Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نگرش افراد جامعه نسبت به مدارس غیر انتفاعی بر اساس درآمد، تحصیلات و شغل

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 27 تا 60)

کلیدواژه ها :

نگرش ،مدارس غیرانتفاعی ،نگرش آموزشی ،نگرش‌ پرورشی ،نگرش اجتماعی ،نگرش اقتصادی ،گروههای درآمدی ،گروههای‌ تحصیلی ،گروههای شغلی(پدران)

کلید واژه های ماشینی : نگرش، نسبت به مدارس غیرانتفاعی، نگرش افراد جامعه نسبت، مدارس غیرانتفاعی تفاوت معناداری، اقتصادی، اجتماعی، افراد جامعه نسبت به مدارس، جامعه نسبت به مدارس غیرانتفاعی، مقایسهء نگرش افراد جامعه نسبت، بررسی تفاوت نگرش گروههای درآمدی

این چکیده با هدف مقایسهء نگرش افراد جامعه نسبت به مدارس غیرانتفاعی‌ براساس تحصیلات،شغل و و درآمد انجام شده است.گروه نمونهء پژوهش‌ 006 نفر از زنان و مردان(973 زن و 922 مرد)شهر اصفهان بوده‌اند که‌ براساس میانگین و انحراف معیار مقیاس نگرش‌سنج و با استفاده از فرمول‌ حجم نمونه بر مبنای میانگین و انحراف معیار از بین 0000001 شهروند اصفهانی به صورت نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.نحوهء اجرای‌ پرسشنامه به صورت میدانی(مراجعه به درب منازل)بوده است.در این‌ پژوهش دو پرسشنامه یکی مربوط به ویژگیهای فردی-اجتماعی(سن، تحصیلات،درآمد،شغل و...)و دیگری مقیاس نگرش‌سنج استفاده شده‌ است.روایی مقیاس نگرش‌سنجش به صورت روایی صوری و محتوایی،و پایایی آن به صورت همسانی درونی بررسی و تأیید شده است.ضریب آلفای‌ کرونباخ برای چهار بعد آموزشی،پرورشی،اجتماعی و اقتصادی بین 0/87 (برای بعد نگرش آموزشی)تا 98%(بعد نگرش اقتصادی)در نوسان بوده‌ است و آلفای کرونباخ کل،49%به دست آمد.پایایی باآزمایی(با فاصلهء چهار هفته)بین 84%(برای بعد پرورشی)تا 17%(برای بعد اقتصادی)در نوسان بوده است.اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها از طریق ارائهء میانگین، انحراف معیار و..در سطح توصیفی و آنوا(به منظور بررسی تفاوت نگرش‌ گروههای درآمدی،تحصیلی و شغلی)و آزمون تعقیبی توکی(برای مقایسهء دوبه‌دو گروههای شغلی،درآمدی و تحصیلی پس از آنوا)مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج به دست آمده نشان داد که بین نگرش در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در بین گروههای تحصیلی هشتگانه تفاوت معنادار وجود دارد،ولی‌ بین نگرش در ابعاد آموزشی،پرورشی و نگرش کلی در بین گروههای‌ تحصیلی هشتگانه تفاوت معناداری به دست نیامد.آزمون تعقیبی توکی نشان‌ داد که در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بین نگرش گروه راهنمایی و گروه لیسانس‌ تفاوت معنادار وجود دارد و در دیگر موارد تفاوت معنادار وجود نداشت. نتایج آنوا نشان داد که بین گروههای درآمدی هفتگانه در ابعاد پررشی‌ اقتصادی و نگرش کلی تفاوت معناداری وجود دارد،ولی در ابعاد نگرش‌ آموزشی و اجتماعی تفاوت معناداری در گروههای درآمدی به دست نیامد. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که در نگرش پرورشی بین گروه درآمدی‌ 001 تا 941 هزار تومان تفاوت و بین نگرش اقتصادی 001 تا 941 هزار تومان و 002 تا 942 هزار تومان تفاوت معنادار وجود دارد.نتایج آنوا نشان داد که بین گروههای شغلی هفتگانه صرفا در بعد نگرش اقتصادی تفاوت‌ معنادار وجود دارد و در دیگر موارد تفاوت معناداری به دست نیامد. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که بین گروه شغلی نظامی و پزشک و دامپزشک در نگرش اقتصادی نسبت به مدارس غیرانتفاعی تفاوت معنادار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"نمونه و روش نمونه‌گیری براساس میانگین و انحراف معیار کل پرسشنامه که از پژوهش گلپرور و عریضی(3831)در مورد نگرش کلی آحاد جامعه نسبت به مدارس‌ غیرانتفاعی استخراج شد(در بعد پرورشی 23/80 X و 7/27- SD )و با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه براساس میانگین و انحراف معیار ابزار مورد اندازه‌گیری‌ (عمیدی،8731،ج 1،ص 88)،حجم نمونه با توجه به جامعهء آماری 0000001 نفر (به‌طور نسبی برحسب تعداد کل دانش‌آموزان دختر و پسر در تمامی مقاطع تحصیلی تا پیش‌دانشگاهی ضرب در 2 به‌دست آمده است)،خطای نسبی 0/50 و مقدار Z 1/69، حدود 055 نفر برآورد گردید،ولی از آنجایی که هدف مقایسهء نگرشهای گروههای‌ درآمدی،شغلی و تحصیلی مختلف در مورد مدارس غیرانتفاعی بوده،تعداد 006 نفر به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شد. جدول 2-نتایج آنوا به منظور بررسی تفاوت ابعاد نگرشی و نگرش کلی گروههای تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمون آنوا که در جدول 2 ارائه شده نشان می‌دهد که در سه مورد نگرش‌ آموزشی (0/50<P1/75 F)،پرورشی(0/50<P و 0/825 F)و نگرش کلی‌ (0/50<P و 1/28 F) بین گروههای تحصیلی بی‌سواد تا دکتری نسبت به مدارس‌ غیرانتفاعی تفاوت معناداری وجود ندارد،اما در مورد نگرش اجتماعی(0/50<P و 2/22 F)و نگرش اقتصادی(0/50<P و 2/92 F)نسبت به مدارس غیرانتفاعی‌ در بین گروههای تحصیلی متفاوت تفاوت معناداری وجود داشته است. ب-در مورد تفاوت نگرش گروههای درآمدی شواهد ارائه شده در جدول 6 نشان داد که بین نگرش طبقات درآمدی متفاوت نسبت به‌ مدارس غیرانتفاعی در ابعاد پرورشی،اقتصادی و کلی تفاوت معناداری وجود دارد،اما در بعد آموزشی و اجتماعی تفاوتی مشاهده نشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.