر نگرش، مصرف مواد معتادان داوطلب، روشهای تغییر نگرش و ابراز، اعتیاد، تأثیر روشهای تغییر نگرش، گروه گواه، میزان گرایش به مصرف مواد

این پژوهش با هدف بررسی و تعیین تأثیر روشهای تغییر نگرش و ابراز وجود بر نداشتن گرایش به مصرف مواد معتادان داوطلب انجام گرفته و به‌طور تجربی اجرا شده است.بدین‌منظور 27 معتاد خود معرف مراجعه‌کننده به‌ مراکز ترک اعتیاد استان اصفهان به روش تصادفی منظم(سیستماتیک) انتخاب و به‌طور تصادفی ساده در چهار گروه جایگزین شدند،این گروهها به‌ ترتیب عبارت بودند از: 1-گروه گواه که هیچ‌گونه متغیر مستقلی دریافت نکرد. 2-گروه آزمایشی 1 که آموزش تغییر نگرش را به عنوان متغیر مستقل دریافت کردند. 3-گروه آزمایشی 2 که آموزش ابراز وجود را به عنوان متغیر مستقل دریافت کردند. 4-گروه آزمایشی 3 که آموزش ترکیبی تغییر نگرش و ابراز وجود را به عنوان‌ متغیر مستقل دریافت کردند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامهء گرایش به مصرف مواد مخدر بود.به علاوه اطلاعات مورد استفادهء مربوط به ویژگیهای جمعیت‌شناختی آنها نیز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید.ضریب پایایی(آلفای کرونباخ) به دست آمده از پرسشنامهء گرایش به مصرف مواد مخدر برابر با 0/67محاسبه‌ شد.نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت بین گروه تغییر نگرش با گروه‌ گواه معنادار بوده است(0/900- P )،یعنی گروه تغییر نگرش کاهش بیشتری‌ را نسبت به گروه گواه در گرایش به مصرف مواد نشان داده است.اختلاف بین‌ گروه ابراز وجود با گروه گواه معنادار بوده است(0/200- P )،یعنی گروه‌ ابراز وجود کاهش بیشتری را نسبت به گروه گواه در گرایش به مصرف مواد نشان داده است.تفاوت بین گروه ترکیبی تغییر نگرش و ابراز وجود با گروه‌ گواه معنادار بوده است(0/200- P )،یعنی گروه تغییر نگرش و ابراز وجود کاهش بیشتری را نسبت به گروه گواه در گرایش به مصرف مواد نشان داده‌ است.همچنین هیچ یک از متغیرهای جمعیت‌شناختی(سن،شغل،میزان‌ تحصیلات،معدل آخرین مدرک تحصیلی،وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تأهل،مواد مصرفی،تعداد افراد خانواده،دفعات مصرف،سابقهء سالهای اعتیاد و سابقهء ترک)رابطهء معناداری را با نمرهء گرایش به مصرف مواد معتادان نشان نداد،تنها میزان درآمد با گرایش به مصرف مواد رابطه داشت‌ (0/400- P )،میزان این رابطه با واریانس مشترک بین درآمد و گرایش به‌ مصرف مواد 0/270بوده است.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش با هدف بررسی و تعیین تأثیر روشهای تغییر نگرش و ابراز وجود را نسبت به گروه گواه در گرایش به مصرف مواد نشان داده است. ابراز وجود کاهش بیشتری را نسبت به گروه گواه در گرایش به مصرف مواد گواه معنادار بوده است(0/200- P )،یعنی گروه تغییر نگرش و ابراز وجود 1-تعیین معناداری میزان گرایش به مصرف مواد در میان گروه تغییر نگرش و گروه‌ 3-تعیین معناداری میزان گرایش به مصرف مواد در گروهی که آموزش ابراز وجود 4-تعیین معناداری میزان گرایش به مصرف مواد در گروهی که آموزش تغییر نگرش و 1-گرایش به مصرف مواد بین گروه تغییر نگرش و گروه ابراز وجود دارای تفاوت‌ 2-گرایش به مصرف مواد در گروهی که آموزش تغییر نگرش می‌بینند به‌طور معناداری با 4-گرایش به مصرف مواد در گروهی که آموزش تغییر نگرش و ابراز وجود می‌بینند فرضیهء 1-میزان گرایش به مصرف مواد بین گروه تغییر نگرش و گروه ابراز وجود دارای‌ فرضیهء 2-میان گرایش به مصرف مواد در گروه آموزش تغییر نگرش با گروه گواه در فرضیهء 4-میان گرایش به مصرف مواد،در گروه آموزش تغییر نگرش و ابراز وجود با با توجه به نتایج جدول 2 فرضیهء اول(میزان گرایش به مصرف مواد بین گروه تغییر بین گروهی که آموزش تغییر نگرش می‌بینند و گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد. اختلاف بین دو گروه گواه و آموزش تغییر نگرش در این پژوهش احتمالا ناشی از تأثیر آموزش تغییر نگرش بر گرایش به مصرف مواد در معتادان داوطلب بوده است. گروه گواه و گروهی که آموزش تغییر نگرش و ابراز وجود را به صورت ترکیبی دریافت‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.