Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 77 تا 90)

کلیدواژه ها :

دبیران ،نظارت و راهنمایی ،روشهای مستقیم و غیرمستقیم

کلید واژه های ماشینی : روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی ، وضعیت موجود روشهای نظارت ، دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان ، دبیران ، نظارت و راهنمایی آموزشی ، شهر اصفهان ، دبیرستانهای دخترانه و پسرانه ، روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی ، پسرانهء شهر اصفهان تفاوت معناداری ، دبیران مدارس راهنمایی شهر اصفهان

پژوهش حاضر با هدف بررسی نظرات دبیران در مورد وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در دبیرستانهای دخترانه و پسرانهء شهر اصفهان و مقایسهء آن با روشهای مطلوب انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده است.جامعهء آماری کلیهء دبیران‌ دبیرستانهای(دخترانه و پسرانه)شهر اصفهان می‌باشد که با شیوهء نمونه‌گیری‌ طبقه‌ای و تصادفی ساده 173 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامهء محقق ساخته استفاده شده که حاوی‌ 03 سؤال است.روایی این پرسشنامه 09 درصد و پایایی آن 88 درصد به دست آمده است.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی‌ (فراوانی،درصد،میانگین،انحراف معیار)و آمار استنباطی(آزمونهای یک‌ نمونه‌ای و دو نمونه‌ای کولموگوروف-اسمیرنوف،من ویتنی،مک نماز، علامت، t استودنت،جدولهای توافقی و آزمون خی دو)انجام شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دهندهء تفاوت معنادار بین وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی با وضعیت مطلوب است.از نتایج دیگر اینکه میانگین وضعیت موجود روشهای مستقیم و غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی در دبیرستانها دخترانه نسبت به دبیرستانهای پسرانه‌ بالاتر است و اینکه میانگین روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی‌ در دبیرستانهای دخترانه و پسرانه بالاتر از میانگین روشهای مستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی است.

خلاصه ماشینی:

"صص 09-77وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران‌ روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی با وضعیت مطلوب است. (1)-وضعیت موجود:منظور میزان اعمال روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی توسط ناظران و راهنمایان‌ از نظر دبیران بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب روشهای نظارت و راهنمایی جامعهء آماری پژوهش کلیهء دبیران دبیرستانهای دخترانه و پسرانهء شهر اصفهان است که‌ جدول 1-مقایسهء وضعیت موجود و مطلوب روشهای نظارت و راهنمایی در مدارس پسرانه‌ جدول 2-مقایسهء وضعیت موجود و مطلوب روشهای نظارت و راهنمایی در مدارس دخترانه‌ فرض صفر:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در فرض صفر:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در جدول 3-مقایسهء وضعیت موجود و مطلوب روشهای نظارت و راهنمایی در دبیرستانهای دختران و پسرانه‌ مقدار مورد آزمون 4/5 سطح معناداری 0/000 فرض صفر:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در فرض مقابل:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در فرض مقابل:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در فرض مقابل:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در که بین وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی و وضعیت مطلوب در گرفته،اما به این نتیجه که معلمان روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی را از نتایج دیگر این پژوهش این است که وضعیت موجود روشهای مستقیم و غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس دخترانه بالاتر از وضعیت موجود روشهای مستقیم و غیرمستقیم نظارت و راهنمایی در مدارس پسرانه است. است که روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی نسبت به میانگین وضعیت‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.