Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 61 تا 76)

کلیدواژه ها :

افت تحصیلی ،دانش‌آموزان دختر ،دبیرستانهای شاهد و غیرشاهد

کلید واژه های ماشینی : افت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد ، دانش‌آموزان ، غیرشاهد ، شاهد ، دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد ، افت تحصیلی ، شاهد دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان ، دانش‌آموزان شاهد ، دانش‌آموزان غیرشاهد عوامل اقتصادی ، افت تحصیلی دانش‌آموزان غیرشاهد

افت تحصیلی یکی از مشکلات اساسی در آموزش و پرورش کشور ماست و منجر به اتلاف منابع عظیمی از امکانات و سرمایه‌های انسانی،اقتصادی، اجتماعی می‌شود.افت تحصیلی به صورت ترک تحصیل،تکرار درس و مشروط شدن دانش‌آموزان در نظام جدید آموزش متوسطه مشاهده می‌شود. این پژوهش به بررسی و مقایسهء عوامل مؤثر بر افت تحصیل دانش‌آموزان‌ شاهد و غیرشاهد دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 28-18 می‌پردازند.برای نمونه‌گیری ابتدا از بین نواحی پنچگانهء آموزش و پرورش‌ اصفهان پنج دبیرستان انتخاب شد.از بین آنان 57 دانش‌آموز شاهد و 08 نفر غیر شاهد که افت تحصیلی داشتند انتخاب گردیدند.تعداد کل دانش‌آموزان‌ شاهد 402 نفر و غیرشاهد 089 نفر بودند،که به دلیل بالا بودن حجم نمونه در دانش‌آموزان غیرشاهد،نواحی 2 و 4 به صورت خوشه‌ای انتخاب گردید. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است.ابزار اندازه‌گیری پژوهش‌ پرسشنامهء محقق ساخته بود که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ‌ 88 درصد برآورد گردید.تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که عوامل خانوادگی‌ و اقتصادی در افت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد بیش از سطح متوسط و عوامل فردی و آموزشی و اجتماعی کمتر از سطح متوسط مؤثر بوده است.از نظر دانش‌آموزان غیرشاهد عوامل اقتصادی،خانوادگی و فردی بیش از سطح‌ متوسط و عوامل آموزشی و اجتماعی کمتر از سطح متوسط در افت تحصیلی‌ مؤثر بوده است.مقایسهء نظرات دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد نشان داد که‌ نظرات آنان در خصوص عوامل فردی،آموزشی و اجتماعی متفاوت بوده است.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش جدول 1-تأثیر عوامل فردی بر افت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد کوچکتر است،بنابراین عوامل فردی کمتر از سطح متوسط در افت تحصیلی‌ دانش‌آموزان شاهد مؤثر بوده است. جدول 6-مقایسهء میانگین نمرهء عوامل مؤثر در افت تحصیلی از نظر دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس یافته‌های جدول، t مشاهده شده در خصوص عوامل فردی،آموزشی و اجتماعی در سطح 0/10P معنادار بوده،بنابراین بین نظرات دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد تفاوت وجود دارد. جدول 7-مقایسهء میانگین نمرهء عوامل مؤثر در افت تحصیلی‌ از نظر دانش‌آموزان شاهد با توجه به رشتهء تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس یافته‌های جدول، F مشاهده شده در خصوص عوامل آموزشی، اقتصادی و اجتماعی در سطح 0/50P معنادار بوده بنابراین بین نظرات دانش‌آموازن‌ شاهد با توجه به رشتهء تحصیلی آنان تفاوت وجود دارد. جدول 8-مقایسهء میانگین نمرهء عوامل مؤثر در افت تحصیلی‌ از نظر دانش‌آموزان شاهد با توجه به پایهء تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه‌ t مشاهده شده در خصوص عوامل فردی در سطح 0/50>P معنادار بوده،بنابراین بین نظرات دانش‌آموزان شاهد با توجه به پایهء تحصیلی آنان تفاوت‌ وجود دارد،اما t مشاهده شده در خصوص سایر عوامل معنادار نبوده است. جدول 9-مقایسهء میانگین نمرهء عوامل مؤثر در افت تحصیلی‌ از نظر دانش‌آموزان غیرشاهد با توجه به رشتهء تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس یافته‌های جدول 9، F مشاهده شده در خصوص عوامل فردی، خانوادگی،آموزشی و اجتماعی در سطح 0/50>P معنادار بوده است،اما F مشاهده‌ شده در خصوص عوامل اقتصادی در سطح‌ P>0/05 معنادار نبوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.