Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزشهای شناختی - رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 35 تا 50)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،شهر اصفهان ،آموزشهای شناختی-رفتاری ،دانش‌آموزان‌ دختر

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر ، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال ، پیشرفت تحصیلی ، دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان ، آزمون پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش ، تأثیر آموزشهای شناختی ، آموزشهای شناختی ، رفتاری ، گروه آزمایش و گواه

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزشهای شناختی-رفتاری بر پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستانهای شهر اصفهان پرداخته‌ است.به همین منظور دو فرضیه مطرح شد یکی اینکه آموزشهای شناختی- رفتاری بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد و دیگر آنکه این نوع آموزشها در پیشرفت تحصیلی دروس حفظی و غیر حفظی تأثیر دارد.روش پژوهش شبه‌ تجربی با دو گروه آزمایش و گواه و اجرای پیش آزمون و پس آزمون بوده‌ است.جامعهء آماری کلیهء دانش‌آموزان سال اول دورهء متوسطهء مدارس شهر اصفهان در سال تحصیلی 18-0831 بوده و حجم نمونه 06 نفر که به دو گروه 03 نفری تقسیم شدند.روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بوده است. ابزار این پژوهش آزمونهای معلم ساخته که برای سنجش پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گرفت و همچنین 8 جلسه‌ آموزشهای شناختی-رفتاری که پژوهشگر آنها را به عنوان متغیر مستقل تنظیم‌ کرده بود.داده‌ها با استفاده از روشهای آماری‌ t مستقل و وابسته و آزمون‌ F چند متغیره و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید نتایج نشان داد که: - t مشاهده شده در سطح 0/50؟؟؟ P تفاوت معناداری را بین پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و گواه نشان داد. - f مشاهده شده در سطح 0/50؟؟؟ P تفاوت معناداری را بین یادگیری دروس‌ حفظی و غیر حفظی گروه آزمایش و گواه نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش به بررسی تأثیر آموزشهای شناختی-رفتاری بر پیشرفت‌ رفتاری بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد و دیگر آنکه این نوع آموزشها در پس آزمون پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و گواه نشان داد. باید نگرش مثبت دانش‌آموزان نسبت به تحصیل و موفقیت تحصیلی تقویت شود. اصلاح نگرش این افراد موجب ایجاد انگیزهء تحصیلی بیشتر در آنها می‌گردد. آموزش گروهی به شیوهء شناختی رفتاری بود که نشان می‌داد استفاده از این نوع درمان‌ عادات مطالعه و منبع کنترل روی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر دارد. تحصیلی تحت آموزشهای شناختی-رفتاری مبتنی بر ایجاد انگیزهء مثبت نسبت به‌ در صدد سنجش تأثیر آموزش شناختی-رفتاری بر انگیزهء پیشرفت تحصیلی‌ 1-آموزش شناختی-رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر 2-آموزش شناختی-رفتاری در پیشرفت تحصیلی دروس حفظی و غیر حفظی‌ پیشرفت تحصیلی پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه نشان می‌دهد. شناختی-رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر تأثیر داشته است. پیش آزمون و پس آزمون میانگین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر نشان می‌دهد. بنابراین آموزشهای شناختی-رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر بنابراین آموزشهای شناختی-رفتاری بر یادگیری دروس حفظی دانش‌آموزان دختر سال‌ تحصیلی دانش‌آموزان مثبت گزارش داده شد که با نتایج پژوهش حاضر نیز همسو تبع این فرایند بر روی نگرش آنها نسبت به کسب موفقیت تحصیلی تأثیر مثبت داشته‌ دیگر یافته‌های پژوهش که تعیین کنندهء تأثیر آموزشهای شناختی-رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دورهء متوسطه می‌باشد،مقایسهء میانگین‌ تأیید کنندهء تأثیر آموزشهای شناختی-رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بوده‌ تأثیر آموزشهای شناختی-رفتاری را بر تغییر نگرش دانش‌آموزان و ایجاد انگیزهء مثبت آموزشهای شناختی-رفتاری بر نگرش افراد و تواناسازی آنها برای کسب موفقیت‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.