Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط توکل به خدا و سایر رهیافتهای مقابله ای با اضطراب در دانش آموزان دختر دوره متوسطه

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 51 تا 70)

کلیدواژه ها :

اضطراب ،توکل به خدا ،رهیافتهای مقابله‌ای ،دانش‌آموزان دخت

کلید واژه های ماشینی : اضطراب ، توکل به خدا ، دانش‌آموزان ، رهیافتهای مقابله‌ای با اضطراب ، پژوهش ، روانی ، همبستگی ، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان ، آزمون ، آزمون

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توکل به خدا و سایر رهیافتهای مقابله‌ای‌ با اضطراب است.جامعهء آماری این پژوهش را کلیهء دانش‌آموزان دختر دورهء متوسطهء شهر اصفهان تشکیل می‌دهند.در این پژوهش که از نوع پس‌رویدادی‌ (همبستگی-علی)است،06 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای از بین‌ نواحی 2 و 3 آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند.ابزار سنجش، پرسشنامهء رهیافت در پیشامدها و رخدادهای زندگی غباری(9731)و پرسشنامهء خودسنجی اضطراب اشپیلبرگر(1791)بود.داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج آزمون‌ همبستگی پیرسون نشان داد که رابطهء معناداری بین چند رهیافت مقابله‌ای به‌ ویژه در بعد حالات با اضطراب وجود دارد،ولی رابطهء معناداری بین رهیافت‌ توکلی با اضطراب در سطح(0/10> P )مشاهده نگردید.همچنین یافته‌های‌ آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که بین محورهای اقدامی و محورهای‌ حالاتی در دانش‌آموزان در سطح(0/10> P )تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توکل به خدا و سایر رهیافتهای مقابله‌ای‌ همبستگی پیرسون نشان داد که رابطهء معناداری بین چند رهیافت مقابله‌ای به‌ در این تحقیق رابطهء بین وقایع منفی زندگی و اسناد به چهار مرکز کنترل‌ خداوند و اضطراب در قفقازی‌ها منفی بود،ولی برای افراد کره‌ای این رابطه مثبت بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین گروههای دانشجویی با توکل بالا و تأیید رسانده‌اند،این پژوهش به دنبال آن است تا رابطهء بین توکل به خدا و سایر دانش‌آموز در برابر رویداد یا موقعیت اعم از حالات مثبت یا منفی در قالب سه بعد سؤال می‌شود که عبارتند از:امیدواری در مقابل ناامیدی:آرامش،رویارویی با اضطراب و صبر و تحمل در مقابل اعتراض و عصیان. هدف عمدهء این تحقیق،بررسی رابطهء بین توکل به خدا با سطح اضطراب در معناداری بین توکل به خدا با اضطراب در سطح دانش‌آموزان دختر دورهء متوسطهء شهر بین توکل به خدا با اضطراب در گروههای دیگر ازجمله دانشجویان و یا افراد عادی‌ به عبارت بهتر اضطراب باعث می‌شود تا فرد از توکل به خدا به عنوان یک رهیافت‌ دلیل دیگری که می‌توان مطرح کرد آن است که‌ توکل به خدا به عنوان رهیافت مقابلهء مؤثر،با اعتقادات مذهبی افراد گره خورده‌ تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که مقابلهء مذهبی(توکل به خدا و جست‌وجوی‌ آسایش در مذهب)با اضطراب و افسردگی پایین،رابطه دارد. نتایج این تحقیق رابطهء معناداری بین توکل به خدا با اضطراب در گروه‌ حوادث)رابطهء توکل به خدا با اضطراب منفی بود و این رابطه در زمینهء مسائل‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.