Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی نظر دانشجویان و فارغ التحصیلان درباره برنامه های درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 77 تا 86)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،برنامهء درسی ،فارغ التحصیلان ،مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ، ارزشیابی ، دانش ، اطلاعات ، پژوهش ارزشیابی دروس تخصصی ، ارزشیابی دروس تخصصی رشتهء مدیریت ، برنامه‌های درسی ، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ، پژوهش ، دانشجویان دروس تخصصی مدیریت

هدف اصلی این پژوهش ارزشیابی دروس تخصصی رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است.این پژوهش کاربردی است و با روش‌ توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعهء آماری این پژوهش 361 دانشجوی ترم آخر بودند که دروس‌ تخصصی خود را گذرانده یا در حال گذراندن هستند و 041 نفر فارغ التحصیلان همین رشته از سال 1831 تاکنون که جمعا 303 نفر می‌باشند.از این تعداد 75 نفر از دانشجویان و 15 نفر از فارغ التحصیلان به روش نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.اطلاعات لازم برای آزمون سؤالهای تحقیق از طریق پرسشنامهء محقق ساخته با طیف لیکرت می‌باشد که 02 درس تخصصی‌ و 5 مقوله اصلی(سؤالات تحقیق)با 81 پرسش تنظیم گردید.ضریب اعتبار پرسشنامه با به کارگیری ضریب آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد و برای‌ سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد.اطلاعات به دست‌ آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی(درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار)و آمار استنباطی(مان و یتنی)تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که فارغ التحصیلان و دانشجویان دروس تخصصی‌ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی از نظر ایجاد دانش،ایجاد نگرش،ایجاد مهارت، تطابق با اصول طرح درس و اثربخش بودن در حد متوسط ارزیابی شدند. همچنین بین نظرات دانشجویان و دانش‌آموختگان تفاوت معناداری وجود دارد،اما بین نظرات پاسخگویان زن و مرد تفاوت چندانی وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"جامعهء آماری این پژوهش کلیهء دانشجویان ترم آخر دانشگاه آزاد واحد خوراسگان در رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی بودند که دروس تخصصی خود را گذرانده یا در حال گذراندن هستند؛همچنین فارغ‌التحصیلان همین رشته که از سال‌ 1831 تاکنون فارغ‌التحصیلان شده‌اند 041 نفر می‌باشد،با استفاده از روش نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای 801 نفر از آنها به عنوان نمونهء آماری انتخاب گردیدند و متغیر جنسیت‌ نیز در نظر گرفته شده است. یافته‌های پژوهش فرضیهء 1-تا چه میزان دروس تخصصی ارائه شده آگاهی لازم را ایجاد می‌کند؟ جدول 1-مقایسهء میانگین نظرات پاسخگویان مربوط به میزان آگاهی ایجاد شده (به تصویر صفحه مراجعه شود) میانگین کل 2/19 می‌باشد که نشان‌دهندهء نظرات کل پاسخگویان در حد متوسط است و پاسخگویان میزان دانش و آگاهی ایجاد شده از طریق برنامه‌های درسی‌ تخصصی را تا حدی مطلوب ارزیابی کرده‌اند. فرضیهء 4-تا چه میزان دروس تخصصی ارائه شده با اصول طرح درس منطبق است؟ جدول 4-مقایسهء میانگین نظرات پاسخگویان مربوط به تطابق با اصول درس (به تصویر صفحه مراجعه شود) میانگین کل 2/38 می‌باشد که نشان‌دهندهء نظرات کل پاسخگویان در حد متوسط است و پاسخگویان،میزان تطابق برنامه‌های درسی را در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند. فرضیهء 5-تا چه میزان برنامه‌های دروس تخصصی ارائه شده اثربخش می‌باشند؟ جدول 5-مقایسهء میانگین نظرات پاسخگویان مربوط به اثربخش بودن برنامه‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) میانگین کل 3/92 می‌باشد که نشان‌دهندهء نظرات کل پاسخگویان در حد متوسط است و پاسخگویان،میزان اثربخش بودن برنامه‌های درسی را در حد مطلوب ارزیابی کرده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.