Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش سبک حل مسأله به شیوه اسپیواک و شوره بر کاهش افسردگی دانش آموزان معلول جسمی - حرکتی دوره راهنمایی شهر اصفهان در (1384-85)

نویسنده:

ISC (17 صفحه - از 123 تا 139)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،سبک حل مسأله ،معلول جسمی-حرکتی

کلید واژه های ماشینی : تأثیر آموزش سبک حل مسأله، افسردگی، افسردگی دانش‌آموزان معلول جسمی، کاهش افسردگی دانش‌آموزان معلول، آزمون افسردگی بک، کاهش افسردگی، گروه آزمون افسردگی بک اجرا، آموزش، اجرای آموزش سبک حل مسأله، تأثیر آموزش بر کاهش افسردگی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سبک حل مسأله به شیوهء اسپیواک‌ و شوره‌4بر کاهش افسردگی دانش‌آموزان معلول جسمی-حرکتی مقطع‌ راهنمایی انجام شد.جامعهء آماری شامل کلیهء دانش‌آموزان معلول جسمی- حرکتی مقطع راهنمایی شهر اصفهان بوده است.در این پژوهش با استفاده از آزمون افسردگی بک 22 نفر به عنوان گروه آزمایش و 11 نفر به عنوان‌ گروه گواه انتخاب شدند.طرح پژوهش،از نوع آزمایشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون‌ با گروه گواه است.پس از اجرای آموزش سبک حل مسأله در مدت هفت جلسه‌ به گروه آزمایش،مجددا بر روی هر دو گروه آزمون افسردگی بک اجرا گردید و نتایج بررسی و مقایسه شدند.داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای‌ آماری‌ t مستقل و آزمون تحلیل کوواریانس نشان‌دهندهء تفاوت معنادار بین میانگین‌ نمرات افسردگی در گروه آزمایش و گواه بوده است به عبارت دیگر تفاوتهای‌ فردی در واریانس نمرات دو گروه ناشی از آموزش بوده است(0/10>P). نتایج به‌دست آمده از فرضیهء دیگر پژوهش مبنی بر تفاوت تأثیر آموزش سبک‌ حل مسأله بر کاهش افسردگی برحسب جنس معنادار نبوده،بنابراین تأثیر آموزش بر کاهش افسردگی برحسب جنس معنادار نبوده،بنابراین تأثیر آموزش بر کاهش افسردگی دختران و پسران یکسان بوده است(0/50>P).

خلاصه ماشینی:

"پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سبک حل مسأله به شیوهء اسپیواک‌ نمرات افسردگی در گروه آزمایش و گواه بوده است به عبارت دیگر تفاوتهای‌ فردی در واریانس نمرات دو گروه ناشی از آموزش بوده است(0/10>P). آموزش بر کاهش افسردگی دختران و پسران یکسان بوده است(0/50>P). باشند و با وجود محدودیتها و نقایص،باز خود را فردی بدانند که در جهان هستی اهمیت دارد؛کودکان معلول جسمی-حرکتی در زمینه‌های شناختی و عاطفی مربوط به‌ از پرسشنامهء افسردگی بک مشخص می‌شود و افرادی که نمرهء 01 و بالاتر از آن در این آزمون بگیرند افسرده تلقی می‌شوند. تحقیقات نشان داده است که دختران بیشتر از پسران گرایش دارند که خلق افسرده را 2-آموزش سبک حل مسأله براساس الگوی اسپیواک و شوره بر کاهش میزان افسردگی‌ 2-آموزش سبک حل مسأله براساس الگوی اسپیواک و شوره بر کاهش میزان افسردگی‌ بنابراین بین میانگین نمرات پیش‌آزمون گروه گواه و آزمایش تفاوت وجود ندارد. بوده بنابراین تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات افسردگی در دو گروه معنادار افسردگی بین پسران و دختران گروه آزمایش تفاوت دارد. در سطح 0/50> P معنادار نبوده،بنابراین تأثیر آموزش بر کاهش افسردگی دختران و است که آموزش سبک حل مسأله می‌تواند میزان افسردگی دانش‌آموزان معلول جسمی‌ بنابراین تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات افسردگی در دو گروه معنادار بوده‌ به عبارت دیگر میزان تأثیر آموزش بر کاهش افسردگی 54 درصد است. شوره بر کاهش میزان افسردگی بین پسران و دختران گروه آزمایش متفاوت است تأیید افسردگی دختران و پسران یکسان بوده است که این یافته‌ها با نتایج بررسی‌ها در مطالعهء"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.