Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مجتمع تفریحی ورزشی توریستی آبگرم گنو با رویکرد BSC

نویسنده:

(25 صفحه - از 31 تا 55)

هدف از این پژوهش تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مجتمع تفریحی ورزشی توریستی آبگرم گنو با رویکرد BSC بود. ارزیابی عملکرد، عاملی اساسی در توسعه و ارتقاء فعالیت ها و بهره وری در هر سازمان و بلاخص سازمان های خصوصی است. روش انجام این پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضررا کلیه کارکنان مجتمع تفریحی ورزشی توریستی آبگرم گنو در شهرستان بندرعباس تشکیل دادند. جامعه بر اساس اطلاعات بدست آمده از کارگزینی مجتمع تفریحی آبگرم گنو ١٠٩ نفر می باشد با توجه به تعداد کم کارکنان نمونه در این پژوهش برابر با جامعه در نظرگرفته شد. برای گردآوری اطلاعات و بررسی اهداف این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تعیین روایی از نظرات ١٠ تن از اساتید و متخصصین واجد شرایط نظرخواهی به عمل آمد و به منظور بدست آوردن پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از α=٠/ درونی (آلفای کرونباخ) کل پرسشنامه روشهای آماری استنباطی و توصیفی استفاده شد. از آمار توصیفی جهت شاخصهای گرایش مرکزی و رسم جداول فراوانی و در بخش آمار استنباطی، باتوجه به نرمال بودن یا غیر نرمال بودن دادهها (آزمون کلموگرف اسمیرنف)، از آزمون های تی تک نمونه ای جهت بررسی متغیر های پژوهش، آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها، آزمون خی دو جهت ارزیابی مناظر چهرگانه کارت امتیازی متوازن در نرم افزار SPSS نسخه ٢٣ استفاده شد. نتایج در این پژوهش نشان داد که عملکرد کارکنان در مقوله مالی (P=0/0001)،مشتری (P=0/0001)،فرایندهای داخلی (P=0/0001) و یادگیری و رشد(P=0/0001) به طور معناداری در وضعیت مناسبی قرار دارد بنابراین عملکرد کارکنان در مجتمع تفریحی ورزشی توریستی آبگرم گنو از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ با این حال به نظر می رسد این وضعیت تا وضعیت مطلوب فاصله دارد.

خلاصه ماشینی:

"نایپلووایز (٢٠١٥) درزمینه اجرای استراتژی برای حمایت از توسعه ورزش و تفریح در شهر لوب با استفاده از کارت امتیازی متوازن ، نتایج نشان میدهد که نیاز به ستفاده از هر دو شاخص قبلی و اصلی و همچنین آنهایی که کمی و کیفی، مالی و غیر مالی است ، می باشد این است با توجه به مفهوم کلی از کارت امتیازی متوازن ، که باید تعادل های مختلف عناصر، از جمله انواع اندازه گیری و ارزیابی هامی باشدو با توجه به یافته های توصیفی و استنباطی این تحقیق با نتایج سیدی (١٣٩٤)که طی پژوهشی با عنوان «ارزیابی عملکرد آکادمی فوتبال فولاد خوزستان برمبنای کارت امتیازی متوازن (BSC ١) به 1BALANCESQUARE CARD این نتیجه رسید که آکادمی فوتبال خوزستان در زمینه فرآیندهای داخلی، فرآیندمالی و رشد و یادگیری در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در زمینه هواداران با کاستی هایی روبرو می باشد همخوانی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.