Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 63 تا 76)

کلیدواژه ها :

هوش هیجانی ،سلامت روان ،مادران کودکان فلج مغزی ،شهر اصفهان

کلید واژه های ماشینی : مادران کودکان فلج مغزی ، تأثیر آموزش هوش هیجانی ، سلامت روان مادران کودکان ، آموزش هوش هیجانی بر سلامت ، بررسی نمرات پیش‌آزمون سلامت روان ، گروه آزمایش مادران کودکان فلج ، افزایش سلامت روان مادران کودکان ، تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی ، بدخوابی سلامت روانی مادران کودکان ، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سلامت روانی‌ مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان پرداخته است.به همین منظور در کنار سؤال پژوهش مبنی بر«تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش‌ سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان»،چهار سؤال فرعی‌ دیگر برای تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش جسمی‌سازی،کاهش‌ افسردگی،کاهش ناسازگاری اجتماعی و کاهش اضطراب و بدخوابی سلامت‌ روانی مادران کودکان فلج مغزی مطرح و بررسی شده است.روش انجام‌ پژوهش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه‌ گواه و آزمایش بود که در آن به مادران کودکان فلج مغزی در هشت جلسه‌ آموزش هوش هیجانی داده شد.جامعهء آماری نیز شامل کلیهء مادران کودکان‌ فلج مغزی شهر اصفهان در سال تحصیلی 58-4831 بوده است.تعداد نمونه‌های پژوهش حاضر به‌طور کلی 05 نفر بود که از آنها به عنوان جامعهء در دسترس استفاده گردید.ابزار اندازه‌گیری برای سنجش سلامت روانی‌ مادران،پرسشنامهء سلامت عمومی‌ (GHQ) بود که ضریب پایایی مورد محاسبه از طریق آلفای کرونباخ،0/68 به دست آمد.پس از گردآوری داده‌ها به منظور تجزیه و تحلیل آماری نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: -پس از بررسی نمرات پیش‌آزمون سلامت روان،تفاوت معناداری بین‌ میانگین‌های پس‌آزمون سلامت روان دو گروه گواه و آزمایش از مادران‌ کودکان فلج مغزی مشاهده شد(0/1000> P ). -پس از بررسی نمرات پیش‌آزمون جسمی‌سازی،افسردگی اساسی، ناسازگاری اجتماعی و اضطراب و بدخوابی،تفاوت معناداری بین‌ میانگین‌های پس‌آزمون جسمی‌سازی،افسردگی اساسی،ناسازگاری اجتماعی‌ و اضطراب و بدخوابی دو گروه گواه و آزمایش از مادران کودکان فلج مغزی‌ مشاهده شد(0/1000> P ).

خلاصه ماشینی:

"روانی که مادران دارای فرزند فلج مغزی تحمل می‌کنند،این پژوهش به بررسی‌ اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سلامت روانی این مادران در شهر اصفهان پرداخته‌ 1-آموزش هوش هیجانی میزان سلامت روان گروه آزمایش مادران کودکان فلج مغزی را 2-آموزش هوش هیجانی میزان جسمی‌سازی گروه آزمایش مادران کودکان فلج مغزی را 3-آموزش هوش هیجانی میزان افسردگی گروه آزمایش مادران کودکان فلج مغزی را 4-آموزش هوش هیجانی میزان ناسازگاری اجتماعی گروه آزمایش مادران کودکان فلج‌ 5-آموزش هوش هیجانی میزان اضطراب و بدخوابی گروه آزمایش مادران کودکان فلج‌ هدف از اجرای این پژوهش،تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران‌ روان مادران کودکان فلج مغزی بود،از طرح تجربی پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه‌ استفاده شد. بین میانگین‌های پس‌آزمون سلامت روان دو گروه آزمایش و گواه مادران کودکان فلج مغزی‌ گواه وجود دارد که نشان‌دهندهء تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران کودکان‌ پس‌آزمون گروه آزمایش و گواه وجود دارد که نشان‌دهندهء تأثیر آموزش هوش هیجانی بر و گواه وجود دارد که نشان‌دهندهء تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب مادران کودکان‌ میزان این تفاوت یا تأثیر آموزش هوش هیجانی 23 درصد به دست آمد. میزان این تفاوت یا تأثیر آموزش هوش هیجانی 23 درصد به دست آمد. هوش هیجانی بر اختلال ناسازگاری اجتماعی مادران کودکان فلج مغزی است. و گواه وجود دارد که نشان‌دهندهء تأثیر آموزش هوش هیجانی بر افسردگی مادران کودکان‌ کودکان فلج مغزی گروه گواه برخوردار شده‌اند،آموزش هوش هیجانی موجب کاهش‌ یافته‌های این پژوهشگران نشان داده است که آموزش هوش هیجانی‌ می‌تواند بسیاری از تنش‌ها و اضطراب‌ها و عملکردهای ناقص اجتماعی را درمان نماید"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.