Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر نگرش جنسی زوج های در شرف ازدواج

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 21 تا 38)

کلیدواژه ها :

ازدواج ،نگرش جنسی ،آموزش مهارتهای جنسی ،زوج‌ها

کلید واژه های ماشینی : جنسی ، آموزش مهارتهای جنسی بر نگرش ، نگرش ، آموزش ، گروه آزمایش آموزش مهارتهای جنسی ، ازدواج ، اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی ، اطلاعات ، آزمایش آموزش مهارتهای جنسی طرح‌ریزی ، آموزش مهارتهای جنسی نگرش زوج‌های

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر نگرش جنسی زنان و مردان درشرف ازدواج بود.دراین پژوهش تأثیر تحصیلات و جنسیت برنگرش جنسی بررسی شد.جامعهء آماری این پژوهش‌ شامل دختران و پسران شهر اصفهان است که قبل از ازدواج(به صورت اجباری) به مراکز آزمایش و مشاورهء قبل از ازدواج وزارت بهداشت و درمان مراجعه‌ کردند.دوگروه آزمایش و گواه از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای‌ انتخاب شدند.حجم هر گروه 54 زوج بود.گروه آزمایش آموزش مهارتهای‌ جنسی طرح‌ریزی شده و گروه گواه آموزش برنامه‌ریزی شدهء وزارت بهداشت‌ را دریافت می‌کردند.در مورد هر دو گروه قبل و بعد از کلاسهای آموزشی‌ پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد.ابزار پژوهش،نگرش‌سنج پژوهشگر ساخته‌ با 92«عبارت»بود که نگرش افراد را در سه بعد عاطفی،شناختی و رفتاری‌ نسبت به مسائل جنسی می‌سنجید.پایایی نگرش‌سنج از طریق بازآزمایی 0/69 محاسبه شد.داده‌های پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی،تحلیل‌ واریانس و آزمون‌ t تجزیه و تحلیل شدند.نتایج آزمون خی‌دو نشان داد که دو گروه از نظرسنجی تحصیلات و سن تفاوت معناداری نداشتند.نتایج تجریه و تحلیل آماری نشان داد که آموزش مهارتهای جنسی برگروه آزمایش تأثیر معناداری در مقایسه با آموزشهای معمول مرکز بهداشت در گروه گواه ایجاد کرده‌ است.میانگین گروه آزمایش در پس‌آزمون 88/44 و میانگین گروه گواه 37/31 بود.سطح نگرش گروه آزمایش با اختلاف معناداری(در سطح 0/1000> P )بیش از گروه گواه بود.با بالا رفتن مقطع تحصیلی،نگرش شرکت‌کنندگان با اختلاف معناداری افزایش می‌یافت(0/100> P )و بیشترین میزان آن در مقاطع‌ دانشگاهی بود(34/89 نگرش خوب).نگرش جنسی مردان با زنان اختلاف قابل‌ توجهی نداشت و در مقاطع تحصیلی یکسان(بالای دیپلم،دیپلم و زیردیپلم)از نظر آماری تفاوتی مشهود نشد.با استناد به نتایج پژوهش حاضر،تأثیر آموزش‌ مهارتهای جنسی بر نگرش جنسی افراد مطرح است و جایگزین کردن آموزش‌ مهارتهای جنسی در برنامه‌های مراکز بهداشت و مشاورهء قبل از ازدواج به‌منظور آگاهی زوج‌ها از مسائل جنسی و پیشگیری از مشکلات جنسی و زناشویی،به‌ مسؤولان امر پیشنهاد می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر تحلیل آماری نشان داد که آموزش مهارتهای جنسی برگروه آزمایش تأثیر آموزش جنسی در افزایش دانش افراد نسبت به پدیده‌های مربوط به جنس تأثیر فعالیت به‌منظور آموزش مهارتهای جنسی درایران نیز آغاز شده است. (1)- Selly Day است که افراد در این زمینه‌ها آموزش ببینند،چون دانش صحیح کافی منجر به ایجاد نگرش سالم نسبت به مسائل جنسی و رفتار مسؤولیت‌پذیر می‌شود. -آموزش مهارتهای جنسی نگرش زوج‌های در شرف ازدواج،را نسبت به روابط آموزش مهارتهای جنسی بر نگرش زوج‌های در شرف ازدواج برحسب میزان‌ فرضیهء 1-آموزش مهارتهای جنسی نگرش زوج‌های در شرف ازدواج را نسبت به‌ جدول 4-تأثیر عضویت گروهی بر نگرش افراد نسبت به مسائل جنسی‌ دو گروه آزمایش وگواه از لحاظ تأثیر آموزش مهارتهای جنسی مقایسه شدند نشان می‌دهد که آموزشها بر تغییر نگرش جنسی شرکت‌کنندگان در پژوهش تأثیر داشته‌ فرضیهء 3-آموزش مهارتهای جنسی بر نگرش زوج‌های در شرف ازدواج برحسب‌ فرضیهء 1 آموزش مهارتهای جنسی نگرش زوج‌های در شرف ازدواج،را نسبت به‌ فرضیهء 2-آموزش مسائل جنسی بر نگرش زوج‌های در شرف ازدواج،برحسب‌ جنسی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و متوسط آگاهی آنها نیز کمتر از مردان بوده است. مشکلات زیادی در رابطه با مسائل و روابط جنسی دارند که نتایج این پژوهش‌ها با مطالعه همانند پژوهش حاضر بین نگرش جنسی مردان و زنان تفاوتی مشاهده نشد. تحصیلات تأثیر متفاوتی بر نگرش جنسی آنها ایجاد می‌کند. افرادی با تحصیلات بالاتر نگرش مثبت به مسائل جنسی ایجاد می‌کند. بیشتر بر آگاهی و نگرش افراد نسبت به مسائل جنسی تأثیر می‌گذارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.