Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه باورها و خودکارآمدی کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهر کرد

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 113 تا 124)

کلیدواژه ها :

خودکارآمدی کاریابی ،باورهای کاریابی ،رفتار کاریابی ،زنان بیکار

کلید واژه های ماشینی : رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد ، رفتار کاریابی ، خودکارآمدی کاریابی ، خودکارآمدی کاریابی با رفتار کاریابی ، رفتار کاریابی زنان بیکار شهر ، خودکارآمدی کاریابی و رفتار کاریابی ، باورهای کاریابی و رفتار کاریابی ، باورها و خودکارآمدی کاریابی ، باورهای کاریابی ، باورهای کاریابی با رفتار کاریابی

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطهء بین خودکارآمدی و کاریابی و باورهای‌ کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد انجام شده است.روش پژوهش‌ از نوع همبستگی بوده است.به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از بین زنان‌ بیکار جویای کار مراجعه کننده به هلال احمر شهرکرد 97 نفر به شیوهء تصادفی‌ ساده،به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی،باورهای کاریابی و رفتار کاریابی‌ هءعابدی و صالحی،4831)استفاده شد.پایایی هر سه آزمون نیز از طریق‌ آلفای کرونباخ به ترتیب 0/98،0/18 و 0/87 بوده است.از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی به ویژه همبستگی و رگرسیون چند متغیره برای‌ تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. فرضیه‌های پژوهش عبارت‌اند از: -خودکارآمدی کاریابی،رفتار کاریابی را پیش‌بینی می‌کند. -باورهای کاریابی،رفتار کاریابی را پیش‌بینی می‌کند. نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی کاریابی و رفتار کاریابی رابطهء مثبت‌ معنادار(0/000- P )وجود دارد و بین باورهای کاریابی و رفتار کاریابی‌ رابطهء مثبت وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد انجام شده است. معنادار(0/000- P )وجود دارد و بین باورهای کاریابی و رفتار کاریابی‌ استخدام و وضعیت شغلی تأثیر می‌گذارد خودکارآمدی کاریابی است. کانفر و هولین(8991)نیز دریافتند که خودکارآمدی کاریابی رابطهء مثبتی با رفتار به نظر ایدن و آویرام(3991)نیز سطح اولیهء خودکارآمدی در میان افراد جویای کار با رفتار کاریابی‌ بر این پژوهش آنها رابطهء مثبتی در خصوص رفتار کاریابی و خودکارآمدی نشان نداد. 1-خودکارآمدی کاریابی،رفتار کاریابی زنان بیکار را پیش‌بینی می‌کند. نمرهء بالا به معنای باور مثبت فرد در مورد کاریابی است. نمرهء بالا در این آزمون به معنای خودکارآمدی بالا در کاریابی است(حداکثر در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری‌ SPSS استفاده شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2 همبستگی بین رفتار کاریابی و باورها و خودکارآمدی کاریابی را نشان‌ در ضمن برای تعیین رابطهء بین رفتار کاریابی و باورها و خودکارآمدی،از تحلیل‌ می‌دهد که رابطهء بین خودکارآمدی کاریابی و رفتار کاریابی معنادار است. جدول 3-نتیجهء کلی رگرسیون چند متغیره در مورد رابطهء رفتار کاریابی با باورها و خودکارآمدی شود سهم این دو متغیر(باورها و خودکارآمدی)در رفتار کاریابی چگونه است؟در این‌ نتایج این پژوهش در بین زنان بیکار شهرکرد نشان داد که بین خودکارآمدی کاریابی و این در حالی است که بین باورها و رفتار کاریابی رابطهء مثبتی وجود همچنین این افراد خود را متقاعد می‌کنند تا برای کاریابی به جاهای مختلف سر به طور کلی یافته‌های این پژوهش در زمینهء رابطهء رفتار کاریابی با خودکارآمدی با بنابراین با توجه به رابطهء رفتار کاریابی و خودکارآمدی پیشنهاد می‌شود در طی‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.