Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس شهر شیراز

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها :

رهبری ،جو سازمانی ،رضایت شغلی ،جو باز جو بسته

کلید واژه های ماشینی : جو سازمانی و رضایت شغلی ، رضایت شغلی معلمان مدارس شهر ، مدارس ، جو سازمانی ، معلمان ، معلمان ، رضایت شغلی ، جو سازمانی مدارس دولتی ، جو باز ، ادراک معلمان زن و مرد

هدف از این پژوهش رابطهء بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان‌ مدارس شهر شیراز است. در این پژوهش از بین کلیهء مدارس ابتدایی شهر شیراز با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 06 مدرسه انتخاب شد.ادراگ و نگرش کلیهء معلمان به ترتیب برای شناخت جو سازمانی و رضایت شغلی سنجیده شد. نتایج نشان داد که بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطهء معناداری وجود دارد P ūū 1/002 .همچنین نتایج آزمون شفه نشان داد که بین جو باز،جو بسته و جو باز رضایت شغلی بیشتری نسبت به مدارس با جو بسته دارند. همچنین میزان رابطهء هر یک از انواع جو با ابعاد پنجگانهء شغلی با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه بررسی شد و نتایج نشان داد که بیشترین‌ میانگین در جو باز در ابعاد ارتقای سرپرستی و کار،رضایت شغلی است که‌ تفاوت معنادار بود و در ابعاد دستمزد و همکار تفاوت معنادار مشاهد نشد. همچنین تفاوت بین ادراک معلمان زن و مرد از جو سازمانی با استفاده از مجذور خی بررسی شد و نتایج نشان داد بین ادراک معلمان زن و مرد از جو سازمانی تفاوت معناداری وجود ندارد. تفاوت جو سازمانی مدارس دولتی و غیرانتفاعی با استفاده از مجذور خی‌ بررسی شد.نتایج نشان داد جو مدارس دولتی بازتر از جو مدارس غیرانتفاعی‌ است.همچنین میزان رضایت شغلی بین زنان و مردان با استفاده از آمون‌ t بررسی شد و نتایج نشان داد رضایت شغلی زنان بیشتر از مردان و تفاوت‌ معنادار است.از نتایج این پژوهش می‌توان به اهمیت شناسایی جو مدارس‌ توسط مدیران و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت و همچنین تأثیر مهم جو بر رضایت شغلی و در نتیجه اثربخشی مدارس پی برد.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این پژوهش رابطهء بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان‌ نتایج نشان داد که بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطهء معناداری وجود هدف اصلی پژوهش بررسی رابطهء بین جو مدارس شیراز با رضایت شغلی معلمان‌ 5-آیا بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟ روش پژوهش (1)- Job Descriptive Index(JDI) جدول 4-تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسهء میزان رضایت شغلی در انواع جو مدارس‌ جدول شمارهء 4 نشان می‌دهد که با استفاده از آزمون‌ F بین میانگین رضایت شغلی در باز با جو میانی در رابطه با بعد ارتقای رضایت شغلی تفاوت معنادار وجود دارد میانگین و انحراف استاندارد بین بعد کار رضایت شغلی در انواع جو مدارس‌ جدول شمارهء 7 نشان می‌دهد که بین انواع جو مدارس در رابطهء با بعد کار میانگین بعد کار در انواع جو مدارس نشان می‌دهد که بین جو باز با جوهای بسته و میانی‌ یکطرفه برای مقایسهء میزان رضایت شغلی در بعد دستمزد در انواع جو مدارس نشان‌ می‌دهد که بین انواع جو مدارس در رابطه با بعد دستمزد رضایت شغلی در تفاوت معنادار مدارس نشان می‌دهد بیشترین میانگین در انواع جو در رابطه با بعد همکار در جو باز تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسهء میزان رضایت شغلی در بعد همکار در انواع جو برای تعیین اینکه آیا بین ادراک معلمان زن و مرد از جو سازمانی تفاوت وجود نتایج حاصل ن شان می‌دهد که بین جو سازمانی مدارس و رضایت شغلی رابطهء معنادار برای تعیین تفاوت رضایت شغلی بین زنان و مردان نتایج نشان داد که زنان در"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.