Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اشتغال در طرح اقماری صنعت نفت با مشکلات خانوادگی و اجتماعی از دیدگاه کارکنان این طرح و همسران آنها

نویسنده:

ISC (25 صفحه - از 159 تا 183)

کلیدواژه ها :

رفتار اجتماعی ،مشکلات خانوادگی ،کارکنان شاغل در طرح اقماری ،امور تربیتی خانواده ،امور تحصیلی خانواده ،وضعیت عاطفی و روانی خانواده ،مدیریت خانواده ،امور اقتصادی و معیشتی خانواده

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، پژوهش بررسی مشکلات خانوادگی کارکنان، طرح اقماری، طرح اقماری صنعت‌نفت، اشتغال در طرح اقماری، خانواده، رابطه اشتغال در طرح اقماری، طرح اقماری موجب اختلال، مشکلات خانوادگی، کارکنان صنعت‌نفت در طرح اقماری

موضوع این پژوهش بررسی مشکلات خانوادگی کارکنان شاغل در طرح‌ اقماری صنعت نفت ایران ساکن در شهر اصفهان می‌باشد.سؤالهای پژوهش‌ عبارت‌اند از اینکه آیا اشتغال در طرح اقماری با مشکلات خانوادگی و همچنین مشکلات در امور تربیتی،تحصیلی،مدیریت خانواده،رفتار اجتماعی،روابط عاطفی و روانی و وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌ رابطه دارد و آیا نقش عوامل جمعیت‌شناختی(سن،تحصیلات،سابقهء کار و تعداد فرزندان)در ایجاد این اختلالات متفاوت است؟روش پژوهش‌ توصیفی-پیمایشی بود.نمونهء آماری 662 نفر(331 نفر از کارکنان و 331 نفر از همسران آنها)بودند که با روش طبقه‌ای از میان جامعهء آماری(1611 نفر) انتخاب گردیدند.جامعهء آماری از نظر سابقهء کار 91/1 درصد زیر 5 سال، 62/4 درصد دارای 5 تا 01 سال و 82/2 درصد بین 11 تا 51 سال و 62/4 درصد دارای 61 سال و بیشتر بودند.از نظر دامنهء سنی حدود 11 درصد بین 02 تا 03 سال و 31/6 درصد 13 تا 04 سال و 81/2 درصد بین 14 تا 05 سال و 15/8 درصد بیش از 15 سال سن داشتند.دامنهء تحصیل کارکنان‌ شامل 63/4 درصد زیر دیپلم،43/5 درصد دیپلم و 11/8 درصد فوق دیپلم، 41/5 درصد لیسانس و 1/8 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند.از نظر جنسیت بیش از 99 درصد کارکنان مرد و کمتر از 1 درصد زنان‌ بودند.ابزار پژوهش دو پرسشنامهء محقق ساخته بود که بعد از اطمینان از روایی‌ آنها و تعیین ضریب پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ 0/29 برآورد شد و گروه نمونه آن را تکمیل کردند و سپس با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای‌ t و کولموگروف-اسمیرنوف و تحلیل واریانس یکطرفه‌ و آزمون توکی داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان‌ داد که رابطهء بین اشتغال در طرح اقماری و مشکلات خانوادگی با میانگین‌ 3/13 معنادار بود.بدین معنا که انجام کار اقماری موجب بروز مشکلات در امور تربیتی با میانگین 4/61 و امور عاطفی-روانی اعضای خانواده با میانگین 3/6 و مدیریت خانواده با میانگین 3/65 گردید.ولی رابطهء بین‌ اشتغال در طرح اقماری و امور اقتصادی و معیشتی خانواده،رفتار اجتماعی‌ اعضای خانواده و امور تحصیلی فرزندان معنادار نبود.در رابطه با تأثیر عوامل جمیعت‌شناختی در این اختلالات مشخص گردید که کارکنان در گروههای سنی 02 تا 14 در مقایسه با گروه سنی 15 سال به بالا و همچنین‌ کارکنان بدون فرزند نسبت به کارکنان 5 فرزند و بیشتر دارای مشکلات‌ اقتصادی بیشتری بودند.به علاوه کارکنان بدون فرزند نسبت به کارکنان دارای‌ 3 فرزند و بیشتر اختلال در رفتار اجتماعی بیشتری را نشان دادند.

خلاصه ماشینی:

"از کارکنان به صورت اقماری کار می‌کردند انجام داد به این نتایج دست یافت: 1-آیا اشتغال کارکنان صنعت نفت در طرح اقماری موجب مشکلات خانوادگی می‌شود؟ 2-آیا اشتغال کارکنان صنعت نفت در طرح اقماری موجب اختلال در مدیریت خانوادهء 3-آیا اشتغال کارکنان صنعت نفت در طرح اقماری موجب اختلال در امور تربیتی‌ 4-آیا اشتغال کارکنان صنعت نفت در طرح اقماری موجب اختلال عاطفی و روانی‌ 5-آیا اشتغال کارکنان صنعت نفت در طرح اقماری موجب اختلال در امور تحصیلی‌ 6-آیا اشتغال کارکنان صنعت نفت در طرح اقماری موجب اختلال در رفتار اجتماعی‌ 7-آیا اشتغال کارکنان صنعت نفت در طرح اقماری موجب اختلال در امور اقتصادی و پرسش 1-آیا اشتغال کارکنان در طرح اقماری موجب مشکلات خانوادگی آنها می‌شود؟ پرسش 3-آیا اشتغال کارکنان در برنامهء کار طرح اقماری موجب اختلال در امور تحصیلی‌ همان‌طور که جدول 4 نیز نشان می‌دهد بین انجام کار در برنامهء طرح اقماری و میانگین جامعه پایین‌تر است و بنابراین بین کار در برنامهء طرح اقماری صنعت نفت و بین انجام کار اقماری و اختلال در مدیریت خانواده وجود دارد. پرسش 7-آیا اشتغال کارکنان در طرح اقماری موجب اختلال در امور اقتصادی و سابقهء کار و تعداد فرزندان)تفاوت وجود دارد؟ جدول 41-میانگین مشکلات خانوادگی ناشی از برنامهء طرح اقماری و عامل سن نتایج این پژوهش نشان داد که انجام طرح اقماری با مشکلات خانوادگی رابطه دارد همچنین این پژوهش نشان داد که انجام کار اقماری در امور تحصیلی با اختلال در وجود رابطهء بین کار اقماری با اختلالات روانی و عاطفی کارکنان در سایر"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.